ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ – ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

.

Μυκῆνες  – Ἱστορία

,

……….Οἱ «Πολύχρυσες Μυκῆνες», τὸ βασίλειο τοῦ μυθικοῦ Ἀγαμέμνονα, ποὺ πρῶτος ὕμνησε ὁ Ὅμηρος στὰ ἕπη του, εἶναι τὸ σημαντικότερο καὶ πλουσιότερο ἀνακτορικὸ κέντρο τῆς Ὕστερης Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ στὴν Ἑλλάδα.

……….Τὸ ὄνομά τους ἔχει δοθεῖ σὲ ἕναν ἀπό τοὺς λαμπρότερους πολιτισμοὺς τῆς ἑλληνικῆς προϊστορίας, τὸν μυκηναϊκό, καὶ οἱ μῦθοι ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἱστορία τους, διαπέρασαν τοὺς αἰῶνες μὲ τὰ ὁμηρικά ἕπη καὶ τὶς μεγάλες τραγωδίες τῆς κλασικῆς ἐποχῆς, ἐνῷ ἐνέπνευσαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἐμπνέουν παγκοσμίως τὴν πνευματικὴ δημιουργία καὶ τὴν τέχνη.

……….Ἡ μυθικὴ παράδοση φέρει ὡς ἱδρυτὴ τῶν Μυκηνῶν τὸν Περσέα, γιὸ τοῦ Δία καὶ τῆς Δανάης, τῆς κόρης τοῦ Ἀκρισίου, βασιλέα τοῦ Ἄργους, ἀπογόνου τοῦ Δαναοῦ, «Παυσανίας (2.16.3)» ἀναφέρει ὅτι ὁ Περσέας ὀνόμασε τὴν νέα πόλη Μυκῆνες εἴτε ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔπεσε ὁ μύκης τοῦ ξίφους του, εἴτε ἐπειδὴ ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε μία πηγὴ μὲ ἄφθονο νερό, ἡ Περσεία πηγή, κάτω ἀπό τὴν ῥίζα ἑνὸς «μύκητος», δηλαδὴ ἑνός μανιταριοῦ.

……….Σύμφωνα μὲ τὸν μῦθο, οἱ ἀπόγονοι τοῦ Περσέα, βασίλεψαν στὶς Μυκῆνες γιὰ τρεῖς γενιές, μὲ τελευταῖο τὸν Εὑρυσθέα, ποὺ σκοτώθηκε χωρὶς νὰ ἀφήσῃ ἀπογόνους, καὶ ἔτσι οἱ κάτοικοι τῶν Μυκηνῶν ἐπέλεξαν ὡς βασιλιὰ τους τὸν Ἀτρέα, γυιὸ τοῦ Πέλοπα καὶ πατέρα τοῦ Ἀγαμέμνονα καὶ τοῦ Μενέλαου.

 Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

***

Αφήστε μια απάντηση