ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΒΡΟΥ, ΜΥΘΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΩΣ 1365 μ.Χ.

,

Μέρος τῆς ῥωμαϊκῆς σαρκοφάγου, «Via Tiburtina Sarcophagus», ποὺ ἀναλήφθηκε τὸ 1621 μ.Χ. σὲ τάφο κοντὰ στὴν Porta Tiburtina· χρονολογεῖται μεταξὺ 250 καὶ 260 μ.Χ. καὶ ἀπεικονίζει μάχη μεταξὺ ῥωμαίων καὶ γότθων.
Μέρος τῆς ῥωμαϊκῆς σαρκοφάγου, «Via Tiburtina Sarcophagus», ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸ 1621 μ.Χ. σὲ τάφο κοντὰ στὴν Porta Tiburtina· χρονολογεῖται μεταξὺ 250 καὶ 260 μ.Χ. καὶ ἀπεικονίζει μάχη μεταξὺ ῥωμαίων καὶ γότθων.

,

Στὶς 9 αὐγούστου τοῦ 378 μ.Χ., ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλλης, καὶ πολλοὶ ἀπό τοὺς στρατηγοὺς του, φονεύθηκαν στὴν περιώνυμη μάχη τῆς Ἀδριανουπόλεως, ἀπό τὰ στίφη τῶν Γότθων. Στὴν μάχη ἔπεσαν περίπου 15 μὲ 20.000 ῥωμαῖοι στρατιῶτες. Οἱ Γότθοι τότε, καταπλημμύρησαν τὴν Θρᾲκη, Μακεδονία καὶ Θεσσαλία, καὶ ἔφθασαν μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολι, ὅπου ὅμως ἀποκρούστηκαν.

Κατὰ τὴν περίοδο ἀπό 330 μ.Χ. ἔως 1365 μ.Χ., ἡ Θρᾲκη καὶ ἡ Μικρᾶ Ἀσία ἔγιναν ἡ Ἀθήνα τοῦ νέου κράτους. Ἡ θέσι ὅμως τῆς Θρᾲκης τὴν ἔκανε καὶ θέατρο φονικωτάτων μαχῶν, καὶ ἀτελείωτων καταστροφῶν ἀπό τὰ βαρβαρικὰ φύλα, τὰ ὁποῖα παρακινούμενα ἀπό τὸ μεγαλεῖο τῆς Βασιλεύουσας, κατεύθυναν τὶς ὁρδές τους πρὸς τὶς μεγάλες Θρᾳκικὲς πόλεις. Ἡ Ἀδριανούπολι, ἡ Φιλιππούπολι, ὁ Αἷνος, λαμπρὲς πρωτεύουσες τῶν Θρᾳκικῶν ὲπαρχιῶν κατὰ τὴν νέα βυζαντινὴ διοικητικὴ διαίρεσι, δέχονταν ὅλο τὸ μίσος καὶ τὴν ὁρμή τῶν βαρβάρων, καθὼς ἦταν ὡχυρωμένες μὲ μεγάλα βυζαντινὰ κάστρα.

Ἤδη οἱ Γότθοι ἔπλητταν τὴν Θρᾳκική γῆ ἀπό τὸν 2ο αἰῶνα μ.Χ. Ἀπό τὸ 364 μ.Χ. ξανάρχισαν τὶς ἐπιδρομές τους, καὶ ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης ἀγωνίσθηκε ἐναντίον τους ἐπί τρία χρόνια. Τὸ 378 μ.Χ., ἑνωμένοι μὲ τοὺς Οὔννους, μετὰ ἀπό ἀλλεπάλληλες σφοδρὲς ἐπιθέσεις, ἀπέτυχαν μὲν νὰ καταλάβουν τὴν Ἀδριανούπολη, ὑποχωρώντας ὅμως πρὸς τὴν Πέρινθο, ἑρήμωσαν τὰ περίχωρά της.

Οἱ αὐτοκράτορες ποὺ ἀκολούθησαν, Γρατιανὸς καὶ Θεοδόσιος, συνέδεσαν τὸ ὅνομά τους μὲ νίκες κατὰ τῶν γοτθικῶν φύλων.

Τὶς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Θρᾲκης, συνέχισαν οἱ Οὗννοι ἀπό τὸ 408 ἔως τὸ 474 μ.Χ., μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς παραχωρηθῇ μεγάλο μέρος τῆς Πρώτης Μοισίας. Ἀργότερα, μεταξὺ 499 καὶ 502 μ.Χ., ἐμφανίσθηκαν οἱ βούλγαροι. Μάλιστα ἐπί τοῦ χάνου τους Κρούμου, τὸν Ἰούλιο τοῦ 811, ὁ Νικηφόρος Α΄εἶναι ὁ δεύτερος αὐτοκράτορας τῆς Ῥωμανίας, ποὺ σκοτώθηκε σὲ πεδίο μάχης στὴν Θρᾲκη ἀπό βαρβάρους….

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση