ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

.

ΧΙΟΣ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

,

Ἐσωτερικές ἀνωμαλίες στὴν Χίο καὶ κατάληψή της ἀπό τοὺς Τούρκους στὰ 1566.

,
Ἡ θέση τῶν Γενουατῶν στὴν Χίο, στὴν πιὸ σπουδαία κτήση τους στὴν Ἀνατολή, εἶχε ἀρχίσει νὰ γίνεται ἐπικίνδυνη ἀπό τὴν ἐποχή ἀκόμη ποὺ οἱ Τοῦρκοι εἶχαν καταλάβει τὴν Ρόδο. Τὸ εἰδυλλιακό νησὶ τοῦ Ὁμήρου, «ὁ ἐπιφανέστερος τόπος τῆς Ἑλλάδος» καὶ τὸ «δεξὶ μάτι τῶν Γενουατῶν», εἶχε γίνει τώρα ἡ ἀκροτελεύτια προφυλακὴ τῆς χριστιανοσύνης ἀπέναντι ἀπό τὴν Σμύρνη.

Βρισκόταν στὴν ἀρχή ἑνός ἐμπορικοῦ καὶ στρατηγικοῦ δρόμου πρὸς τὸ ἐσωτερικό τῆς Ἀσιατικῆς Τουρκίας, καθὼς καὶ σὲ ἐπίκαιρη θέση ὡς πρὸς τὸν θαλάσσιο δρόμο, ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς τὴν Συρία καὶ τὴν Αἴγυπτο. Ἐπομένως ἦταν ὄχι μόνο κέντρο τοῦ μεγάλου διεθνοὺς ἐμπορίου πρὸς τὴν Ἀνατολή, ἀλλά καὶ θαυμάσια βάση γιὰ μία ἐνδεχόμενη συγκέντρωση καὶ ἐξόρμηση τῶν χριστιανικῶν δυνάμεων στὴν ἀπέναντι ἀκτή· γι’ αὐτό θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκμηδενιστή….

(…) Ἐνῷ οἱ ἐξωτερικοί αὐτοί κίνδυνοι ἀπειλοῦσαν τὸ νησὶ, μέσα σ’ αὐτό εἶχε ἀρχίσει μία διένεξη μεταξὺ τοῦ καθολικοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν σχετικὰ μὲ τὰ ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τους — ζήτημα ποὺ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ μὲ τὴν ἀνάμειξη προσωπικῶν συμφερόντων καὶ ἀντιπαθειῶν, ἔπαιρνε διαστάσεις καὶ νέες μορφὲς, ποὺ εἶχαν βέβαια δυσάρεστες ἐπιπτώσεις στὴν γενικὴ ἐσωτερική κατάσταση. …

(…) Ἔτσι στὶς 13 Ἀπριλίου 1566, τὴν παραμονὴ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὁ τουρκικὸς στόλος μὲ 80 ἤ 123 γαλέρες καὶ ἐπικεφαλῆς τὸν Πιαλὴ πασᾶ, οὐγγρικῆς καταγωγῆς, ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του στὰ παράλια τοῦ νησιοῦ καὶ στὶς 15 Ἀπριλίου, ἡμέρα Δευτέρα, ἔμπαινε στὸ λιμάνι, ἐνῷ τὰ κανόνια τοῦ φρουρίου ἔριχναν πρὸς τιμὴ του τὶς νόμιμες χαιρετιστήριες βολὲς.

Τὴν Τετάρτη, 17 τοῦ μηνὸς, ὁ Τοῦρκος ναύαρχος ἀνακοίνωσε στὶς ἀρχές ὅτι, πρὶν ἀναχωρήσῃ, θὰ ἤθελε νὰ συζητήσῃ μὲ τὸν podesta καὶ τοὺς 12 διοικητὲς (gubernatori) τῆς Mahona.

Ὅταν αὐτοί ἦλθαν στὴν ναυαρχίδα, ὁ Πιαλὴ πασᾶς τοὺς κατηγόρησε γιὰ τὶς γνωστὲς αἰτίες, γιὰ τὴν ἐπιμονή τους νὰ διοικούνται κατὰ τὴν ἀρέσκειά τους, γιὰ τὶς φιλικὲς τους σχέσεις μὲ τὴν Γένουα, γιὰ τὴν περίθαλψη σκλάβων ἀπό τὴν Ἀνατολή, καὶ ἀπαίτησε νὰ πληρωθῇ ὁ καθυστερούμενος φόρος μέσα σὲ τρεῖς ἡμέρες. ..

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

m

Αφήστε μια απάντηση