ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)

,

,

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)
,

Θεόδωρου Κορρέ

……….Στὰ τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527-565), ἡ κατάσταση στὴν Βαλκανικὴ ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἐμπειροπόλεμων Ἀβάρων. Λαὸς ἀσιατικός, κινήθηκε πρὸς τὸν εὐρωπαϊκό χῶρο ἱδρύοντας ἕνα ἰσχυρό κράτος, ποὺ ἐκτείνονταν ἀπό τὸν Δούναβη ἔως τὸν Δνείπερο καὶ τὴν Βαλτικὴ καὶ ἄρχισε νὰ λεηλατῇ τὶς βόρειες ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ τὴν βοήθεια σλαβικῶν φύλων ποὺ εἶχε ὑποτάξει.

……….Ἡ καλὴ ὀχύρωση τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὰ «θαύματα» τοῦ προστάτη της ἁγίου, προστάτευασαν τὴν πόλη, ὅμως ἡ ἑνδοχώρα λεηλατεῖται καὶ ἐρημώνεται. Τὴν ἐποχή αὐτή, ὁ Αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος (582-602), ἀπασχολημένος μὲ τοὺς Πέρσες στὸ ἀνατολικό Μέτωπο, δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκρούσῃ τοὺς ἀβαροσλάβους μὲ τὰ ὅπλα, καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ καταβάλλῃ ἐτήσιο φόρο γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχή. Ὅταν ὅμως τὸ 591, οἱ Βυζαντινοί συνήψαν εἰρήνη μὲ τοὺς Πέρσες, ὁ Μαυρίκιος μετέφερε τὶς δυνάμεις του στὴν Βαλκανική, οἱ ὁποῖες, ἀφοῦ πέρασαν τὸν Δούναβη, αἰφνιδίασαν τοὺς Σλάβους καὶ κέρδισαν «περιφανὴ τῶν Ρωμαίων νίκην».


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e.istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση