Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)

.

Ἡράκλειος - Αὐτοκράτωρ τῆς Ῥωμανίας

……….Ὁ Ἡράκλειος, γεννήθηκε στὴν Καππαδοκία. Ὁ πατέρας του, Ἡράκλειος καὶ αὐτός, πιθανῶς ἀρμενικῆς καταγωγῆς, ἦταν στρατηγὸς ὁ ὁποῖος εἶχε διακριθεῖ γιὰ τὴν γενναιότητά του στοὺς πολέμους ἐναντίον τῶν Περσῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Μαυρικίου καὶ πρὶν ἀπό τὴν ἀνάρρηση τοῦ Χοσρόη B’ στὸν θρόνο τῆς Περσίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (5/10/610 – 11/2/641)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ

.

Μάχη μεταξύ τού στρατού τού Ηρακλείου και των Περσών υπό τον Χοσρόη Β΄. Τοιχογραφία τού Piero della Francesca, 1452

.

Ἡ μάχη στὴν Νινευὶ  12/12/627

 

……….Ὅσο οἱ Ἄβαροι καὶ ὁ στρατὸς τοῦ Σαρβαραζᾶ πολιορκοῦσαν τὴν Κωνσταντινούπολη (6ος -8ος 626), ὁ Ἡράκλειος μὲ τὸν λίγο στρατὸ ποὺ εἶχε κρατήσει, συνέχιζε τὸ κυνήγι τοῦ Χοσρόη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΝΕΥΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΣΡΟΗ

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΨΙΚΙΟΥ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΟΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β’ (3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 713)

.

,

,Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΨΙΚΙΟΥ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΟΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β΄ (3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 713)

.

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 3, ΜΕΡΟΣ Α’΄σελ.271- 272

…,

……….Ὁ Φιλιππικός ἀνῆκεν εἰς τὴν πολιτικὴν ἐκείνην μερίδα ἥτις δὲν ένόμιζε συμφέρουσαν τὴν ὑπό τῆς οἰκουμενικῆς συνόδου γενομένην καταδίκης τῶν μονοφυσιτῶν καὶ τῶν μονοθελητῶν, ἀξιοῦσα ὅτι διὰ τῆς καταδίκης ταύτης ἀπηλπίσθησαν οἱ χριστιανοὶ τῶν χωρῶν ὅσαι εἶχον κατακτηθῆ ὑπό τῶν Ἀράβων καὶ κατέστη οὕτως ἀδύνατος ἡ τῶν χωρῶν τούτων ἀνάκτησις. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΟΨΙΚΙΟΥ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΟΥ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β’ (3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 713)

ΚΩΝΣΤΑΣ Β΄( 641/2-668 )

.

ΚΩΝΣΤΑΣ Β

Κώνστας Β΄ ( 642-668 )

 .

……….Ὁ Κώνστας Β΄, γεννήθηκε στὶς 7 Νοεμβρίου τοῦ 630, καὶ ἔγινε Αὐτοκράτορας τὸ 641 ἤ 642, σὲ ἡλικία 12 χρόνων. Κυβέρνησε ἐπισήμως ὡς Κωνσταντῖνος, ὄνομα τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ἄλλωστε στὰ νομίσματα τῆς βασιλείας του.» Ὡστόσο, ἦταν εὐρέως γνωστός μὲ τὸ ὄνομα Κώνστας. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΣ Β΄( 641/2-668 )