Αρχείο ετικέτας Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)

,

Τμήμα βουργαρικού στρατού που επέτρεψαν οι Έλληνες να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της.
Τμήμα βουργαρικού στρατού που επέτρεψαν οι Έλληνες να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της.

 

Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)
,
Ἐπεισόδιον ἐν Γουμέντσῃ μετὰ βουλγάρου ὑπαλλήλου.

,
……….Ὡς προανέφερον, ὑπῆρχε συμφωνία περὶ τοῦ τὶς ἐκ τῶν Συμμάχων θὰ ἤσκει τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Τὴν συμφωνίαν ταύτην οἱ Βούλγαροι δὲν ἐσέβοντο, καὶ ἐνῷ προφανῶς δὲν ἐδικαιοῦντο εἰς ἄσκησιν διοικήσεως, ἔστελλον οὐχ ἦττον ὑπαλλήλους εἰς τὰ διάφορα χωρία καὶ τὰς κωμοπόλεις, ἁπλῶς ἵνα δείξουν εἰς τοὺς κατοίκους, ὅτι καὶ αὐτοί, ἴσα δικαιώματα ἔχουν εἰς τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Οὕτω συνέβη καὶ ἐν Γουμέντσῃ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)