Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ

,

,

Η αποχώρηση των Τσάμηδων και η συνεργασία με τούς κομμουνιστές αντάρτες

.

Μετά την ήττα τού Άξονος

……….Τον Σεπτέμβριο τού 1944, οι Τσάμηδες υπό την προστασία ένοπλων δικών τους και Γερμανών «συν γυναιξί και τέκνοις», φεύγουν προτροπάδην από την Θεσπρωτία, φοβούμενοι την τιμωρό Νέμεση των εγκλημάτων των.(1)

Η έξοδος

……….Απέραντες φάλαγγες, καραβάνια σωστά με υποζύγια και «αραμπάδες» βαρυφορτωμένους, μπήκαν στο αλβανικό έδαφος, καταφύγιο και άσυλο όλων των καθαρμάτων τής Βαλκανικής, συναποκομίζοντας και τα προϊόντα τής λεηλασίας. Α! Προ παντός το πλιάτσικο! (Η λέξη είναι αρβανίτικη, πασίγνωστη σ’ ολόκληρη την Χερσόνησο τού Αίμου).

Σπαχήδες τής Κόμινφορμ!

……….Αντιγράφομε την ακόλουθη περικοπή από την Έκθεση τού Έλληνος συνδέσμου στην Βαλκανική Επιτροπή τού Ο.Η.Ε. όπως δημοσιεύτηκε στον Τύπο τής 14-7-49:

«Είναι γνωστόν ότι 16—17.000 Τσάμηδες είχον εθελουσίως εγκαταλείψει την Ελλάδα κατά το τέλος τού πολέμου και είχον καταφύγει εις την Αλβανίαν εκ φόβου μην κληθούν και δώσουν λόγον προ τής Ελληνικής Δικαιοσύνης διά τα Εγκλήματα, τα οποία είχον διαπράξει κατά την κατοχήν, εν στενή συνεργασία μετά των Ιταλικών, Αλβανικών και Γερμανικών στρατευμάτων.

Το πλήθος αυτών των ανθρώπων κατά το διάστημα τού Μαρτίου 1949 «προσεκλήθη» να καταταχθή εθελοντικώς εις τούς σχηματισμούς των συμμοριτών. Αι Αλβανικαί αρχαί εν τούτοις ήκιστα ικανοποιημένοι από τα πρώτα σχετικά αποτελέσματα, διέταξαν μεταγενεστέρως την υποχρεωτικήν επιστράτευσιν των ανδρών από 17—40 ετών. Ούτω 2—2.200 Τσάμηδες επεστρατεύθησαν μέχρι των αρχών τού μηνός Ιουνίου και επτακόσιοι, προωθήθησαν εις Ελλάδα διά Κορυτσάς κατά τα τέλη Μαρτίου και αρχάς Απριλίου 1949.

Επί των 1.300, των όποιων η στρατιωτική εκπαίδευσις εξακολουθεί, τα επόμενα στρατόπεδα στεγάζουν περίπου το τρίτον: α) Στρατόπεδον Σίακ 400, β) Στρατόπεδον Αργυρόκαστρου 50.

Δυνάμεθα όθεν να υπολογίσωμεν εις πλέον των 5.700 ανδρών το προϊόν τής επιστρατεύσεως, την οποίαν η Αλβανία ηδυνήθη κατά το τελευταίον εξάμηνον να ενεργήση επί τού ιδίου της εδάφους, ίνα ενίσχυση τας δυνάμεις των εν Ελλάδι αγωνιζομένων συμμοριτών».

……….Τον ληστρικόν αυτόν συρφετό των Τσάμηδων, που μέσα στα κύτταρα των ζει ακόμη ο αταβισμός πέντε αιώνων προδοσίας, χαμερπούς υλισμού και εγκληματικότητος, οργανώνει η Κόμινφορμ σε ένοπλα στίφη, εντασσόμενα είτε στον «στρατό» τού ακκιζομένου ερυθρού δικτατορίσκου τής Αλβανίας Εμβέρ Χότζα, είτε στις ληστοσυμμορίες τού Κ.Κ.Ε. μαζί με διεθνή αποβράσματα και κάθε λογής καθάρματα «γιά να απελευθερώσουν την Ελλάδα από το μοναρχοφασισμό και την Αμερικανοκρατία».

(1) Μόνον 30 (τριάκοντα) Τσάμηδες έμειναν αμέτοχοι των εγκλημάτων. Σήμερα στην Ελλάδα (Θεσπρωτία) ζουν 232 άτομα από αυτούς και απολαύουν όλων των δικαιωμάτων τού Έλληνος πολίτου υπό καθεστώς αδιαβλήτου ισονομίας και ισοπολιτείας, ο δε μεγαλόφρων πληθυσμός δεν επιδεικνύει καμμία απολύτως εχθρότητα απέναντί των.

***

 

Πηγή: Το έργο τού Χαρίτωνος Λάμπρου, «Τσάμηδες και Τσαμουριά», εκδοθέν στην Αθήνα το 1949.

Πληροφορία εικόνας:. Ο στρατηγός Alberto Pariani επιθεωρεί αλβανούς

Αφήστε μια απάντηση