Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «Η ΣΙΔΗΡΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ»

.

μικρασιατικο+μετωπο[1]
Μικρασιατικὸ μέτωπο.Στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὶ. Φωτογραφία 1922 κοντὰ στὸ Ἀφιὸν Καραχισάρ

.

.Ἡ «Σιδηρᾶ Μεραρχία»

 Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος

Δρ. Νεώτερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 .

Ἡ I Μεραρχία Πεζικοῦ συγκροτήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Λάρισα στὶς 19 Μαρτίου 1897, μερικὲς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἑλληνο-τουρκικοῦ πολέμου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς Ἱστορίας της ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀξιόμαχες μονάδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἀκολούθως θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν παρουσίαση τῶν σημαντικοτέρων στιγμῶν τῆς ἔνδοξης πορείας της.

Ὁ «ἀτυχὴς» γιὰ τοὺς Ἕλληνες πόλεμος τοῦ 1897 μὲ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ξέσπασε λόγῳ τῶν ἐξελίξεων στὸ Κρητικὸ ζήτημα.

Στὴ μεγαλόνησο δημιουργοῦντο ἀπὸ καιρὸ ἐπεισόδια (π.χ.τὸ 1881, τὸ 1885 καὶ τὸ 1886), ἀλλὰ ἡ ἔνταση κορυφώθηκε τὸ 1896. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1897 ἔγιναν νέες σφαγὲς χριστιανῶν στὰ Χανιὰ, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὀδήγησε στὴν ἀποστολὴ ἑλληνικῶν πλοίων καὶ ἑνὸς ἐκστρατευτικοῦ σώματος στὴ νῆσο. Κατὰ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες σημειώθηκαν στὴν Κρήτη ἔνοπλες συγκρούσεις μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων.

Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις παρενέβησαν, βομβάρδισαν τὸ στρατόπεδο τῶν ἐξεγερμένων Κρητικῶν καὶ κατέλαβαν ἐκτεταμένα τμήματα τῆς νήσου. Ἡ κρίση εἶχε διευθετηθεῖ μόνο ἐπιφανειακὰ, καθῶς ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη καταφερόταν μὲ δριμύτητα κατὰ τῶν ξένων. Τὸ κλίμα ἀναταραχῆς ὑποδαύλιζε καὶ μία μυστικὴ ὁργάνωση ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐθνικὴ Ἐταιρεῖα». Αὐτὴ ἀπέστειλε ἔνοπλα τμήματα στὴ Μακεδονία, τὰ ὁποῖα συγκρούστηκαν μὲ τὸν τουρκικὸ στρατὸ ἀνεπιτυχῶς, στὰ τέλη Μαρτίου 1897.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δήλωσε ὅτι δὲν εἶχε ἐγκρίνει τὴ δράση τῶν ἀνταρτικῶν τμημάτων ἀλλὰ ἡ Ὑψηλὴ Πύλη βρῆκε τὴν κατάλληλη ἀφορμὴ γιὰ νὰ προχωρήσῃ στὴ διακοπὴ τῶν διμερῶν διπλωματικῶν σχέσεων.

Στὶς 5 Ἀπριλίου ὁ σουλτᾶνος, ἀψηφώντας τὶς πιέσεις τῆς Αὐστρουγγαρίας καὶ τῆς Ρωσίας, κήρυξε ἐπισήμως τὸν πόλεμο στὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς στὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας ἀριθμοῦσε 42.000 ἄνδρες περίπου καὶ διέθετε 96 πυροβόλα καὶ 600 ἱππεῖς. Ἤδη ἀπὸ τὴ 19η Μαρτίου 1897, εἶχε συγκροτηθεῖ ἡ I Μεραρχία, ἡ ὁποῖα περιελάμβανε στὶς τάξεις της τὴν 1η Ταξιαρχία, τὴ 2η Ταξιαρχία καὶ τρία ἀνεξάρτητα τάγματα Εὐζώνων.

Οἱ ἄνδρες τῆς Μεραρχίας αὐτῆς εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐπιτήρηση τῆς συνοριακῆς γραμμῆς ἀπὸ τὸ Θερμαϊκὸ κόλπο ( στὸ ὕψος τῆς περιοχῆς Τρία Πλατάνια) ὡς τὴ στενωπὸ τοῦ Μπογαζίου στὸν Τύρναβο…..

 Α΄Βαλκανικὸς πόλεμος

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 τὰ βαλκανικὰ κράτη κήρυξαν τὸν πόλεμο στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς σύρραξης ἡ I Μεραρχία εἶχε τὴν ἐξῆς σύνθεση :

  • Ø2ον Σύνταγμα Πεζικοῦ μὲ ἔδρα τὴ Λαμία.
  • Ø4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ μὲ ἔδρα τὴ Λάρισα.
  • Ø5ο Σύνταγμα Πεζικοῦ μὲ ἔδρα τὰ Τρίκαλα.
  • Ø1ον Σύνταγμα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ μὲ ἔδρα τὴ Λάρισα.
  • ØΛόχος Μηχανικοῦ, μὲ ἔδρα τὴ Λάρισα.
  • ØΧειρουργεῖα – Μοῖρα τραυματιοφορέων, ἐφοδιοπομπῆς καὶ πυρομαχικῶν, μὲ ἔδρα τὴ Λάρισα.

Διοικητὴς τοῦ σχηματισμοῦ ἦταν ὁ ὑποστράτηγος Ἑμμανουὴλ Μανουσογιαννάκης.

Τὴν 5η Ὀκτωβρίου οἱ ἄνδρες τῆς Μεραρχίας κινήθηκαν ἐπιθετικὰ μὲ κατεύθυνση τὴν Ἑλασσόνα καὶ κατέλαβαν ὴ Μελοῦνα ὕστερα ἀπὸ σύντομη μάχη μὲ τὴν τουρκικὴ φρουρὰ τοῦ παρακείμενου σταθμοῦ….

….Ὅταν τὸ πρωῒ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1912, ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, διάδοχος Κωνσταντῖνος, εἰσερχόταν θριαμβευτικὰ στὴ Θεσσαλονίκη, ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς Ι Μεραρχίας, οἱ ἄνδρες τῆς ὁποῖας παρήλασαν στοὺς σημαιοστολισμένους δρόμους μετὰ τὸ πέρας τῆς δοξολογίας….

 Β΄Βαλκανικὸς Πόλεμος

Τὸ βράδυ τῆς 16ης πρὸς τὴ 17η Ἰουνίου, βουλγαρικὰ στρατεύματα ἐπιτέθηκαν αἰφνιδιαστικὰ ἔναντίων ἑλληνικῶν καὶ σερβικῶν τμημάτων προκάλυψης. Τὸ ἑλληνικὸ ἐπιτελεῖο διέταξε τὴν προώθηση τῆς Μεραρχίας στὴν περιοχὴ τῶν λιμνῶν Βόλβης καὶ Λαγκαδᾶ. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησε ἡ προώθησή της πρὸς τὰ χωριὰ Ὅσσα καὶ Νικόπολη, τὴν 19η Ἰουνίου. Ἡ Ὅσσα κατελήφθη ἐντὸς τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε 9 στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι φονεύθηκαν καὶ  79 στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι τραυματίστηκαν στὸ πεδίο τῆς μάχης.  Τὴν ἐπομένη ἡμέρα οἱ ἄνδρες της ( μαζὶ μὲ αὐτοὺς τῆς VI Μεραρχίας Πεζικοῦ) κινήθηκαν σὲ δύο φάλαγγες, ἡ δεξιὰ ἀπὸ τὸ χωριὸ Βερτίσκος πρὸς τὸ Λαχανᾶ καὶ ἡ ἀριστερὴ ἀπὸ τὴ Νικόπολη πρὸς τὴ Ξυλόπολη…..

 Περίοδος 1913-1918

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1913 συγκροτήθηκε τὸ Α’Σῶμα Στρατοῦ μὲ ἔδρα τὴ Λάρισα. Ἡ I Μεραρχία ὑπῆχθη στὸ σῶμα αὐτὸ. Ἡ Ἑλλάδα εἰσῆλθε σὲ μία περίοδο ἀνασυγκρότησης προκειμένου νὰ πετύχῃ τὴ δημιουργικὴ ἀφομοίωση τῶν προσφάτως ἀπελευθερωθεισῶν περιοχῶν. Στὸν ὁρίζοντα τίποτα δὲν προμήνυε τὴν καταιγίδα ἡ ὁποῖα θὰ ξεσποῦσε πολὺ σύντομα….

Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία

Ἡ μοῖρα ἐπέλεξε νὰ εἶναι οἱ ἄνδρες τῆς I Μεραρχίας ἐκεῖνο οἱ ὁποῖοι θὰ ὑλοποιούσαν ἕνα μακραίωνο ὄνειρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ θὰ πετοῦσαν πρώτοι τὰ ἱερὰ χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας…..

Τῆν 1η/14η Μαῒου 1919 ἡ I Μεραρχία ἐπιβιβάστηκε στὰ πλοῖα δίχως νὰ ἀνακοινωθεῖ στοὺς ἄνδρες της ὁ τόπος προορισμοῦ τους. Ὁ σχετικὸς φάκελλος ἀνοίχθηκε ἐν πλῷ. Ὑστερα ἀπὸ ταξείδι μίας ἡμέρας, στὶς 07:50 τῆς 2ας Μαῒου, ἄρχισε ἡ ἀποβίβαση τῶν στρατιωτῶν στὴ Σμύρνη ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες τοῦ πλήθους….

 Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος

Στὶς 03:15 τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννης Μεταξᾶς, ἀπέρριψε τὸ τελεσίγραφο ποὺ τοῦ ἐπέδωσε ὁ πρεσβευτὴς τῆς Ρώμης στὴν Ἀθήνα.  Στὶς 05:30 τὰ ἰταλικὰ στρατεύματα παραβίασαν τὴν ἑλληνο-αλβανικὴ μεθόριο. Ἡ Ἀθήνα διέταξε γενικὴ ἐπιστράτευση καὶ ἡ χῶρα κηρύχθηκε σὲ κατάσταση πολιορκίας. Τὸ ΓΕΣ ἀποφάσισε τὴν ἐσπευμένη ἀποστολὴ τῶν σταδιακῶς ἐπιστρατευμένων μονάδων πρὸς ἀπόφραξη τῶν κύριων διαβάσεων τῆς Πίνδου οἱ ὁποῖες ὀδηγοῦσαν στὰ Γρεβενᾶ καὶ στὸ Μέτσοβο. Ἀργότερα θὰ ἐπιδιωκόταν ἡ ἀπώθηση τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ τὸ πάτριο ἔδαφος καὶ ἄν ἦταν δυνατὸ ἡ πλήρης ἐκμηδένισή του. Διοικητὴς τῆς I Μεραρχίας ἦταν ὁ ὑποστράτηγος Βασίλειος Βραχνὸς……

 Μεταπολεμικὴ ἐποχὴ

Τὴν 31η Μαρτίου 1946, διεξήχθησαν ἐκλογὲς στὶς ὁποῖες δὲν συμμετεῖχαν τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς. Τὴν ἴδια ἡμέρα ἀντάρτες τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἐλλαδας  [κομμουνιστοσυμμορίτες], ἐπιτέθηκαν στὸν σταθμὸ Χωροφυλακῆς Λιτοχωρίου.

Ἔτσι ξεκίνησε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος [συμμοριτοπόλεμος] ὁ ὁποῖος διήρκεσε ὡς τὴ συντριβὴ τοῦ ΔΣΕ στὸ Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι στὰ τέλη Αὐγούστου 1949.

Ἡ I Μεραρχία ἀνασυγκροτήθηκε τὴν 20η Μαρτίου 1948 στὸ πλαίσιο τοῦ ἐμφυλίου. Ἡ ἔδρα της βρισκόταν στὴ Λαμία καὶ διοικητὴς της τοποθετήθηκε ὁ ὑποστράτηγος Θεόδωρος Πεντζόπουλος. Ἡ μονάδα ἔλαβε μέρος στὶς παρακάτω μάχες ἐναντίων τοῦ ΔΣΕ…..

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο μὲ λεπτομέρειες τῶν μαχῶν τῆς I Μεραρχίας  στὸ : www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση