ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

«Γιορτή στο Γαστούρι Κέρκυρας, 1903» Φ.Μπουασονά.
ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.

……….Ἡ Ἑπτανησιακή ἐλευθερία ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα σκληροτάτων ἀγώνων καὶ μεγίστων θυσιῶν, μακρᾶς ἀναμονῆς καὶ ἐθνικῆς ἐγκαρτερήσεως. Κατὰ τὴν μακραίωνα δουλείαν των, αἱ Ἰόνιοι Νῆσοι διετήρησαν ἀλώβητον τὴν παρακαταθήκην τῆς  παραδόσεως, παρέσυραν πρὸς τὸν Ἑλληνισμόν στοιχεῖα ξένα καὶ ἀλλότρια, συνέθεσαν τὴν σοφίαν τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἀναγεννητικῆς ἐμπειρίας τῆς Δύσεως καὶ διεμόρφωσαν ἐξαίρετον πολιτισμόν, ἵδρυσαν τὰς πρώτας αὐτονόμους Ἑλληνικάς πολιτείας καὶ διέπλασαν ἡγέτιδα πνευματικήν καὶ πολιτικήν τάξιν.

……….Κρινόμενος ἐν τῷ συνόλῳ τῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ Ἑπτανησιακός πολιτισμός παρουσιάζει ἰδιορρυθμίας. Αἱ εἰδικαὶ συνθῆκαι,  ὑφ’ ἄς τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ Ἑλληνισμοῦ διετέλεσεν ἐπὶ μακρότατον διάστημα, οἱ ἰδιάζοντες θεσμοί, οἱ ὁποῖοι ἀνεπτύχθησαν ἐν αὐτῷ, οἱ παράγοντες ἀπομονώσεως καὶ ἐπικοινωνίας, οἵτινες ἵσχυσαν παρ’αὐτῷ, συνετέλεσαν εἰς τὴν εἰδικωτέραν του διαμόρφωσιν. 

……….Ἡ Κρήτη ὑπῆρξεν ἐν πολλοίς τὸ πρότυπον καὶ ἡ πηγή ἐμπνεύσεως τοῦ Ἑπτανησιακοῦ πολιτισμοῦ. Κρῆτες ζωγράφοι ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων, ὁ Μιχαὴλ Δαμασκηνός, ὁ Ἐμμανουήλ  Τζάνε Μπουνιαλῆς  (ἀσφαλῶς τῷ 1654 εὐρίσκετο ἐν Κερκύρᾳ ) ὁ Θεόδωρος Πουλάκης (1622 – 1692 ), ὁ Λέων καὶ ὁ Ἰωάννης Μόσκος, ὁ Ἠλίας Μόσκος, ἐργάζονται ἐν Ἑπτανήσῳ  καὶ δημιουργοῦν τὴν Ἑπτανησιακήν παράδοσιν τῆς Κρητικῆς Τέχνης. Ἡ ἀνάπτυξις καὶ ἡ ἐπέκτασις τῆς παιδείας εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνύψωσιν τῆς πνευματικῆς στάθμης καὶ ἐν τέλει τὴν δημιουργίαν νέων πνευματικῶν δυνατοτήτων καὶ νέων προσανατολισμῶν.  Καὶ κατὰ τὴν περίοδον ταύτην ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὸ κέντρον περὶ τὸ ὁποῖον στρέφεται ὁ βίος τῶν Ἑλλήνων.

……….Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ ὑπέταξε τὰς ξενικὰς ἐπιδράσεις, δαψιλεῖς καὶ ζωογόνους, εἰς μίαν θεσπέσιαν σύνθεσιν ἀπαραμίλλου Ἑλληνικοῦ ἤθους. Ἀλλ’ ἡ τελευταῖα αὔτη φάσις τοῦ Ἑπτανησιακοῦ πνεύματος, ἡ φάσις τοῦ λυρικοῦ λόγου, συγχέεται μὲ τὴν χαραυγὴν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας !….


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση