ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

,

 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

……….Στὶς 21 Ἰουνίου τοῦ 1913, μετὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ πολέμου, οι βούργαροι ποὺ εἶχαν καταλάβει τὴν Μονὴ Ζωγράφου στὸ  Ἅγιο Ὄρος, παραδόθηκαν στὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου ποὺ τελοῦσε ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Ἀνθυπομοιράρχου Κωνσταντίνου Βεργογιαννόπουλου.

……….Ὁ Στρατὸς μας εἶχε ἀπελευθερώσει τὸ Ἅγιο Ὄρος ἀπό τὸν Νοέμβριο τοῦ 1912. Τὸν ἴδιο χρόνο μία μονάδα τοῦ βουργάρικου στρατοῦ,  ζήτησε νὰ ἀναπαυθῇ καὶ νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Μονή Ζωγράφου γιὰ προσκύνημα. Οἱ Ἕλληνες μοναχοί ἐπέτρεψαν τὴν ἐπίσκεψη, ὡστόσο οἱ “σύμμαχοι”, ἐπιδίωξαν μόνιμοι ἐγκατάσταση, καὶ ἄρχισαν νὰ διεκδικοῦν μέρος τῆς Ἁγιορίτικης γῆς γιὰ τὸ βουργάρικο κράτος. Ὕψωσαν τὴν σημαία τους, καὶ παρέμειναν ὅλο τὸν χειμώνα καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1913.

……….[ ]Ἡ  ἰδέα τοῦ φυλετικοῦ ἀνταγωνισμοῦ ἤ ἐθνοφυλετισμοῦ, ἐκδηλώθηκε τὸν 19ο κυρίως αἰῶνα στὶς Σλαβικὲς Χῶρες, μὲ ἄμεσο στόχο τὴν ἐπέκταση τῶν συμφερόντων τους καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Αὐτό σήμανε καὶ τὴν ἄμεση διείσδυση ξένων μοναχῶν γιὰ ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ τους. Τί σήμαινε ὅμως ἐθνοφυλετισμός ἤ φυλετικὸς ἄνταγωνισμός; Κάθε φυλή, κάθε κράτος νὰ αἰσθάνεται ἰδιαίτερα καὶ μέσα στὸ Ἅγιο Ὄρος.

……….Εἶχε ἀρχίσει τότε ἕνα γενικότερο σχέδιο θρησκευτικῆς καὶ πολιτικῆς ἐκμετάλλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τοὺς Ῥώσους, ἡ γνωστὴ “πανσλαβιστικὴ προσπάθεια”. Ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς κινήσεως, περιελάμβανε τὴν προώθηση μὲ διάφορες μεθόδους τῆς ἰδέας τῆς διεθνοποιήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ Ῥωσία ἡγεῖτο αὐτῆς τῆς κινήσεως.

……….[ ]Ἡ βουλγαρία, προκειμένου νὰ προωθήσῃ τὰ δικὰ της συμφέροντα στὴν Ἀθωνική χερσόνησο, χρησιμοποίησε ἀθέμιτα μέσα, ἐκμεταλλευόμενη τὴν δυσχερὴ κατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς πλευρᾶς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς (1941-1944).  Ἀλλά καὶ νωρίτερα, ἐπεδίωξε τὴν κατάληψη τῆς Μονῆς Ζωγράφου, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ (1912-1913).


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση