Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ-ΘΡΑΚΗ

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ – ΟΔΑΕΖ – ΕΖΥΕΗΙ – ΜΑΤ(Ε)ΡΑ – ΖΗΛΤΑ – ΤΟΥ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ)

,

2.,

δ΄μέρος.

 

Στὸ 2ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας τοῦ κυρίου Σπυρίδη, σχετικὰ μὲ τὸ ἐγχάρακτο κείμενο, ἀποδόθηκαν οἱ δύο πρῶτες σειρὲς του, (ΡΟΛΙΣ-ΤΕΝΕΑΣΝ-ΛΙΤΑ-ΕΝΕΠΕ).

Ἡ λέξη (ΤΕΑΝΙΣΚΟΑΜ) τῆς τρίτης σειρᾶς καὶ ἡ λέξη (ΤΙΑ) τῆς πέμπτης σειρᾶς, αποδόθηκαν στὸ 3ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος. 

Στὸ παρὸν μέρος τοῦ ἀφιερώματος, ὁ κύριος Σπυρίδης ἀποδίδει τὶς ὑπόλοιπες σειρὲς τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου. ( Ἡ τελευταία λέξις – ΗΛΤΑ – δὲν φαίνεται στὴν εἰκόνα, διότι εἶναι χαραγμένη στὸ πλάγιο μέρος τοῦ δακτυλιδίου). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ – ΟΔΑΕΖ – ΕΖΥΕΗΙ – ΜΑΤ(Ε)ΡΑ – ΖΗΛΤΑ – ΤΟΥ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ)

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΥΡΙΔΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ

 

Ἡ ἀκμαία Τέως ἀνήκουσα στὴν Ἰωνική Δωδεκάπολη ἤ τὸ Κοινὸ τῶν Ἰώνων .

,

Τὸ μεγάλο ταξίδι τῶν Θρᾳκῶν, καὶ ἡ ἐπιστροφή τους στὰ πάτρια ἐδάφη, μετὰ τὴν Ἰωνική Ἐπανάσταση.

 

Ἡ κομβικὴ σημασία τῆς  λέξεως ΤΙΑ ἡ ὁποία ὡς ῥίζα ἐμφανίζεται δύο ἀκόμη φορές ὑπό τὶς μορφές  ΤΕΝΕΑΣΝ (πρώτη σειρὰ ἐπιγράμματος)  καί ΤΕΑΝΙΣΚΟΑΜ (τρίτη σειρὰ ἐπιγράμματος) .

γ΄μέρος.

 

Ι ) Ὁ βασιλεὺς τῶν Μινύων τοῦ Ὀρχομενοῦ τῆς Βοιωτίας Ἀθάμας καὶ ἡ κόρη του Ἄρεα.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΥΡΙΔΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΖΕΡΟΒΟ

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΖΕΡΟΒΟ) ΤΟ 1912, ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ

,

1912

 

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑΚΗι ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ

……….Στὸ πρῶτο μέρος, παρουσιάσθηκε ἡ ἀρχική ἔρευνα (ἔτος 1988) τοῦ κυρίου Σπυρίδη καὶ ἡ μουσικὴ ἐκδοχή τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου, μὲ τὴν ὁποία ἀντιστοίχησε γράμματα μὲ νότες, βάσει τῆς  δομῆς τῶν Μετρικῶν Ποδῶν τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Ῥυθμοποιίας. Ἡ ἀρχαιοελληνική ἦταν μία τονικὴ γλῶσσα, δηλαδὴ μία μελικὴ γλῶσσα, ἄρα ὡς μία ἐκδοχή τῆς Ἑλληνικῆς, μελικὴ εἶναι ΚΑΙ ἡ Θρᾳκική. Οἱ νότες ἐνυπάρχουν στὰ κείμενα.

……….Στὸ δεύτερο μέρος, παρουσιάσθηκε ἡ ἀπόδοση τῶν δύο πρώτων σειρῶν τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου μὲ χρήση μόνο ἑλληνικῶν ἐργαλείων, δηλαδὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας, γραμματικῆς καὶ σύνταξης.

……….Πρὶν παρουσιάσουμε τὸ τρίτο καὶ τέταρτο μέρος Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΖΕΡΟΒΟ) ΤΟ 1912, ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑΚΗι ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

,EZEROVO 2,

β΄ μέρος.

Στὸ πρῶτο μέρος (ποὺ μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ),  παρουσιάσθηκε ἡ ἀρχική ἔρευνα τοῦ κυρίου Σπυρίδη καὶ ἡ μουσικὴ ἐκδοχή τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου, μὲ τὴν ὁποία ἀντιστοίχησε γράμματα μὲ νότες, βάσει τῆς  δομῆς τῶν Μετρικῶν Ποδῶν τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Ῥυθμοποιίας. Ἡ ἀρχαιοελληνική ἦταν μία τονικὴ γλῶσσα, δηλαδὴ μία μελικὴ γλῶσσα, ἄρα ὡς μία ἐκδοχή τῆς Ἑλληνικῆς, μελικὴ εἶναι ΚΑΙ ἡ Θρᾳκική. Οἱ νότες ἐνυπάρχουν στὰ κείμενα.

Στὸ παρὸν μέρος, παρουσιάζεται ἡ ἀπόδοση τῶν δύο πρώτων σειρῶν τοῦ ἐγχάρακτου κειμένου ἀπό τὸν κύριο Σπυρίδη, μὲ χρήση μόνο ἑλληνικῶν ἐργαλείων, δηλαδὴ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας, γραμματικῆς καὶ συντάξεως. Ἡ πολυετής του ἔρευνα, βασίσθηκε σὲ πέντε γνωστικὰ του ἀντικείμενα.  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑΚΗι ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑΚΗι

,

,

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΠΥΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟ 1988

α΄ μέρος.

 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ

Η ΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΑιΚΙΚΟ ΧΟΡΟ «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟ» 6/8

Ὁ κύριος Σπυρίδης ἀποκωδικοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως τὸ ἐπίγραμμα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. χρησιμοποιῶντας μόνο ἑλληνικά ἐργαλεῖα, δηλαδὴ τὴν ἀρχαιοελληνική γραμματεία, γραμματικὴ καὶ σύνταξη. Ἡ πολυετής του ἔρευνα, βασίστηκε σὲ πέντε γνωστικὰ του ἀντικείμενα, μεταξύ τῶν ὁποίων – γιὰ τὴν μουσικὴ ἐκδοχή – τὴν δομή τῶν Μετρικῶν Ποδῶν τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Ῥυθμοποιίας. Ἡ ἀρχαιοελληνική ἦταν μία τονικὴ γλῶσσα, δηλαδὴ μία μελικὴ γλῶσσα, ἄρα ὡς μία ἐκδοχή τῆς Ἑλληνικῆς, μελικὴ εἶναι ΚΑΙ ἡ Θρᾳκική. Οἱ νότες ἐνυπάρχουν στὰ κείμενα.

Στὸ πρῶτο ἀπόσπασμα Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑΚΗι