Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

,

Ἡ μία ὅψις τοῦ Δεκαδράχμου τοῦ Πώρου [326-324 π.Χ.].Ὁ Ἀλέξανδρος κρατώντας τὸ δόρυ στὸ ἕνα χέρι καὶ τὸν κεραυνὸ τοῦ Διὸς στὸ ἄλλο, δέχεται τὸ στεφάνι ποὺ ἀποθέτει στὸ κεφάλι του ἡ Νίκη.Μοναδικὸ, ἰδιαίτερο καὶ σπάνιο νόμισμα, ποὺ δημοπρατήθηκε στὸν οἶκο «Baldwin’s». Ἔχει ἰδιαίτερη ἱστορική σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καθὼς ἐκδόθηκε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, καταγράφοντας τὸ ὑψηλότερο σημεῖο πραγματώσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν «κατάκτηση» τῆς Ἀνατολῆς.
Ἡ μία ὅψις τοῦ Δεκαδράχμου τοῦ Πώρου (326-324 π.Χ.).Ὁ Ἀλέξανδρος κρατῶντας τὸ δόρυ στὸ ἕνα χέρι καὶ  τὸν κεραυνὸ τοῦ Διὸς στὸ ἄλλο, δέχεται τὸ στεφάνι ποὺ  ἀποθέτει στὸ κεφάλι του ἡ Νίκη. Μοναδικὸ, ἰδιαίτερο καὶ σπάνιο νόμισμα, ποὺ δημοπρατήθηκε στὸν οἶκο «Baldwin’s». Ἔχει ἰδιαίτερη ἱστορική σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καθὼς ἐκδόθηκε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, καταγράφοντας τὸ ὑψηλότερο σημεῖο πραγματώσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν «κατάκτηση» τῆς Ἀνατολῆς
,

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

.

Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

.,

……….(…) Οἱ θρίαμβοι τοῦ Ἀλεξάνδρου (…) ἐδημιούργησαν ὅλως νέας καταστάσεις, τὰς ὁποίας οὐδείς, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν οὐδ’ αὐτοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐξαιρουμένου, θὰ ἡδύνατο νὰ προεικάσῃ. Ἐκ τῶν καταστάσεων τούτων ἀνέκυψαν νέαι προοπτικαὶ, νέα σχέδια, νέα προβλήματα, ὅλως ἀσυμβίβαστα πρὸς τὰς συμφωνίας τῆς πανελληνίου συμμαχίας τῆς Κορίνθου καὶ τὰς διὰ ταύτης καθιερωθείσας σχέσεις τοῦ βασιλέως τῶν Μακεδόνων μετὰ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων.

……….Τὸ πολιτικὸν δαιμόνιον τοῦ Ἀλεξάνδρου, συνδεδυασμένον πρὸς καιροσκοπικὴν δεινότητα ἀμέσου καὶ ἀκριβοῦς ἐκτιμήσεως τῶν πραγματικοτήτων, συνέλαβε μετ’ ἐκπληκτικῆς ταχύτητος τὰ προβλήματα ταῦτα καὶ ἐπειράθη τὴν λύσιν των διὰ τολμηρῶν καὶ πολλάκις κεραυνοβόλων ἐνεργειῶν καὶ πράξεων, αἱ ὁποῖαι εἰς πολλὰς περιστάσεις ὑπερβαίνουν τὸ μέτρον τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ.

……….Είς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγονται κυρίως τὰ γεγονότα, ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀντικείμενον ἐρεύνης τῆς παρούσης ἱστορικῆς μελέτης, συγκεκριμένως ἡ θεοποίησις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τὰ σχέδια τῆς ἑλληνοασιατικῆς αὐτοκρατορίας.

……….Τὰ θέματα ταῦτα ἀπησχόλησαν πλῆθος νεωτέρων ἱστορικῶν. Ἐγένοντο πολλαὶ καὶ ἐμπεριστατωμέναι ἔρευναι, ἐξηνέχθησαν πολλαὶ γνῶμαι καὶ ἐδόθησαν πολλαὶ ἑρμηνεῖαι, χωρὶς νὰ δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι αὗται κατέληξαν εἰς ἀναμφισβήτητα καὶ κοινῶς παραδεδεγμένα ἀποτελέσματα.

……….Αἱ ἀπορίαι εἶναι εἰσέτι πολλαὶ καὶ ἀλληλοσυγκρουόμεναι ἑρμηνεῖαι διατηροῦν πολλὰ προβλήματα εἰς τὸ στάδιον τῶν ὑποθέσεων. Τοῦτο ὀφείλεται, τὸ μὲν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ ἀρχαῖαι πηγαὶ εἶναι πολλάκις ἐλλιπεῖς ἤ ἀντιφατικαὶ, τὸ δὲ εἰς τὸ ὅτι, ἕνεκα τοῦ προώρου θανάτου τοῦ Ἀλεξάνδρου, πολλάκις δὲν ἔχομεν ἐνώπιον ἡμῶν σαφεῖς ἐνεργείας καὶ συγκεκριμένας πράξεις, ἀλλά διανοήματα καὶ ἀπαρχάς ἐκδηλώσεως πράξεων, αἱ ὁποῖαι δὲν δυνάμεθα νὰ γνωρίζομεν πῶς τελικῶς θὰ διεμορφοῦντο καὶ ποῦ θὰ κατέληγον, ἄν ὁ ἥρως τῆς ἀρχαιότητος δὲν ἀπέθνησκε τόσον προώρως.

……….Ἡ μετὰ τὸν θάνατόν του ἐξέλιξις τῆς καταστάσεως, τόσον ἐν Ἀσίᾳ, ὅσον καὶ ἐν Ἑλλάδι, ὑπῆρξε ῥιζικῶς ἀντίθετος πρὸς ἐκείνην τὴν ὁποίαν θὰ παρουσίαζεν, ἐάν ἔζη ὁ Ἀλέξανδρος, ἑπομένως καὶ αὕτη δὲν ἐπιτρέπει συναγωγὴν ἀσφαλῶν δεδομένων.

……….Τέλος, τὰ ἀσύλληπτα εἰς τὸν ἀνθώπινον νοῦν κατορθώματα τοῦ ἥρωος μετέβαλον ἀπό τῆς ἑπομένης τοῦ θανάτου του τὴν προσωπικότητά του εἰς μυθικὴν, οἱ δὲ ἀναπτυχθέντες ἐν Ἑλλάδι καὶ Ἀσίᾳ θρῦλοι, πολλοὶ τῶν ὁποίων παρεδόθησαν ὑπό μορφὴν ἱστορικῶν ἀφηγήσεων, κατέστησαν πλέον δυσχερῆ τὴν διὰ τῆς ἐρεύνης διαπίστωσιν τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, καὶ ἔτι πλέον, τὴν ἑρμηνείαν τῶν γεγονότων καὶ τὴν συναγωγὴν συμπερασμάτων…


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση