Αρχείο ετικέτας ΡΩΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΕΚ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ)

,

Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Καποδίστριας στὴν Πετρούπολη τῆς Ρωσίας.
Ανδριάντας του Ιωάννη Καποδίστρια στην Πετρούπολη Ρωσίας.

,

Ε.Γ.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος

,

……….(…) Τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα παρουσιάζῳ νῦν ἐνταῦθα, καίτοι δὲν εἶναι ὅλα ἄγνωστα, οὐδ’ ἀφοροῦν κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς τὰ ἑλληνικά πράγματα, εἶναι ἐν τούτοις λίαν ἐνδιαφέροντα, διότι φέρουν εἰς φῶς ἐνεργείας τοῦ Καποδίστρια περὶ γνωστῶν προσώπων (Ἑλλήνων καὶ Ρώσων) καὶ ἀποσαφηνίζουν ζητήματά τινα ἔχοντα ἅμεσον σχέσιν πρὸς τὴν σταδιοδρομίαν καὶ τὴν ἰδιάζουσαν θέσιν του ἐν τῇ ρωσικῇ ἱεραρχία, καθ’ὅν χρόνον διετέλει εἰς τὴν ρωσικὴν κρατικὴν ὑπηρεσίαν καὶ συγκεκριμένως κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον ἀπό τοῦ 1814 μέχρι τοῦ 1827, ὅτε ἀπεχώρησεν ὁριστικῶς ἐξ αὐτῆς. Συνέχεια ανάγνωσης ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΕΚ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ)