Η «ΛΟΓΙΚΗ» ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ.

.

.

Ἡ ἑνσωμάτωσις τῶν Φούρνων στὴν Ἰκαρική πολιτεῖα καὶ

ἡ λογικὴ τῆς ταχυδακτυλουργίας περὶ γκρίζων ζωνῶν τῆς «φίλης γείτονος»

 

Ἀποτελεῖ πλέον δεδομένον ὅτι ἡ ἐγγενής αὐθάδεια καί ἡ ἐπίκτητος  ἀλαζονεία τῆς γείτονος, διαστέλλουσαι συνεχῶς τήν βουλιμίαν της, ἔχουν θέσει  τά πάντα ὑπό ἀμφισβήτησιν, διεκδίκησιν καί ἐπανεξέτασιν.

Βεβαίως, εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν καί ἐν παντί ἄλλῳ τόπῳ καί χρόνῳ τά “πράγματα” θά ἠκολούθουν τήν πρέπουσαν φοράν.

Ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ὅμως, ἀρχῆς γενομένης ἐκ τῆς στάσεως τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἔναντι τῶν ἀγνοουμένων τῆς  Κύπρου καί μέ κορύφωσιν τήν ἐπικοινωνίαν διά τῆς  ἀμφιδρόμου ἡδυπαθείας τοῦ  ζεϊμπέκικου, τά “πράγματα” ἔχουν διαφοροποιηθῆ ἄρδην!

Μία ἐκ τῶν λεγομένων “γκρίζων ζωνῶν” εἶναι καί οἱ Φοῦρνοι τῆς ἐπαρχίας Ἰκαρίας τοῦ νομοῦ Σάμου.

Ἡ λογική ταχυδακτυλουργία τῆς γείτονος θέτει εἰς τάς “γκρίζας ζώνας” καί τούς Φούρνους, καθ’ ὅτι οὗτοι “δέν κατελήφθησαν ὑπό τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων”.

Καί ὁ ἰσχυρισμός εἶναι “ἀληθής”, καθ’ ὅσον ἑδράζεται ἐπί τῆς γνώσεως ὅτι οἱ ἡμέτεροι θεράποντες τῆς Τερψιχόρης ἀγνοοῦν (ἐξ ἀνεπαρκείας ἤ δόλου ἀδιάφορον) ὅ,τι ὤφειλον νά γνωρίζουν.

Τήν 17ην Ἰουλίου τοῦ 1912 οἱ Ἰκάριοι, πρῶτοι καί μόνοι, ἐπαναστατοῦν καί  ἀποτινάσσουν τήν ὀθωμανικήν δουλείαν. Ἡ Ἰκαριακή Ἐπανάστασις τῆς 17ης  Ἰουλίου τοῦ 1912  οὐσιαστικῶς καί κυριολεκτικῶς ἀποτελεῖ τήν θρυαλλίδα τῶν ἐπικῶν ἡμερῶν τοῦ 1912-1913.

Οἱ Ἰκάριοι, ὅμως, δέν ἀπελευθερώθησαν ἁπλῶς καί μόνον, ἀλλά ἵδρυσαν καί τήν αὐτόνομον Πολιτείαν τῆς Ἰκαρίας

Μίαν Πολιτείαν μέ ἰδίαν σημαίαν, ἴδιον σύνταγμα, ἴδιον νόμισμα καί ἴδιον γραμματόσημον.

Μίαν Πολιτείαν, ἡ ὁποία δέν ἠρκέσθη εἰς τά ἑαυτῆς, ἀλλά ἀμέσως προεχώρησε καί εἰς ἐξαγωγήν(!) ἐπαναστάσεως, ἐνισχύουσα διά ἐκστρατευτικῶν σωμάτων(!) καί πολεμικοῦ ὑλικοῦ(!) τόσον τήν ἐπανάστασιν τῆς Σάμου ὅσον καί αὐτήν τῆς Χίου!

Ἐν μέσῳ, ὅμως, ὅλων τῶν σπουδαίων τούτων δραστηριοτήτων, πραγματοποιεῖται καί ἡ αὐτόβουλος ἐνσωμάτωσις τῶν Φούρνων μετά τῆς νεοδμήτου Ἰκαριακῆς Πολιτείας!

Τό 34ον Πρακτικόν τῆς 14ης Αὐγούστου 1912 εἶναι σαφές καί ἀπόλυτον:

” Ἡ Ἐπαναστατική Διοικητική Ἐπιτροπή τῆς Ἐλευθέρας πολιτείας τῆς Ἰκαρίας συνελθοῦσα σήμερον τήν 14ην Αὐγούστου 1912 καί λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν αὐτῆς τό ὑποβληθέν αὐτῇ ὑπόμνημα τό ὑπογεγραμμένον ὑπό τῶν κατοίκων τῶν νησιδρίων Φούρνων καί Θήμαινας, δι’ οὗ οὗτοι δηλοῦσιν ὅτι συμμερίζονται τό ἡμέτερον ἀπελευθερωτικόν ἔργον καί ἑνοῦσι μεθ’ ἡμῶν τάς τύχας των, διορίζουσι δέ Διοικητικόν ἐν τῇ Ἐπαναστατικῇ Ἐπιτροπῇ Σύμβουλον τόν κ. Βασίλειον Ὀρφανόν καί ἐν ἀπουσίᾳ τούτου τόν κ. Βασίλειον Παναγιώτου, κηρύσσει τήν ἕνωσιν τῶν νησίδων τούτων μετά τῆς ἡμετέρας πολιτείας καί ἀποφασίζει νά ληφθῶσι τά ἑξῆς διοικητικά μέτρα διά τήν διοικητικήν ὀργάνωσιν αὐτῆς….

 .

 Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

.

Αφήστε μια απάντηση