ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ–Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ (14/3/1825)

.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 1804-1825.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ – Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

 .

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Γ’, Κεφάλαιον ΝΓ’ [Σελ. 190-191]

…Οἱ δὲ Αὐγύπτιοι, ἀποβάντες εἰς Πελοπόννησον, ἐπάτησαν ἐν πρώτοις τὴν ἐπαρχίαν Κορώνης· τὰ δ’ἔμπροσθεν τοῦ φρουρίου ἐκείνου ἑλληνικά στρατεύματα ἀπεχώρησαν εἰς Βουνάρια καὶ Καστέλια, ὅπου ἕδρευεν ὁ ἔπαρχος, ἔφυγαν μετ’ ὀλίγον καὶ ἐκεῖθεν, μετέβησαν εἰς Καλαμάταν καὶ ἐκεῖθεν οἱ πλεῖστοι είς Μάνην.

Οἱ ἐχθροί ἐκυρίευσαν τὰ δύο ταῦτα χωρία ἔρημα μείναντα, τὰ ἔκαυσαν, διεσπάρησαν καθ’ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν λεηλατοῦντες  καὶ καίοντες, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανῆλθαν εἰς Μοθώνην· ἀνοίξαντες δὲ τοιουτοτρόπως τὴν κοινωνίαν Μοθώνης καὶ Κορώνης, ἐτοποθετήθησαν τὴν 9 μαρτίου ἔμπροσθεν τοῦ Νεοκάστρου  καὶ ἠκροβολίσθησαν κατὰ πρώτην φορὰν μετὰ τῶν ἐντός.

Πρὸ μικροῦ εἶχαν εἰσέλθει διάφοροι πρὸς ὑπεράσπισιν, ἐν οἷς καὶ ὁ Ἰωάννης Μαυρομιχάλης, υἱός τοῦ Πετρόμπεη.  Ὁ φιλότιμος καὶ φιλοπόλεμος οὗτος νέος, περιφερόμενος τὴν 14 ἐπί τῶν ἐπάλξεων πρὸς ἐμψύχωσιν τῶν Ἑλλήνων, καθ’ ἥν ὥραν ἠκροβολίζοντο, ἐπληγώθη εἰς τὸν δεξιὸν βραχίονα· μετακομισθεὶς δὲ χάριν θεραπείας εἰς Ἀρκαδίαν ἀπέθανε μετ’ ὀλίγας ἡμέρας δι’ ἔλλειψιν ἀξίου χειρουργοῦ.

Τὴν δὲ 16, ἕν τάγμα Αἰγυπτίων ἔπεσεν ἐπί τοὺς ὑπό τὴν ὁδηγίαν τοῦ Καρατάσου. Ἐκλεκτοί καὶ ἐμπειροπόλεμοι ἦσαν οἱ ὑπό τὸν ἀρχηγὸν τοῦτον Μακεδόνες καὶ ἄξιοι αὐτοῦ καθὼς καὶ οὗτος ἄξιος αὐτῶν· διὸ, γενομένης σφοδρᾶς μάχης, ἄν καὶ δὲν ἦλθαν εἰς βοήθειάν των οἱ ἐν Κρεμμυδίῳ, ἐνίκησαν οἱ ὀλίγοι οὗτοι πολεμήσαντες μόνοι, ἔτρεψαν τοὺς ἐχθρούς καὶ ἐπῆραν ὑπέρ τὰ 100 λογχοφόρα ὅπλα ἐῤῥιμένα ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μάχης καὶ τὰ ἔστειλαν εἰς Τριπολιτσὰν.

Τὴν δὲ 6 ἀπριλίου ἔφθασεν ὁ Μαυροκορδάτος κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ προέδρου εἰς Κρεμμύδι, ὅπου, συμβουλίου γενομένου, ἀπεφασίσθη νὰ μετατοπήσωσι τὰ στρατεύματα τὴν αὐτήν νύκτα εἰς ἄλλην θέσιν πρὸς διακοπὴν τῆς κοινωνίας Νεοκάστρου καὶ Μοθώνης·

Σύντομο βιογραφικὸ τοῦ Ἰωάννη Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε τὸ 1804 καὶ  ἦταν ὁ τέταρτος γιὸς τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Σὲ ἠλικία μόλις 17 ἐτῶν, πολέμησε στὸ πλευρὸ τοῦ πατέρα του καὶ τῶν ἀδελφῶν του, παίρνοντας  μέρος σὲ ἀρκετὲς μάχες τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος, ὅπως στὴν κατάληψη καὶ  ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, στὸ Βαλτέτσι καὶ τὸ Ἄργος. Ἰδιαιτέρως διακρίθηκε στὸ Βαλτέτσι καὶ σὲ μάχες στὴν Ἀργολική πεδιάδα ἐναντίον τοῦ Δράμαλη.

Τὰ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ποὺ ἐκδίδοντο στὸ Μεσολόγγι, ἀναφερόμενα στὸν θάνατό του, ἔγραψαν στὶς 10 Ἀπριλίου :

“Σιμὰ τῶν εἰρημένων Ἡλία καὶ Κυριακούλη, ἡ οἰκογένεια τοῦ Μαυρομιχάλη ἐπρόσφερε νεωστὶ καὶ τρίτην ἄλλην πολύτιμον θυσίαν εἰς τὸν ἱερόν τῆς ἐλευθερίας βωμὸν, τὸν νεώτατον Ἰωάννην Μαυρομιχάλην· ἡ θυσία αὕτη, ὄχι μόνον διέλυσεν ὡς ἰστόν ἀράχνης πάσαν ἀδίκως πρότερον ἀποδοθεῖσαν κατηγορίαν εἰς τὸν γηραιὸν πατέρα Πέτρον Μαυρομιχάλην, ἀλλ’ ηὔξησαν ἔτι μᾶλλον τὴν δόξαν καὶ τὴν ὑπόληψίν του· χωρὶς νὰ μικροψυχήσῃ, οὐδέ νὰ δοθῇ ὅλως εἰς λύπην διὰ τὸν ἄωρον θάνατον τοῦ ἀγαπητοῦ του υἱοῦ, ὁ γνήσιος οὗτος Σπαρτιάτης, ἐμπνευσμένος ἀπό βαθύτατον αἴσθημα τοῦ πατριωτισμοῦ, ἐπροσκάλεσεν εὐθύς ὅλους τοὺς συμπατριῶτας του εὶς τὰ ὅπλα, καὶ ἀπεφάσισε μόνος του νὰ τρέξῃ εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης διὰ νὰ ἐκδικηθῇ τὸ πολύτιμον αἶμα αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ του…”

.

Κατὰ τὴν παράδοσι,  ἡ ἱστορικὴ οἰκογένεια τῶν Μαυρομιχαλαίων προερχόταν ἀπὸ τὴν Θράκη, ὅπου στὰ μέσα τοῦ 14ου αἰῶνος, πιεζομένη ὑπὸ τῶν ὀθωμανῶν, κατέφυγε καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Μάνη.

Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος, ἀναδείχθηκε σὲ σημαντικὸ τοπικὸ παράγοντα, ἔπαιξε ἀποφασιστικὸ ρόλο στὰ προεπαναστατικὰ γεγονότα ( Ὀρλωφικά ) καὶ στὸν Ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας (ἀπελευθέρωσις Καλαμάτας, μάχη Βαλτετσίου, πολιορκία Ναυπλίου καὶ Ἀκροκορίνθου, ἀντιμετώπισις τοῦ Ἰμπραῆμ κ.ἄ.) πληρώνοντας βαρὺ φόρο αἵματος.

[ Κατ’ ὀμολογίαν τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ἡ οἰκογένειά του ἔδωσε πάνω ἀπὸ σαράντα νεκροὺς γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος. ]

.

Ἀντιγραφὴ καὶ μεταφορὰ κειμένου : Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση