ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

.

Λάμπρος Κορομηλᾶς

Λάμπρος Κορομηλᾶς
Ἡ ἑλληνικὴ ὀργάνωση στὴν Μακεδονία

.(

Ὁ Λάμπρος Κορομηλᾶς (1856 – 1923), Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴν Θεσσαλονίκη, ὑπῆρξε ἀναμφισβήτητα μία ἀπὸ τὶς σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα.

Ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 1904 μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1906 ὀργάνωσε καὶ συντόνισε τὶς δραστηριότητες τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων στὸ βιλαέτι τῆς Θεσσαλονίκης. Συνεπίκουρους στὸ ἔργο του εἶχε ἐπίλεκτους ἀξιωματικούς, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους κάτω ἀπό τὸν μανδύα τῶν προξενικῶν ὑπαλλήλων.

Ἡ ἐμφανής σύνδεση τοῦ Κορομηλᾶ μὲ τὴν ἑλληνική ἔνοπλη δράση ὀδήγησε στὶς εὔλογες διαμαρτυρίες τῆς Πύλης. Ἔτσι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1906, ἀναγκάστηκε νὰ τὸν ἀποσύρῃ ἀπό τὴν προξενικὴ του θέση στὴν Θεσσαλονίκη.

Δημοσίευμα τής Εφημερίδος "ΕΜΠΡΟΣ" σχετικά με τις διαμαρτυρίες τής Πύλης...
Δημοσίευμα τής Εφημερίδος “ΕΜΠΡΟΣ” σχετικά με τις διαμαρτυρίες τής Πύλης…

Προκειμένου ὅμως νὰ ἀποτραπῇ ἡ ὁριστική ὅσο καὶ καταστροφικὴ ἀπομάκρυνσή του ἀπό τὴ Μακεδονία, ὁ Κορομηλᾶς πῆρε τὸν τίτλο τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῶν ἑλληνικῶν προξενείων τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Κατ’ αὐτόν τὸν τρόπο ἡ παραμονὴ του στὰ μακεδονικὰ βιλαέτια παρατάθηκε μέχρι τὸ τέλος τοῦ 1907, ὁπότε, μετὰ ἀπό ἰσχυρές ἐξωτερικές πιέσεις, διορίστηκε πρεσβευτὴς στὴν Οὐάσιγκτον.

Ὁ Λάμπρος Κορομηλᾶς, μὲ ἱσχυρὴ προσωπικότητα καὶ ἐπιβλητικὸ παρουσιαστικό, διακρινόταν γιὰ τὸ θάρρος του καὶ τὴν προθυμία γιά ἀνάληψη εὐθυνῶν καὶ πρωτοβουλιῶν. Συνδύαζε τὴν ὑψηλὴ μόρφωση καὶ κρίση μὲ μεγάλη ἰκανότητα πολιτική, διπλωματικὴ καὶ διοικητική.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1904 τοποθετήθηκε ἀρχικὰ Γενικὸς Πρόξενος στὴν Φιλιππούπολη, ὅπου μελέτησε τὰ ζητήματα τῆς Μακεδονίας καὶ γνώρισε ἀπὸ κοντὰ ὅλη τὴν βουλγαρικὴ προσπάθεια. Τὸν Μάϊο τοῦ 1904, ὅταν μεταφέρθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, εἶχε πλέον σχηματίσει μία πολὺ καθαρὴ εἰκόνα τοῦ κινδύνου ποὺ διέτρεχε ὁ ἑλληνισμὸς στὴν Μακεδονία. Εἶχε φτάσει στὸ συμπέρασμα πὼς ἔπρεπε μὲ κάθε μέσο νὰ παρεμποδιστῇ ἡ βουλγαρικὴ προπαγάνδα καὶ δράση. Ἔπρεπε νὰ σχηματισθοῦν ἔνοπλα ἑλληνικὰ τμήματα καὶ νὰ ὀργανωθῇ ἡ ἄμυνα τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Μακεδονία, μὲ συστηματικὴ ἐργασία γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἐθνικοῦ αἰσθήματος. Ἔβλεπε, ἀκόμη, ὅτι, ἐκεῖ ποὺ εἶχαν φτάσει τὰ πράγματα, ἔπρεπε οἱ Ἕλληνες νὰ βοηθήσουν, ἐνδεχομένως τοὺς Τούρκους, στὴν προσπάθειά τους νὰ σταματήσουν τὴν βουλγαρικὴ ἐπέκταση, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ἀνοικτὴ συνεργασία μὲ αὐτούς. Πολὺ σύντομα, μὲ ἀναφορὲς πρὸς τὴν κυβέρνηση, παρουσίαζε καθαρὰ τὴν κατάσταση και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα γιὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ ἀγώνα. Ἡ κυβέρνηση Θεοτόκη, ποὺ, ἤδη ὑπὸ τὴν πίεση τῆς κοινῆς γνώμης στὴν Ἑλλάδα, εἶχε ἀρχίσει νὰ προσανατολίζεται σὲ μία πιὸ ἐνεργὸ στάση στὴν Μακεδονία, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ λάβῃ σοβαρὰ ὑπ’ ὅψιν της, τὶς ἀναφορὲς τοῦ Κορομηλᾶ.

Ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ τοῦ ἀνατεθῇ ἡ Γενικὴ Διεύθυνση καὶ ὁ συντονισμός τῆς ἔνοπλης δράσεως στὸ βιλαέτι Θεσσαλονίκης, ἐνῶ γιὰ τὸ βιλαέτι Μοναστηρίου, ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐπιφυλάξεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τῶν μακεδονικῶν ὀργανώσεων τῆς Ἀθήνας.

Μόλις ἔφτασε ὁ Κορομηλᾶς στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ Γενικὸ Προξενεῖο ἔγινε κέντρο τοῦ ἀγώνα στὴν Μακεδονία. Γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ καλύτερα τὴν ἀποστολή του, σκέφτηκε νὰ ζητήσῃ  ὡς βοηθούς, νέους ἀξιωματικούς, ποὺ θὰ χρησίμευαν γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ τόπου μὲ πληροφοριοδότες, ὀδηγούς, τροφοδότες καὶ ἐπιτροπὲς σὲ κάθε χωριό, καθὼς καὶ στὴν κατάρτιση ὀμάδων γιὰ τὸν ἔνοπλο ἀγώνα. Πρῶτοι ἐπιλέγηκαν καὶ ἔφυγαν μὲ ψευδώνυμο γιὰ τὴν Μακεδονία, οἱ ἀξιωματικοί:  Ἑξαδάκτυλος (Ἀντωνίου), Κ. Μαζαράκης (Στεργιάκης), Σπυρομήλιος (Μπούας), Μωραΐτης (Κόδρος), Κάκαβος (Ζώης) καὶ ὥς τὸ τέλος τοῦ ἔτους ἔφτασαν στὴν Θεσσαλονίκη καὶ οἱ Ἀλέξ. Μαζαράκης (Ιωαννίδης) καὶ Ἀβράσογλου (Ἀμβρακιώτης). Οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτοὶ τοποθετήθηκαν στὸ Γενικό Προξενεῖο σὰν γραμματεῖς, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἄρχισαν τὴν μελέτη τοῦ τόπου κατὰ διαμερίσματα, τὴν ἀναζήτηση καταλλήλων πρακτόρων, τὴν ἐπιλογὴ ἀρχηγῶν γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα καὶ τὴν ἐξεύρεση μεθόδων ἀνεφοδιασμοῦ καὶ σημείων ἀποθηκεύσεως ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν.

Αθανασίος Εξαδάκτυλος (καθιστός δεξιά) και Γεωργίος Κακουλίδης (καθιστός αριστερά, με την τραγιάσκα).
Αθανασίος Εξαδάκτυλος (καθιστός δεξιά) και Γεωργίος Κακουλίδης (καθιστός αριστερά, με την τραγιάσκα).

.

Περισσότερα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στά :

 www.e-istoria.com 
www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση