Αρχείο κατηγορίας ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

,

Ἐπιτύμβιο ἀνάγλυφο ἐξαιρετικῆς τέχνης, τοῦ 470-460 π.Χ., ποὺ βρέθηκε στὰ Φάρσαλα Θεσσαλίας καὶ πουλήθηκε στὸ Λοῦβρο τὸ 1863. Ἀριθμός καταλόγου Ma 701. Τὸ μετέφερε, προφανῶς γιὰ νὰ τὸ….προφυλάξῃ, ὁ Γάλλος περιηγητὴς L. Heuzey. «L’Exaltation de la fleur» «Ἡ ἐξύμνηση τῶν ἀνθέων». Provenance et fabrication : Pharsale (Thessalie). Mission Heuzey et Daumet, 1863. Département des Antiquités grecques.

 

……….Στὶς 9 Αὐγούστου τοῦ 48 π.Χ., κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ Φάρσαλος τῆς Θεσσαλίας ἔγινε τὸ πεδίο μάχης στὸ ὁποῖο ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, παρ’ ὅλο ποὺ ἀριθμητικά μειονεκτοῦσε ἔναντι τῶν στρατευμάτων τοῦ Γάϊου Πομπήιου, νίκησε. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ

,

,.

Τού Σωτήρη Χριστοδούλου
..

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ (22 Ιουνίου 168 π.Χ.)
Μηδεν δεινότερον και φοβερότερον εωρακέναι φάλαγγος Μακεδονικής.

                                                                                                                Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος, 168 πΧ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

……….Το καλοκαίρι τού 168 π.Χ., ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρώμης και Μακεδονίας είχε φθά­σει στο αποκορύφωμά του. Η σύγκρουση μεταξύ των Λατίνων και των Ελληνιστικών κρατών, ήταν αναπόφευκτη από την πρώτη στιγμή που ο Ρωμαϊκός αετός τέντωσε φιλόδοξα τα φτερά του. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΝΑΠΟΛΙ) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

,

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΝΑΠΟΛΙ) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 .,

……….Παρθενόπη : —3) Μία τῶν Σειρήνων, ἥτις ἀπελπισθεῖσα διότι ὁ Ὀδυσσεὺς δὲν ὑπέκυψεν εἰς τὰ θέλγητρα τῆς φωνῆς της, ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐπνίγη. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΝΑΠΟΛΙ) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ

 

Το άγαλμα τού Μάρκου Αυρηλίου στο Μουσείο Καπιτολίνι στην Ρώμη (Marco Aurelio L'originale della scultura, esposta nei Musei Capitolini dopo l'ultimo restauro.)
Το άγαλμα τού Μάρκου Αυρηλίου στο Μουσείο Καπιτολίνι στην Ρώμη (Marco Aurelio L’originale della scultura, esposta nei Musei Capitolini dopo l’ultimo restauro.)

Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη

……….Αἱ κλειναὶ Ἀθῆναι, ἡ πνευματικὴ τροφὸς καὶ μητρόπολις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, παρεῖχαν ἀνωτάτου ἐπιπέδου παιδεία στοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἤδη τοῦ Δ΄ π.Χ. αἰ., ἐφόσον ἡ μὲν Πλατωνικὴ Ἀκαδημία ἱδρύθηκε τῷ 387 π.Χ., τὸ δὲ Λύκειον ἤ Περίπατος τοῦ Ἀριστοτέλους τῷ 335, ὁ Κῆπος τοῦ Ἐπικούρου τῷ 306 καὶ ἡ Στοὰ τοῦ Ζήνωνος τῷ 300 π.Χ. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (168 Π.Χ. – 284 Μ.Χ.)

 

Ἀρχαιολογικός χώρος Φιλλίπων
Ἀρχαιολογικός χῶρος Φιλίππων

,

Στὶς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 42 π.Χ., οἱ Μάρκος Ἀντώνιος καὶ Ὀκταβιανός, ἔδωσαν ἀποφασιστική μάχη μὲ τοὺς δολοφόνους τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος, Βροῦτο καὶ Κάσσιο, στοὺς Φιλίππους τῆς Καβάλας. Τρεῖς βδομάδες μετὰ ἀπό τὴν πρώτη συμπλοκή, θὰ δοθῇ ἡ τελικὴ μάχη (23/10), μὲ ἀπόλυτη νίκη τῆς τριανδρίας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (168 Π.Χ. – 284 Μ.Χ.)

ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ: ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

,

ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

.;

Ὁ Ἑλληνισµός ἄνευ πρωτογενοὺς ἐξουσίας – Δύο Ἱστορικά παράλληλα: Ρωµαιοκρατία καὶ Τουρκοκρατία

,

.Διονύσιος Α. Ζακυθηνὸς

Πηγὴ: “Μεταβυζαντινὰ καὶ Νέα Ἑλληνικά”, Ἀθῆναι 1978

.

Kατὰ τὴν µακρᾶν διαδροµὴν τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ὑπάρχουν τρεῖς µείζονες περίοδοι, κατὰ τᾶς ὁποῖας τὸ Ἑλληνικόν Ἔθνος δὲν ἦτο συγκεκροτηµένον εἰς ἕν ἤ πλείονα ἀνεξάρτητα ἤ αὐτόνοµα κράτη: ἡ Ῥωµαιοκρατία, ἡ Φραγκοκρατία καὶ ἡ Τουρκοκρατία.

(…) Μεγαλυτέραν ἑνότητα καὶ σαφήνειαν, παρουσιάζουν αἱ δύο ἄλλαι παράλληλοι περίοδοι, ἡ Ῥωµαιοκρατία καὶ ἡ Τουρκοκρατία. Ἡ Ῥωµαιοκρατία ὑπῆρξε τὸ ἀποτέλεσµα τῆς σταδιακῆς ἡγεµονικῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ῥώµης πρὸς ἀνατολᾶς: ἀρχικῶς πρὸς τὴν χερσόνησον τοὺ Αἴµου, ἀκολούθως δὲ πρὸς ὅλας τᾶς χώρας καὶ τᾶς νήσους τᾶς βρεχοµένας ὑπό τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τῶν µετ’ αὐτῆς συνδεοµένων θαλασσῶν, τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης. Συνέχεια ανάγνωσης ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ: ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΥΡΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

.

ΠΥΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

ΠΥΡΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

.

……….Οἱ χρυσὲς σελίδες τῆς Ἱστορίας τῆς Ἠπείρου, μὲ κέντρο τὴν Ἀμβρακία, γράφτηκαν ἐπὶ βασιλείας τοῦ Βασιλιᾶ Πύρρου (296 π.Χ. – 272 π.Χ.). Τότε ποὺ ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα ἐδοκιμάζετο σκληρὰ ἀπὸ τὶς φιλοδοξίες τῶν ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τοὺς ἀδελφοκτόνους πολέμους στοὺς ὁποίους τὴν παρέσυραν. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΥΡΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

..

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

τής Π. Γκριζώνη

.

……….Η ΚΑΙΡΙΑ θέση τής Κύπρου στο σταυροδρόμι Ευρώπης – Ανατολής, η μυθολογική παραδοχή ότι στον τόπο αυτό γεννήθηκε η Αφροδίτη, θεά τής ομορφιάς, τού έρωτα και τής γονιμότητας και το πανέμορφο φυσικό της περιβάλλον, ανέδειξαν το νησί σε πρωταγωνιστή τής κοινωνικής πολιτικής και – κυρίως – πολιτιστικής εξέλιξης τής πλειονότητας των λαών τής Μεσογείου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ