Αρχείο ετικέτας ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η σκηνή της Γέννησης στην Παναγία του Άρακα στην Κύπρο. Ανωνύμου αγιογράφου που πολλοί ταυτίζουν με τον Θεόδωρο Αψευδή.

,

«Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι».

……….Τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπίσεως καὶ Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ μία ἀπό τὶς πιὸ συχνὲς σκηνὲς στὴν τέχνη τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν σ’ ὁλόκληρο τὸν βυζαντινὸ κόσμο.   Συνέχεια ανάγνωσης ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ