ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

.

,

……….Στὶς 13 Σεπτεμβρίου 1873, γεννήθηκε στὸ Βερολῖνο ὁ Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, μεγάλος Ἕλλην μαθηματικὸς καὶ θεωρητικὸς φυσικός, μὲ ῥίζες στὴν Ἀδριανούπολι τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης. Ὑπῆρξε μία σπανίζουσα μορφὴ στὴν ἱστορία τῆς ἐπιστήμης, συνδυάζοντας τὴν δυσθεωρήτου ὕψους ἐπιστημονική του ὀντότητα, μὲ τὸν Ἄνθρωπο Καραθεοδωρῆ, τὸν φιλόστοργο οἰκογενειάρχη, τὸν σεμνὸ ὥριμο πολίτη τῆς κοινωνίας, τὸν φιλόπατρη στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἄδολου καὶ ἀνιδιοτελοῦς ὁραματιστή. Ἡ συγκρότησι ἑνὸς τέτοιου ἀδαμάντινου χαρακτῆρα, σὲ συνδυασμὸ μὲ μία ὑγιῶς ἀναπτυσσόμενη φιλοδοξία ποὺ εἶχε τὰ θεμέλιά της στὸ ταλέντο του καὶ τὸν εὐφυὴ νοῦ, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ προδιαγράψῃ τὴν λαμπρὴ πορεία τοῦ ἐξαίρετου αὐτοῦ Ἕλληνα. Μὲ διακρίσεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μᾶς φωτίζει ἀκόμα καὶ σήμερα, δίνοντας ἕνα λαμπρὸ παράδειγμα στὶς νεώτερες γενιές.

Ὁ χαρακτήρας του ἀπὸ διηγήσεις

Χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τοῦ Κωνσταντίνου Καραθεοδωρῆ ἦταν ἡ πηγαία καὶ ἄδολη εὐγένεια, ἡ σεμνότητα, ἡ μετριοφροσύνη, ἡ πραότητα, τὸ χιοῦμορ· ἀξιαγάπητος καὶ γλυκομίλητος, πατριώτης, λάτρης τῆς μεγάλης Ἑλλάδος καὶ τῶν ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν, εὐσεβὴς Χριστιανός, ἐξαίρετος ἄνθρωπος, μὲ ἀνατροφή ἑλληνοπρεπή.

  1. Τὸ 1922 μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, εἰσηγήθηκε τὴν ἵδρυση τοῦ Πανεπιστημίου μὲ τὴν ὀνομασία “Πανεπιστήμιο τοῦ Αἰγαίου” μὲ ἕδρα τὴν Μυτιλήνη ἤ τὴν Σάμο, σκέψη ποὺ πραγματοποιήθηκε πολλὲς δεκαετίες ἀργότερα.

  2. Στὶς 10-12-1923 δίδασκε σὲ πρωτοετεῖς φοιτητές, οἱ ὁποῖοι παρακολουθούσαν ἀδιάφορα, ὅταν ἕνας φοιτητής, γιὸς ναυάρχου κληρονόμος μεγάλης περιουσίας τὸν διέκοψε μὲ τὴν φράση Noch ein mal (ἀκόμα μιὰ φορά). Τότε ὁ ἤρεμος καὶ εὐγενέστατος αὐτός ἄνθρωπος κυριολεκτικὰ ἐξεμάνη καὶ κραυγάζοντας «Εἶμαι Ἕλλην, εἶμαι Ἕλλην» βγῆκε ἀπὸ τὸ ἀμφιθέατρο.

  3. Τὴν περίοδο 1938-1944 περιορίστηκε στὴν ἐπιστημονική του ἐργασία, ἀρνούμενος νὰ ὑπηρετήσῃ τὸ ναζιστικὸ καθεστώς.

  4. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου ὅταν οἱ σειρῆνες κτυποῦσαν συναγερμό, ποτὲ δὲν διέκοπτε τὴν ἐργασία του γιὰ νὰ πάῃ σὲ καταφύγιο.

  5. Ἀρνήθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπέρκλεϊ γιατὶ δὲν ἤθελε νὰ «ἀμερικανοποιηθοῦν» τὰ παιδιά του, Δέσποινα καὶ Στέφανος.

  6. Ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸ θεώρημα Καραθεοδωρῆ ἔλεγε «σύμφωνα μὲ τὸ θεώρημα ποὺ ἔχω τὴν τιμὴ νὰ φέρῳ τ’ ὄνομά του».

  7. Κάθε φορὰ ποὺ μάθαινε ὁτι στὸ Πανεπιστήμιο ποὺ δίδασκε φοιτοῦσε Ἕλληνας, τὸν καλοῦσε στὸ σπίτι του καὶ τοῦ παρεῖχε πᾶσα δυνατὴ διευκόλυνση, στὶς συνομιλίες τους δέ,  ἐξεφράζετο μὲ θαυμασμὸ γιὰ τὴν αἰωνία Ἑλλάδα, γιὰ τὶς προόδους της καὶ τὶς ἐπιτυχίες στοὺς διαφόρους πολέμους.

***
Περισσότερα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : http://www.karatheodori.gr/

Αφήστε μια απάντηση