Αρχείο ετικέτας Ο ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 16ο ΚΑΙ 17ο ΑΙΩΝΑ

Ο ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 16ο ΚΑΙ 17ο ΑΙΩΝΑ

,

16

,

Τοῦ Στυλιανοῦ Ἀλεξίου.

 Κοινωνικὲς τάξεις καὶ οἰκονομικὴ ζωή.

……….Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Κάστρου στὰ τέλη τῆς βενετοκρατίας, ἦταν δεκαεπτὰ χιλιάδες. Τὴν ἀριστοκρατία τὴν ἀποτελοῦσαν οἱ «Βενετοὶ εὐγενεῖς» καὶ οἱ «Κρητικοὶ εὐγενεῖς». Οἱ ὅροι αὐτοί δὲν εἶχαν ὅμως κυριολεκτικὴ ἔννοια. Οὔτε οἱ πρῶτοι ἦταν Βενετοὶ μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξης, οὔτε οἱ δεύτεροι ἦταν ἀποκλειστικὰ Κρητικοί. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 16ο ΚΑΙ 17ο ΑΙΩΝΑ