Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ

.

Βατικανὸ πλατεῖα Ἁγίου Πέτρου
Βατικανὸ πλατεῖα Ἁγίου Πέτρου

.

.Μία ἀποτυχημένη ἀπόπειρα ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν

 .

Τὸ 1274 πραγματοποιήθηκε στὴ Λυῶν τῆς Γαλλίας ἡ 14η Οἰκουμενικὴ ( γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ) Σύνοδος, ὅπου καὶ ἐπιτεύχθηκε ἡ πρώτη ἕνωσις τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 1054…

…Ἡ ἐπίσημη ὑποταγὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἕνωσίς της μὲ τὴ Δυτικὴ, πραγματοποιήθηκε κατὰ τὴν τέταρτη συνεδρίαση, στὶς 6 Ἰουλίου, μὲ τοὺς Ἕλληνες ἀντιπροσώπους νὰ κάθονται δεξιὰ τοῦ πάπα.

Παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις καὶ τῶν δύο πλευρῶν ὅτι ἡ ἀποδοχὴ τῶν παπικῶν ὅρων εἶχε γίνει χωρὶς νὰ ἀσκηθοῦν πιέσεις στὴν Ἑλληνικὴ πλευρᾶ, ἦταν διάχυτη ἡ ἐντύπωσις ὅτι κάτι τέτοιο δὲν ἵσχυε, ἀφοῦ ἡ ἀπειλὴ τοῦ Καρόλου τοῦ Ἀνζοῦ ἦταν σοβαροτάτη, ὅπως καὶ ἡ ἀνάγκη τοῦ Μιχαὴλ γιὰ μεσολάβηση τοῦ πάπα ὑπέρ του.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδριάσεως, ἀναγνώσθηκαν οἱ δηλώσεις τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου. Ὁ Μιχαὴλ παρέθετε στὴ δήλωσή του τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ( μὲ τὴν προσθήκη τοῦ «φιλιόκβε» fillioque ),ἐξέφραζε τὴν πίστη του στὰ ἑπτᾶ ἱερᾶ μυστήρια, ἀναγνώριζε τὴ ρωμαϊκὴ διδασκαλία καὶ ὑποσχόταν ὑπακοὴ στὴ ρωμαϊκὴ πίστη καὶ κυρίως στὴ ρωμαϊκὴ πρωτοκαθεδρία, καταλήγοντας μὲ ἕνα αἴτημα γιὰ τὴ διατήρηση τῶν τυπικῶν καὶ πρακτικῶν τῆς Ἐκκλησίας του….

….Οἱ λόγοι ποὺ ἔφεραν τὶς δύο πλευρὲς στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων, οἱ συνθῆκες ποὺ ἀνάγκασαν τοὺς Βυζαντινοὺς σὲ ὑποχώρηση καὶ τελικὴ ὑποταγὴ στὸν πάπα, καθῶς καὶ οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀναζωπυρώθηκε ἡ ρήξις, καταδεικνύουν ὅτι τὴν περίοδο τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἡ πολιτεῖα καὶ ἡ Ἐκκλησία ἦταν δύο φορεῖς ποὺ ἄλλοτε ἀκολουθοῦσαν κοινὴ πορεῖα καὶ ἄλλοτε διαφοροποιοῦντο μὲ γνώμονα τῆν ἐξυπηρέτηση ἰδίων σκοπῶν….

Ἡ βυζαντινὴ ἀντίδρασις στὴν ἕνωση

….Ἡ βυζαντινὴ ἀποστολὴ ἐπέστρεψε στὴν Κωνσταντινούπολη μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς συνόδου στὸ τέλος τοῦ φθινοπώρου, συνοδευομένη ἀπὸ μία ὁμάδα παπικῶν λεγάτων.

Στὶς 16 Ἰανουαρίου 1275, τὸ γεγονὸς ἐορτάσθηκε μὲ δοξολογία στὸν ναὸ τῶν ἀνακτόρων τῶν Βλαχερνῶν, ὅπου ἡ μνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ πάπα ὁριστικοποίησε τὴν ἄρση τοῦ Σχίσματος.

Ἡ ἀντίδρασις ὅμως τοῦ βυζαντινοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κλήρου κάθε ἄλλο παρὰ εὐνοϊκὴ ἦταν……

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

Αφήστε μια απάντηση