Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Ὁ ἱεροεθνομάρτυρας Χρυσόστομος στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Πρώτη Σερρῶν τὸ 1906.

.

Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

……….Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ἀγωνίζονται, νὰ θυσιάζονται, νὰ προσφέρουν. Ἄνθρωποι σὰν τὸν Ἅγιο Ἐθνομάρτυρα Χρυσόστομο Καλαφάτη, ποὺ μαρτύρησε γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα στὴν Σμύρνη τὸ ματωμένο καλοκαίρι τοῦ 1922.

……….Τὸ πέρασμά του ἀπό τὴν Μητρόπολη Δράμας (22/7/1902 – 10/6/1909) καὶ τύποις μέχρι 10/3/1910, συνδέθηκε μὲ τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Ὁ Χρυσόστομος ὡς Μητροπολίτης Δράμας, Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου, ἐπετέλεσε στὸ ἀκέραιο τὸ ἐκκλησιαστικό καὶ ἐθνικό του καθῆκον καὶ μαζὶ μὲ ἄλλους κληρικοὺς καὶ Μακεδονομάχους ἔσωσε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀπό διπλὸ κίνδυνο. Ἡ Μακεδονία τότε βρισκόταν ὑπό τουρκικό ζυγό ἀλλά ὁ βουλγαρικός ἐθνικισμός καὶ ὁ πανσλαβισμός σχεδίαζαν νὰ διαδεχθοῦν τοὺς ὀθωμανοὺς καὶ νὰ τὴν ἐνσωματώσουν στὴν «Μεγάλη βουλγαρία».

……….(…) Στὶς 23/5/1902, ὅταν ὁ Χρυσόστομος ἐξελέγη ἀπό τὴν Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Μητροπολίτης Δράμας, ἀποχαιρέτησε τὸν Πατριάρχη Ἰωακείμ Γ’ μὲ τὰ ἑξῆς προφητικά λόγια: “Ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ θὰ ὑπηρετήσῳ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος καὶ ἡ Μίτρα τὴν ὁποίαν αἱ ἅγιαι χεῖρες σου ἐναπέθεσαν ἐπί τῆς κεφαλῆς μου, ἐάν πέπρωται νὰ ἀπολέσῃ ποτὲ τὴν λαμπηδόνα τῶν λίθων της, θὰ μεταβληθῇ εἰς ἀκάνθινον στέφανον μάρτυρος ἱεράρχου”.

……….(…) Σὲ μία ἔκθεση τοῦ ὀθωμανοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητὴ τῆς περιοχῆς πρὸς τὸν Ἕλληνα πρόξενο τῶν Σερρῶν Σαχτούρη, φαίνεται ἡ ἐνόχληση ποὺ προκαλοῦσε τὸ ἔργο τοῦ Χρυσόστομου. «Ὁ Μητροπολίτης Δράμας ξέφυγε ἀπό κάθε χαλινό, ὕψωσε τὴν Ἑλληνικὴ σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τῆς καταλύσεως τοῦ καθεστῶτος καὶ περιερχόμενος τὴν περιφέρεια ἐξεγείρει τοὺς πληθυσμούς, συνεννοεῖται μὲ τοὺς Ἕλληνες ἀντάρτες, καὶ τοὺς ὡθεῖ ὄχι μόνον ἐναντίον τῶν βουλγάρων, ἀλλά καὶ ἐναντίον τῶν ὀθωμανῶν».


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὸν Ἱεροεθνομάρτυρά μας μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com   

Αφήστε μια απάντηση