Αρχείο ετικέτας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

,

,

ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΪΣ – ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

«Ἐν ἑνὶ λόγῳ ὁ Ἑλληνικὸς στόλος κατέστησε δυνατὸν τὸν Βαλκανικὸν πόλεμον τοῦ 1912. Ἐν τούτοις βλέπομεν τὴν βουλγαρίαν ἀγνώμονα διὰ τὴν βοήθειαν ταύτην, καὶ ἐπιθυμοῦσαν οὐ μόνον νὰ άπολαύσῃ μόνη τὴν δόξαν διὰ τὴν τουρκικὴν ἥτταν, ἀλλὰ καὶ βραδύτερον ἀποπειρωμένην φιλαργύρως νὰ κλέψῃ ἀπό τῆς Συμμάχου αὐτῆς Ἑλλάδος τὴν μερίδα ἐκ τῶν ἀπελευθερωθέντων ἥτις τῇ ἀνῆκεν». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ