ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 1950 ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

,

,

ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 1950 ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

.

Ἀνδρέα Βαρνάβα, Ἱστορία τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα ταῆς Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959

……….Ἡ Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία σ’ ὅλα τὰ χρόνια τῆς  ἀγγλικῆς κατοχῆς πρωτοστατοῦσε στὴν προώθηση τοῦ ἑνωτικοῦ ζητήματος τοῦ νησιοῦ, ἀποφάσισε τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος μεταξὺ ὅλων τῶν Ἑλληνοκυπρίων, γιὰ ν’ ἀποδείξῃ καὶ μὲ ἀριθμούς ποιὰ ἦταν ἡ πραγματικὴ θέληση τοῦ λαοῦ. Ἐθναρχική ἐγκύκλιος μὲ ἡμερομηνία 8 Δεκεμβρίου 1949, καλοῦσε τὸν Κυπριακό λαό νὰ προσέλθῃ στοὺς ναοὺς καὶ νὰ ψηφίσῃ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ διεξαγωγή τοῦ δημοψηφίσματος πραγματοποιήθηκε ἀπό τὶς 15 μέχρι τὶς 22 Ἰανουαρίου 1950. 

……….Προηγουμένως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’εἶχε καλέσει τὸν [κατοχικὸ] κυβερνήτη τῆς Κύπρου Σὲρ Ἄντριου Ράϊτ, ν’ ἀναλάβῃ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ δημοψηφίσματος, ἀλλά ἔλαβε ἀρνητική ἀπάντηση. Ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κυβερνήτη ἔλεγε: “Ἡ στάσις τῆς κυβερνήσεως τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος, καὶ συνεπῶς καὶ τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως ἐπί τοῦ θέματος τούτου, ὅπως ἐπανειλλημμένως διετυπώθη, εἶναι ὅτι τὸ ζήτημα εἶναι κλειστὸν”.

……….Τὸ δημοψήφισμα παρὰ τοὺς φόβους τῆς κυβερνήσεως, ἔγινε εἰρηνικά μέσα σὲ κλίμα γενικοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ κατέδειξε ὅτι 95,7% τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου ἀξίωναν τὴν ἕνωση τοῦ νησιοῦ τους μὲ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν προσῆλθαν νὰ ψηφίσουν 4,3%. Σ’ αὐτούς περιλαμβάνονταν κυβερνητικοὶ ὑπάλληλοι, ἄρρωστοι καὶ πολὺ ἡλικιωμένοι.

……….Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ἀνακοίνωσε στὶς 4 Φεβρουαρίου 1950, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Β’στὸν κυβερνήτη τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἀπάντησε στὶς 22 Φεβουαρίου καὶ ἐπαναλάμβανε τὴν θέση τῆς Βρετανικῆς κυβέρνησης, ὅτι δηλαδὴ τὸ ζήτημα Ἑνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι κλειστό.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www-e.istoria.com

Αφήστε μια απάντηση