ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

,

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ.

Πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ Παύλου Μελᾶ
Ἡ ἀλληλογραφία του μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Κοντούλη
(Ὀκτώβριος 1896 – Δεκέμβριος 1898)

,

Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδᾶ

Στὸ Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Ἑταιρεῖας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, φυλάσσεται τμῆμα τοῦ ἀρχείου τοῦ Στρατηγοῦ Ἀλεξάνδρου Κοντούλη. Μέσα στὸ ἀρχεῖο αὐτό, σώζονται κάποιες ἐπιστολές τοῦ Παύλου Μελᾶ, οἱ ὁποῖες ἐκτείνονται χρονικὰ ἀπό τὶς 5 Ὀκτωβρίου 1896 ἔως τὶς 17 Ἰουλίου 1904.

Οἱ ἐπιστολές αὐτές πρὸς τὸν φίλο του, τότε ὑπολοχαγό Ἀλέξανδρο Κοντούλη, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε στὸ Ναύπλιο, ἀποκαλύπτουν τὸν ἀποφασιστικό καὶ ἐκρηκτικό χαρακτῆρα τοῦ Παύλου Μελᾶ, τὴ δράση τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας, τὶς προσπάθειες γιὰ τὴ σωστὴ προβολὴ της, τὶς ἐνέργειες τοῦ στρατοῦ, τὶς σκέψεις γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωσή του, τὴν ὑπεροψία τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ πυροβολικοῦ ἔναντι αὐτῶν τοῦ πεζικοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς.

(…) Στὶς 12 Μαρτίου 1898 γράφει ὅτι δὲν ἔχει ἐνθαρρυντικά λόγια νὰ πῇ διότι εἶναι ἐντελῶς ἀπογοητευμένος ἀπό τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Ὁ Ἑλληνισμός ὑπέστη κλονισμὸ καὶ αἰσχρό ἐξευτελισμό, οἱ Ἕλληνες εἶναι πιὸ ἀφιλοπάτριδες ἀπό πρὶν, ἐλπίδα σωτηρίας δὲν ὑπάρχει. ..

(…) Ἐρχόμενοι τώρα στὸν τομέα τῶν στρατιωτικῶν, εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Π. Μελᾶς ἦταν ἀπό τὰ πρῶτα στελέχη τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας. Ἐπίστευε πὼς ἔπρεπε νὰ ληφθοῦν μέτρα ὥστε νὰ ἀσφαλισθῇ ἡ Ἑταιρεία ἀπό τὴν εἴσοδο ἀτίμων ἀνθρώπων καὶ ἀπό τὴν ἐπιπολαιότητα κάποιων μελῶν της.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση