Αρχείο ετικέτας Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822

,

Καταστροφὴ τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος στὴ Χίο-θάνατος τοῦ Καρά Ἀλῆ.
Καταστροφὴ τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος στὴ Χίο-θάνατος τοῦ Καρά Ἀλῆ.

,

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Β’, Κεφάλαιον Λ’ 1822 

……….Ἄν καὶ ὁ κίνδυνος τῆς Χίου, ἧτο καὶ πρὸ τῆς καταστροφῆς της φανερὸς, ἐβράδυναν δι’ ἔλλειψιν πόρων νὰ ἐκπλεύσωσι τὰ ἑλληνικά πλοῖα εἰς ὑπεράσπισίν της καὶ ματαίωσιν τῶν περαιτέρω σχεδίων τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου. Μόλις τὴν 27 ἀπριλίου ἡνώθησαν 56, ἐν οἷς καὶ 8 πυρπολικά, ἐν τῷ λιμένι τῶν Ψαρῶν· καὶ τὰ μὲν τῶν Σπετσῶν διετέλουν ὑπό τὸν Κολανδροῦτσον, τὰ δὲ τῶν Ψαρῶν ὑπό τὸν Ἀποστόλη, τὰ δὲ τῆς Ὕδρας ὑπό τὸν Μιαούλην ὑφ’ὅν διετέλει καὶ ὅλος ὁ στόλος. Τὴν 28 ἔπλευσεν ὁ στόλος οὗτος πρὸς τὸν Τσεσμὲν, ὅπου, ὡς ἐλέγετο, ἐλλιμένιζεν ὁ ἐχθρικός· ἀλλά μὴ εὑρών αὐτόν περιέπλεε τὴν Χίον παραλαμβάνων ὅσους εὕρισκε περιπλανωμένους καὶ κρυπτομένους δυστυχεῖς Χίους· εἰς εὕρεσιν δὲ αὐτῶν καὶ ἀσφαλῆ συνοδίαν εἰς τὰ πλοῖα, ἀπεβιβάσθησαν καὶ ναῦται ἔνοπλοι. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822