Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΛΕΛΟΒΩΝ (ΜΠΑΛΤΑΝΕΖΙ) 23-24 ΜΑΪΟΥ 1944

,

Λάφυρο.Το γερμανικό Steyr 1500 της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ
Λάφυρο.Το γερμανικό Steyr 1500 της Χ Μεραρχίας του ΕΔΕΣ

,

Στὶς 23 Μαῒου 1944, Γερμανοί, δυνάμεως περίπου τάγματος, ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ αὐχένα τοῦ Προφήτη Ἠλία Νικολιτσίου (Λάκκα Θεσπρωτικοῦ) ὅπου ἔχει ἀκροβολιστεῖ ὁ 2ος λόχος τοῦ 24 ΣΠ/ΕΔΕΣ μὲ σκοπὸ νὰ καταλάβουν τὴν ζωτικῆς σημασίας θέση τοῦ Ὑψώματος Μετσίτια. Οἱ προπαρασκευστικὲς βολὲς ποὺ ἐξαπέλησε τὸ γερμανικὸ πυροβολικό ἦταν καταιγιστικές. Τὸ μόνο πλεονέκτημα γιὰ τοὺς ἀμυνόμενους ἦταν ἡ μεγάλη κλίση τοῦ ἐδάφους καὶ τὸ δύσβατο καὶ πετρῶδες τῆς συστάσεως τοῦ ἐδάφους ποὺ δημιουργούσαν μία φυσικὴ κατὰ κάποιο τρόπο ὀχύρωση. Ταυτόχρονα ὅμως τὸ γυμνὸ καὶ πετρῶδες ἔδαφος ἀποτελοῦσε καὶ μειονέκτημα, διότι τὸ γερμανικὸ πυροβολικὸ μποροῦσε ἀπὸ τὴν τοποθεσία Σιοῦρος νὰ ἐκτελῇ ἀκριβεῖς βολὲς ἀπό θέση ἀσφαλείας.

Ἡ ἀναλογία δυνάμεων μεταξὺ ἀμυνομένων τοῦ 24ΣΠ/ΕΔΕΣ καὶ τῶν ἐπιτιθέμενων Γερμανῶν ἦταν 1 πρὸς 3 ὑπέρ τῶν Γερμανῶν καὶ λαμβάνοντας ὑπ’όψιν καὶ τὸν ἐξοπλισμό τους, ἡ ὑπεροχή τῶν Γερμανῶν ἦταν συντριπτική. Ταυτόχρονα, Γερμανικὴ ἐπίθεση ἐκδηλώθηκε καὶ κατὰ τῶν ὑψωμάτων Κρανιᾶς-Σκρεβένκο ποὺ κατεῖχε τὸ 24 ΣΠ/ΕΛΑΣ. Ὁ διοικητὴς τοῦ λόχου τοῦ ΕΔΕΣ, διέταξε νὰ βληθοῦν οἱ Γερμανοὶ μὲ δύο πολυβόλα ἀπό τὰ ὑψώματα Μετσίτια καὶ Μυγδαλιὲς ἐνῷ παράλληλα ἔφθασε στὴν περιοχὴ ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος καὶ τοῦ Συντάγματος τοῦ ΕΔΕΣ μὲ τὴν ὑπόλοιπη δύναμη γιὰ ἐνίσχυση. Ἡ μάχη ἐξελίχθηκε μὲ ἀναδιάταξη θέσεων καὶ ἀπό τὶς δύο ἀντιμαχόμενες πλευρές, μέχρις ὅτου ἡ γερμανικὴ δύναμη καθηλώθηκε καὶ τὸ μόνο ποὺ τῆς ἔμεινε νὰ κάνῃ ἦταν νὰ ἀπαγκιστρωθῇ καὶ νὰ ὑποχωρήσῃ. Συνελήφθηκαν 3 Γερμανοὶ αἰχμάλωτοι, ὁπλισμός, ἕνας ἀσύρματος καὶ ἄλλα λάφυρα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ χαρτοφύλακας τοῦ Γερμανοῦ Διοικητὴ ὁ ὁποῖος ὅπως ἐξακριβώθηκε ἀργότερα, εἶχε τραυματισθεῖ σοβαρά.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μάχης γιὰ τὸ 24ΣΠ τοῦ ΕΛΑΣ δὲν ἦταν ἐπιτυχὲς ὅπως τοῦ ΕΔΕΣ. Οἱ γερμανοὶ κατάφεραν νὰ πατήσουν τὰ ὑψώματα Κρανιᾶς ἀναγκάζοντας τὸ Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ νὰ ὑποχωρῇ συνεχῶς σὲ νέες θέσεις μέχρι νὰ καταφέρῃ νὰ σταθεροποιήσῃ τὴν ἄμυνά του. Βοήθεια στὸν αγῶνα του εἶχε ἀπό ἀποτελεσματικὰ πυρᾶ τοῦ λόχου τοῦ Καθηγητὴ Ὑπολοχαγοῦ Νικ. Παπαχρήστου τοῦ ΕΔΕΣ ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένος ἐπί τῶν ὑψωμάτων Κουρούνα καὶ Βρανιές.

Ἡ ὑποχώρηση τοῦ ΕΛΑΣ δημιούργησε ἀνησυχία στὸν πληθυσμὸ περιοχῆς εὐθύνης του, τοῦ ὁποίου μεγάλο μέρος κατέφυγε στὴν περιοχὴ εὐθύνης τοῦ 24ΣΠ/ΕΔΕΣ καὶ τῆς ΙΧ Μεραρχίας στὸ Πολυστάφυλλο, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἐκδικητική μανία τῶν Γερμανῶν. Οἱ συγκρούσεις συνεχίστηκαν καὶ τὴν ἐπόμενη ἡμέρα…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση