Αρχείο ετικέτας TIBERIUS II CONSTANTINUS

ΤΙΒΕΡΙΟΣ Β΄(TIBERIUS II CONSTANTINUS) 26/9/578-14/8/582

,

,

Χρυσὸ γαμήλιο κόσμημα, τυπωμένο ἐπί Τιβερίου Β’ σὲ ἀνάμνησι τῶν γάμων τῆς κόρης του Χαριτοὺς καὶ τοῦ Μαγίστρου τῆς Utriusque Militae, Γερμανοῦ. Ἡ εἰκονογραφία του ἔχει ὡς πηγὴ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καὶ χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο ὁ Ἀρχάγγελος ἀναγγέλει στὴν Παρθένο Μαρία ὅτι θὰ γεννήση τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐγχἀρακτο: «XAIPE KEXAPITOMENH O K[YRIO]C META COV».
Χρυσὸ γαμήλιο κόσμημα, τυπωμένο ἐπί Τιβερίου Β’ σὲ ἀνάμνησι τῶν γάμων τῆς κόρης του Χαριτοὺς καὶ τοῦ Μαγίστρου τῆς Utriusque Militae, Γερμανοῦ. Ἡ εἰκονογραφία του ἔχει ὡς πηγὴ τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο καὶ χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Στὸ πρῶτο ὁ Ἀρχάγγελος ἀναγγέλει στὴν Παρθένο Μαρία ὅτι θὰ γεννήση τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἐγχἀρακτο: «XAIPE KEXAPITOMENH O K[YRIO]C META COV».

……….Στὶς 14 Αὐγούστου τοῦ 582, πέθανε ὁ γεννημένος στὴν Θρᾲκη,Τιβέριος Β΄ (TIBERIUS II CONSTANTINUS), Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἀπό τὸ 578· κατάφερε νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν αὐτοκρατορία ἔναντι τῶν Περσῶν στὴν Ἀνατολή, ἀλλά δέχθηκε ἐπιθέσεις καὶ ἀπό τοὺς Ἀβάρους και Σλαύους στὸν Βορᾶ καὶ τὴν Δύση. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΙΒΕΡΙΟΣ Β΄(TIBERIUS II CONSTANTINUS) 26/9/578-14/8/582