Αρχείο ετικέτας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ (ΟΣΝΙΤΣΙΑΝΗ) 7 Μαΐου 1906

.

Ἡ μάχη τοῦ Καστανόφυτου ἐναντίον βουργάρων καὶ τούρκων, καὶ ὁ ἡρωικὸς θάνατος τῶν Λακώνων Μακεδονομάχων Βλαχάκη Ἀντώνιου, Πετροπουλάκη Λεωνίδα καὶ Πετροπουλάκη Παναγιώτη 

……….Μετὰ ἀπὸ μικρὰν παραμονὴν εἰς Ἀθῆνας, ὁ Βλαχάκης ἐπέστρεψεν εἰς Καστανοχώρια μετὰ τοῦ φοιτητοῦ Πετροπουλάκη Λεωνίδα, φέρων ἐνισχύσεις εἰς ἄνδρας καὶ ὑλικόν. Ἤδη τὸ σῶμα του εἶχε δύναμιν ὀγδοήκοντα πέντε ἀνδρῶν καὶ ἦτο κατανεμημένον εἰς πέντε τμήματα ὑπὸ τοὺς Λεωνίδαν Πετροπουλάκην, Εὐάγγελον Βλάχον, Εὐάγγελον Μπαϊρακτάρην, Ἰωάννην Χριστόπουλον καὶ Λουκάν Κόκκινον. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ (ΟΣΝΙΤΣΙΑΝΗ) 7 Μαΐου 1906