Αρχείο ετικέτας ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

, ,

1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας
1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας

 

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914
ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (1914)

, ,

Ἀπόσπασμα ἀπό : ‘’Η κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπό GEORGE HORTON.

……….(…) Ἡ πλήρης καὶ τεκμηριωμένη ἔκθεση τοῦ θηριώδους διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς Σμύρνης ποὺ ἔγινε στὰ 1914, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ γίνῃ·  θὰ εἶναι ὅμως ἀρκετό σὰν παράδειγμα, νὰ δώσωμε μόνο μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπό μιὰ ἔκθεση τοῦ αὐτόπτου Γάλλου Manciet, ποὺ ἀφορὰ τὶς σφαγὲς καὶ λεηλασίες ποὺ ἔγιναν στὴ Φώκαια, μιὰ πόλη μὲ ὀκτώ χιλιάδες Ἕλληνες Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914