Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΜΤ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1955-1959

,

Ἡ δολοφονία τοῦ Τάσου Ἰσαὰκ στὶς 11-8-1996
Ἡ δολοφονία τοῦ Τάσου Ἰσαὰκ στὶς 11-8-1996

,

Ἡ ἴδρυση τῆς ΤΜΤ καὶ οἱ τουρκικὲς “δραστηριότητες” 1955-1959
Ἡ θέση τοῦ Γ.Γ.τοῦ Κ.Κ.Ε. Νίκου Ζαχαριάδη γιὰ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ

 

Συμπερασματικὸ σημείωμα γιὰ τὴν ὁμιλία τοῦ κ.Χρ. Ἰακώβου καὶ ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τῆς κυρίας Ἀργυροῦ στὸ σεμινάριο ποὺ διοργάνωσε τὸ Κυπριακὸ Κέντρο Ἐρευνῶν (ΚΥΚΕΜ) στὶς 22 Μαρτίου 2010.

Ὁ κύριος Χρῆστος Ἰακώβου ἐξήγησε ὅτι εἶναι μέγα λάθος κάποιοι νὰ ἐξισώσουν τὴν ἀπελευθερωτικὴ ὀργάνωση ΕΟΚΑ 1955-1959 μὲ τὴν ΤΜΤ,  γιατὶ ἡ πρώτη ἐντάσσετο μέσα στὰ πλαίσια τῶν ἀγώνων τῶν ὑποδούλων λαῶν γιὰ ἀπελευθέρωση, ἐνῶ ἡ ΤΜΤ ἦταν τρομοκρατικὸ ὄργανο ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν Τουρκία.

Καθοδηγεῖτο ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο μὲ στόχο τὴν ὑλοποίηση σχεδίου τοῦ Τούρκου συνταγματαλόγου Νιχάτ Ἐρίμ « Ἐπανάκτησις τῆς Κύπρου». Τουρκοποίησις δηλαδὴ ὁλόκληρης τῆς Κύπρου…

Ἡ τότε Διεύθυνσις Εἰδικοῦ Πολέμου (Ozel Harp Dairesi) τοῦ τουρκικοῦ γενικοῦ ἐπιτελείου στρατοῦ ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Ντανὶς Καράμπελεν, ἀνέθεσε στὸν Ταγματάρχη τοῦ ἐν λόγῳ γραφείου τὴν ἴδρυση τῆς ὀργανώσεως ΤΜΤ (Turk Mukavement Teskilati: Τουρκικὴ Ὀργάνωση Ἀντίστασης).

Βασικὴ παράμετρος ἦταν ἡ ἐπιτάχυνσις πολιτικοποιήσεως τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητος, οὔτως ὥστε νὰ διασφαλισθεῖ ὁ ἔλεγχός της ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, ταυτοχρόνως δὲ νὰ δημιουργήσει ἕνα σημαντικὸ πολιτικὸ ἀντίβαρο πρὸς τὴ δράση τῆς ΕΟΚΑ.

Ἡ Ὀργάνωση αὐτὴ εἶχε τὸ χαρακτῆρα μίας ἔνοπλης ὀμάδας ἀντιστάσεως καὶ δολιοφθορῶν καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι τέθηκε εὐθὺς ἐξαρχῆς ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ στρατοῦ.

Ἀπὸ τὴν ἴδρυση τῆς ΤΜΤ μέχρι τὴν εἰσβολὴ τοῦ 1974, ἡ Τουρκία ἐπεδίωξε μὲ τὴ χρήση τοῦ τρόμου νὰ κρατήσει τὴν τουρκοκυπριακὴ κοινότητα ὑπὸ τὸν πολιτικὸ ἔλεγχό της καὶ νὰ προωθήσει τὴν πολιτικὴ της στὸ νησὶ.

Ἡ ἀφοσίωση στὴν ΤΜΤ ἔγινε τὸ βασικὸ κριτήριο γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ἀνέλιξη τῶν Τουρκοκυπρίων.

Ἡ σημερινὴ πολιτικὴ ἡγεσία τῶν Τουρκοκυπρίων εἶναι προϊὸν αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς περιόδου μὲ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸν Ντενκτὰς.

Σήμερα θὰ σᾶς πάρω πίσω στὸ 1955-1959 καὶ θὰ δοῦμε σὲ κάποιες λεπτομέρειες, ὁρισμένες ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς τουρκικὲς ἀγριότητες ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου καὶ τὶς συνεργασίες τους μὲ τοὺς ἀποικιοκράτες, ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴν ἔντεχνη, ἀλλὰ ἀπάνθρωπη δημιουργία ἐντυπώσεων πρὸς τὸ ξένο παράγοντα, ὅτι δῆθεν οἱ δύο κοινότητες δὲν μποροῦσαν πλέον νὰ ζήσουν μαζὶ, οἱ Ἕλληνες τρομοκρατοῦσαν καὶ δολοφονοῦσαν τοὺς Τούρκους, ἄρα, ἡ λύσις, ἦταν ἡ διχοτόμησις…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση