Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 

Δίσκος μὲ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴ Δάφνη 1ος αἰώνας π.Χ. Πακιστᾶν, ἀρχαία περιοχὴ τῆς Γκαντάρα (Gandhara) τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴν Ἰνδία. Παρόμοιοι δίσκοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ Σίρκαπ (Τάξιλα). Ὁ δίσκος βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικό μουσεῖο τέχνης στὶς Η.Π.Α.
……….,,,,,,,,,,,,,,,,,…………..Δίσκος μὲ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Δάφνη 1ος αἰῶνας π.Χ.
Πακιστᾶν, ἀρχαία περιοχὴ τῆς Γκαντάρα (Gandhara) τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴν Ἰνδία. Παρόμοιοι δίσκοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ Σίρκαπ (Τάξιλα). Ὁ δίσκος βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικό ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,μουσεῖο τέχνης στὶς Η.Π.Α.
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

……….[…] Ὁ θαλάσσιος δρόμος ποὺ συνέδεε τὸν δυτικὸ κόσμο μὲ τὴν Ἰνδία ἦταν γνωστὸς στοὺς Ἕλληνες πολὺ πρὶν ἀπό τὴν χριστιανικὴ ἐποχή, πιθανὸν μάλιστα πρὶν ἀπό τὴν ἐποχή τοῦ Σκύλακα, φίλου καὶ γείτονα τοῦ Ἡροδότου, ἀλλά καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Νεάρχου, καθὼς ὁ τελευταῖος εἶχε κατορθώσει νὰ ἀποκτήσῃ ἕνα ὁδηγὸ ἀπό τὴν Γερδωσία ποὺ γνώριζε τὴν ἀκτογραμμή ἔως καὶ τὸν κόλπο τοῦ Ὀρμοῦζ πέραν τοῦ ὁποίου οἱ Ἄραβες εἶχαν τὸ μονοπώλιο.

Ἰνδοελληνική ἀπεικόνιση τοῦ Δούρειου ἵππου τῆς Τροίας.
……………………………Ἰνδοελληνική ἀπεικόνιση τοῦ Δούρειου ἵππου τῆς Τροίας.

……….[…] Ἡ Ἑλληνική ἐπιρροή δὲν ἔφθασε μόνον ἀμέσως στοὺς Ἄραβες μέσῳ τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου, ἔφθασε ἐπίσης ἐμμέσως ἀπό τὴν Ἀνατολὴ μέσῳ Ἰνδίας καὶ ἀπό ἐκεῖ μέσῳ Περσίας. Σὲ αὐτὴ τὴν μᾶλλον περίπλοκη γραμμὴ μεταδόσεως, πρέπει νὰ σημειωθοῦν οἱ ἀκόλουθες τρεῖς διακριτὲς φάσεις:

Κεφαλὴ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπό τὴν περιοχὴ τῆς Γκαντάρα.

……….α) Ἡ μετάδοση στὴν Ἰνδία τῆς Ἑλληνικῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης μέσῳ τῆς θαλασσίας ὁδοῦ ποὺ ὁδηγεῖ ἀπό τὴν Ἀλεξάνδρεια στὴ βορειοδυτικὴ Ἰνδία.

……….[…] β) Ἡ ὕπαρξη στὴν κεντρικὴ Ἀσία μίας ἑστίας ἑλληνικῆς ἐπιρροῆς στὴν Βακτρία, τὴν Σογδιανὴ καὶ τὴν Φεργκάνα ποὺ συγκροτεῖτο ἀπό περιοχὲς ποὺ ἀνήκουν στὸ σημερινὸ ἀνατολικό Οὐζμπεκιστᾶν, Κιργιστᾶν καὶ Τατζικιστᾶν.

……….[…] γ) Ἡ ἐπιρροή τοῦ βουδισμοῦ ποὺ καίτοι παρακμάζουσα στὴν Ἰνδία κατὰ τοὺς αἰῶνες ποὺ εἶχαν ἀμέσως προηγηθεῖ τῆς ἔλευσης τοῦ ἰσλάμ, εἶχε προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν δυτικὸ κόσμο, οὖσα ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ἀνάδυση τοῦ οἴκου τῶν Βαρμακιδῶν ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη ἐπιφανής πάτρωνας τοῦ ἑλληνισμοῦ.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση