Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

,

Ἡ Σοφία Σλῆμαν μὲ μέρος τοῦ θησαυροῦ τῆς Τροίας

,

……….Ὁ Ἑρρῖκος Σλῆμαν (Heinrich Schliemann) ἦταν μία ἰδιαίτερη καὶ ἀντιφατική προσωπικότητα ποὺ ὁδηγούμενη ἀπό μία ἀνήσυχη, φιλόδοξη καὶ ἐξερευνητική φύση καθὼς καὶ  τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, πραγματοποίησε ἀξιόλογες ἀρχαιολογικές ἀποστολές τὸν 19ο αἰώνα στὴν Τροία τῆς μικρᾶς Ἀσίας καὶ στὶς Μυκῆνες τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Τὸ μεγάλο του πάθος γιὰ τὴν ἀρχαιότητα ἐμπνέεται ἀπό τὴν γενικότερη ἀναζήτηση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικού πνεύματος ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν Γερμανία τὸν 19ο αἰώνα καὶ ἰδιαίτερα ἀπό τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸν Ὅμηρο ποὺ, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, εἶχε προσεγγίσει σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία. Γεννήθηκε τὸ 1822 στὴν Γερμανία, καὶ ἡ ταπεινὴ του καταγωγὴ δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ διανύσῃ μία ἐπιτυχημένη ἐπαγγελματική πορεία ποὺ τοῦ ἔδωσε τὴν οἰκονομική ἐπιφάνεια γιὰ νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ὄνειρο τῆς ζωῆς του· τὴν ἀρχαιολογική ἔρευνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΛΗΜΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ