Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 9-7-1821.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανὸς καὶ ἡ 9η Ἰουλίου 1821

 .

……….Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Κύπρο δὲν ἐκδηλώθηκε ἔνοπλη ἐξέγερση, οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς ἐφάρμοσαν σειρὰ ἀπὸ μέτρα, ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας, καὶ στὸν ἐκφοβισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ. Τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν ἀποτελοῦν τὴν τραγικότερη πτυχὴ τῶν μεγάλων δοκιμασιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας.

……….Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς τρεῖς Μητροπολίτες Κιτίου Μελέτιο, Πάφου Χρύσανθο καὶ Κυρηνείας Λαυρέντιο, καθῶς καὶ μεγάλος ἀριθμὸς προκρίτων ἐκτελέστηκαν καὶ οἱ περιουσίες τους δημεύθηκαν.

……….Ἐξέχουσα μορφὴ τῶν τραγικῶν ἐκείνων ἡμερῶν ὑπῆρξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς, ὁ ὁποῖος ἐνήργησε μὲ ὑπευθυνότητα φιλόπατρη ἡγέτη καὶ πνευματικοῦ πατέρα, προσπαθώντας νὰ κρατήσῃ λεπτὲς ἰσορροπίες, ὑποστηρίζοντας ἀπὸ τὴ μία τὴν ἐπανάσταση στὴν Ἑλλάδα καὶ προστατεύοντας, μὲ τὶς ἐνέργειές του, τὸν ντόπιο πληθυσμὸ ἀπὸ τὴν ἄλλη.

……….Ὁ ρόλος του ὑπῆρξε ἄκρως τραγικός, ἀφοῦ ἐνδόμυχα γνώριζε ὅτι δὲν θὰ ἀπέφευγε τὸ μαρτύριο. Πιθανότατα μποροῦσε νὰ σώσῃ τὴν πρόσκαιρη ὕπαρξή του ἄν ἀποφάσιζε νὰ διαφύγῃ ἤ ἀκόμη καὶ νὰ ἐξομώσῃ, ὅπως ἔπραξαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς προγραφέντες.

……….Τὶς τελευταίες συγκλονιστικὲς στιγμὲς τοῦ Κύπριου Ἀρχιεπισκόπου περιέγραψε ὁ Ἄγγλος περιηγητὴς Τζὸν Κάρνε, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπισκέφθηκε μερικὲς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσή του.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

.

Αφήστε μια απάντηση