ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑΙ (Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ)

 

.

.

Σουλιώται και Σουλιώτισσαι
(Ο θρυλικός χορός του Ζαλόγγου)

.

……….Την επαύριον λαβόντες τους ομήρους και τα αναγκαία φορτηγά ζώα, διηυθύνθησαν προς τήυ Πάργαν, αποσπασθέντες από τας αγκάλας της γλυκείας Πατρίδος και συνοδευόμευοι υπό κοπετών και θερμών δακρύων, ο Δήμος Δράκος, Φώτος Τζαβέλλας, Τζίμας Ζέρβας, Γκόγκας, Δαγκλής και λοιποί φύλαρχοι. Ούτοι έχοντες μεθ’ εαυτών τα δύο σχεδόν τρίτα των συμπολιτών επορεύθησαν εις την Πάργαν. Εξ άλλου ο Κίτζος Βότζαρης, Κουτζονίκας, Φωτομάρας με τους ιδικούς των διεβιβάσθησαν, οι μεν εις Βουλγαρέλι, οι δε εις Ζάλογγον.

……….Ο ιερομόναχος Σαμουήλ, μείνας μετά πέντε μόνον Σουλιωτών, παρέδιδε κατά την συμφωνίαν όσα πολεμοφό6ια υπήρχον εις το φρούριον, μετά δε την παράδοσιν έμελλε να υπάγη και αυτός εις την Πάργαν. Καθ’ ην όμως στιγμήν εγίνετο η παράδοσις, εις εκ των τριών απεσταλμένων Τούρκων δια την παραλαβήν των πολεμοφοδίων είπε προς τον Σαμουήλ:

Πόσα κολαστήρια στοχάζεσαι, καλόγερε, ότι θα σου κάμη ο Βεζίρης, όταν σε βάλη στο χέρι, από τον οποίον και δεν γλυτώνεις;

Δεν είναι άξιος ο Βεζίρης, απεκρίθη ο Σαμουήλ, να πιάση άνθρωπον, ο οποίος, εκτός οπού δεν τον φοβείται, γνωρίζει και άλλον δρόμον του θανάτου.

……….Εξελθόντων τούτων των λόγων από το στόμα του, μόλις παρήλθον δέκα λεπτά της ώρας και ήναψεν η πυρίτις, η οποία και τους απεσταλμένους και δύο Σουλιώτας και τον ίδιον τον Σαμουήλ κατέκαυσεν. Ο τελευταίος μάλιστα αφανής εγένετο, ιστάμενος όρθιος επί τι κιβώτιον πλήρες πυρίτιδος… Μεθ’ ημέρας τρεις του τραγικού συμβάντος εξέτασεν ο Περραιβός εις την Πάργαν Σουλιώτην τινά, ημιφλογισμένον σχεδόν υπό της πυρίτιδος, ο οποίος ίστατο κατ’ εκείνην την στιγμήν του συμβάντος εκτός της θύρας της πυριτιδαποθήκης. Ομοίως εξέτασε και άλλους δύο συγγενείς του Σαμουήλ. Ούτοι τον εβεβαίωσαν, ότι ο Σαμουήλ βαστών κηρίον ανημμένον εις τας χείρας ανέβη μετά τας απειλάς του Τούρκου επί τινος κιβτοτίου, αφ’ όπου δους την απάντησιν εις τον Τούρκον έρριψε ταυτοχρόντως το φυτίλι του κηρίου επί το έδαφος, εν ω υπήρχε διεσκορπισμένη πυρίτις. Και ούτω γέγονεν, ο γέγονε.

……….Μόλις είχον φθάσει παρά της Πάργας τα μεθόρια και πριν έτι πυρποληθή ο Σαμουήλ, παραβάς ο στρατάρχης Βελή Πασάς τα τόσα ένορκα και πολυμάρτυρα έγγραφά του, καταφρονήσας τους ομήρους, έπεμψε κατόπιν αυτών τον Σελλικτάρην Μπόταν επί κεφαλής τεσσάρων χιλιάδων στρατιωτών, όπως προλάβη θυσιάση και αιχμαλωτίση, ει δυνατόν, αυτούς καθ’ οδόν.

……….Πλησίον όντες οι Πάργιοι και πολλοί έτι εκ των προσφύγων Σουλιωτών, ακούσαντες τόυ πυροβολισμόν και αλαλαγμόν των επερχομένων έδραμον εις επικουρίαν των συντρόφων. Φοβηθέντες οι εχθροί, οπισθώρμησαν και εστρατοπέδευσαν εκτός των ορίων. Ιδόντες δε τους Παργίους ορμώντας προς βοήθείαν των Σουλιωτών, ήρχισαν να τους επαπειλώσι, λέγοντες, ότι εάν θέλωσι να αποφύγωσι τον κίνδυνον του πολέμου, πρέπει να παραδώσωσιν η να διώξωσιν αμέσως όλους τους Σουλιώτας μετά των γυναικοπαίδων εις το οθωμανικόν κράτος. ….

.
.
Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

.

Αφήστε μια απάντηση