Η ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

.

Ὁ ὑπόγειος, κιβωτιόσχημος τάφος ὁ λεγόμενος «Τῆς Περσεφόνης» εἶναι ὁ μικρότερος τάφος τῆς Μεγάλης Τούμπας τῆς Βεργίνας μὲ διαστάσεις θαλάμου 3,50x3μ. Τὸ μνημεῖο ἀνακαλύφθηκε ἀπό τὸν Μανώλη Ἀνδρόνικο καὶ ἀποκάλυψε μία ζωγραφικὴ σύνθεση μοναδικῆς ὀμορφιᾶς.
Ὁ ὑπόγειος, κιβωτιόσχημος τάφος ὁ λεγόμενος «Τῆς Περσεφόνης» εἶναι ὁ μικρότερος τάφος τῆς Μεγάλης Τούμπας τῆς Βεργίνας μὲ διαστάσεις θαλάμου 3,50×3μ. Τὸ μνημεῖο ἀνακαλύφθηκε ἀπό τὸν Μανώλη Ἀνδρόνικο καὶ ἀποκάλυψε μία ζωγραφικὴ σύνθεση μοναδικῆς ὀμορφιᾶς.

.

Τοῦ Μανώλη Ἀνδρόνικου

Ὅλα τὰ ἐγχειρίδια τῆς ἑλληνικῆς τέχνης, μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς ἔχουν καταστραφεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικά. Οἱ φιλολογικὲς μαρτυρίες, ὅσο πλούσιες κι ἄν εἶναι, δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν γνώση τῆς μεγάλης ἀπώλειας. Ἡ άγγειογραφία μπορεῖ νὰ βεβαιώσῃ τὴν ἀριστοτεχνική τεχνικὴ στὸ σχέδιο, δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸ ν’ἀντικαταστήσῃ τὶς μεγάλες ζωγραφικὲς συνθέσεις ποὺ ἔχουν χαθεῖ.

Μεταγενέστερες τοιχογραφίες τῶν ρωμαϊκῶν πόλεων, ὅπως τῆς Πομπηῒας, ποὺ μαρτυροῦν ἀδιαφιλονίκητα τὶς ἑλληνικές κι ἑλληνιστικές ἐπιδράσεις, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μαντέψουμε πόσες κατακτήσεις εἶχε κάνει ἡ ζωγραφικὴ στὴν Ἑλλάδα, ὅμως ἡ χρονικὴ ἀπόστασις ἀπό τὰ ἑλληνικά πρότυπα εἶναι ἀρκετά μεγάλη καὶ ἔτσι ἀπομένει πάντοτε ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὸν βαθμὸ ἐξαρτήσεως καὶ γιὰ τὴν διαφορὰ στὴν ποιότητα τῶν ἔργων. Ὅμως ἡ ἀρχαιολογική ἔρευνα μὲ ἐπιμονή καὶ μέθοδο προχωρεῖ ὁλοένα καὶ κατορθώνει νὰ μᾶς ἀποκαλύψει μνημεῖα ποὺ φωτίζουν σκοτεινὲς ἄλλοτε περιοχὲς τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

Ἡ Μακεδονία ἦταν πάντοτε ἕνα ἔνδοξο ὄνομα τῆς ὕστερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, καταυγασμένο ἀπό τὴν ἐκπληκτική λάμψι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Λιγοστὲς ὅμως ἦταν οἱ γνώσεις μας, τόσο γιὰ τὴν ζωὴ τῶν μακεδονικῶν πόλεων, ὅπου βασίλεψαν οἱ πρόγονοι καὶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ μοναδικοῦ κοσμοκράτωρα, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ζωὴ τῶν πολλῶν ἄλλων ἑλληνικῶν πόλεων ποὺ βρίσκονται σὲ ὅλα τὰ παράλια τοῦ βορείου Αἰγαίου.

Δὲν εἶναι πολλὰ χρόνια ποὺ ἄρχισαν συστηματικὲς ἔρευνες σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιοχὲς βρισκόμαστε ἀκόμα στὰ πρῶτα βήματα, ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι κιόλας πολὺ σημαντικὰ καὶ προπάντων μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐλπίζουμε πὼς σύντομα θὰ κατορθώσουμε ν’ἀνακαλύψουμε ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, σὲ μία περιοχὴ ποὺ εἶχε πάντοτε ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἱστορική πορεία ὅλου τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Νομίζω ὅμως πὼς ἡ προσφορᾶ εἶναι ἀληθινᾶ μοναδικὴ ὡς τώρα στὸν τομέα τῆς ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς.

Πολυάριθμα ψηφιδωτᾶ, τοιχογραφίες καὶ παραστάσεις ἐπάνω σὲ μαρμάρινες ἐπιφάνειες, ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ σὲ διάφορες θέσεις καὶ προσφέρουν πολύτιμο ὑλικὸ γιὰ μελέτη….

Στὴν Μακεδονία ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετά καὶ σημαντικὰ δείγματα ζωγραφικῆς.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση