Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ (Β΄Π.Π.)

 

Κεραμικό Μινωικής περιόδου 1650 π.Χ.-1450 π.Χ.

 

(…) Τὰ πρῶτα πλήγματα ἐπῆλθον κατὰ τοὺς σκληροὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς 23ης καὶ 24ης Μαῒου 1941 πρὸς κατάληψιν τῆς πόλως (τοῦ Ἠρακλείου) ὑπὸ τῶν Γερμανῶν. Ὁ οὐχὶ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν βομβῶν αἱ ὁποῖαι ἔπεσαν ἐπὶ τοῦ κτηρίου εἰς τὸν περίβολόν του ἤ εἰς τὴν ἄμεσον γειτονίαν του, ἀπέδειξεν, ὅτι τὸ Μουσεῖον δὲν εἶχεν ἐξαιρεθῆ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ βομβαρδισμοῦ : μία τῶν βομβῶν ἔτρησε τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον τῆς μεγάλης αἰθούσης τῶν τοιχογραφιῶν, ἡ ὁποία εἶχε τελείως ἐκκενωθῆ, δευτέρα ἔπεσεν ἐπὶ ἑνός τῶν φωταγωγῶν τῆς αὐτῆς αἰθούσης καὶ συναστήσασα παχεῖαν σιδηρόδετον δοκὸν τὴν κατεθρυμμάτισε χωρὶς νὰ διεισδύσῃ μέχρι τοῦ ὑποκειμένου ὀρόφου, τρίτη ἔπεσεν ἐπὶ τοῦ περιστύλου, τὸ ὁποῖον διέτρησε, καὶ θρυμματισθεῖσα ἐκεῖ, ἐξεσφενδόνησε τὰ βαρέα κιγκλιδώματα καὶ σιδηρᾶ πλαίσια ἑνὸς πρὸς τὴν πλευρὰν ταύτην παραθύρου πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν ἐπενεγκοῦσα ἀξίας λόγου ζημίας εἰς τεσσαράκοντα περίπου εὐμεγέθεις πηλίνας ἀρχαιότητας, σαρκοφάγους, πίθους καὶ κάλπας, αἴτινες ἐφυλάσσοντο ἐν τῷ ἰσογείῳ, δύο ἄλλαι πεσοῦσαι ἐν τῷ περιβόλῳ καὶ τρεῖς εἰς ἀμέσως γειτονικὴν περιοχὴν συνεπλήρωσαν τὰς ζημίας τοῦ κτηρίου, μέγα μέρος τῶν ὑελωμάτων τοῦ ὁποίου ἐθραύσθη, τὰ κουφώματα ἐξετινάχθησαν, αἱ σιδηραῖ θύραι ἠνοίχθησαν βιαίως καὶ τινες τῶν προθηκῶν ἐθρυμματίσθησαν.

Εἰς μίαν πόλιν ἐρειπωθεῖσαν, ὅπου ἡ ζωὴ εἶχε σχεδὸν παραλύσει, ἡ ἔστω πρόχειρος ἐξασφάλισις καὶ ἐπανόρθωσις τῶν ζημιῶν τοῦ Μουσείου ἀπεδεικνύετο δυσχερεστάτη καὶ εἶναι ὀρθόν νὰ ἐξαρθῇ ἐνταῦθα ἡ συμβολὴ τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Μουσείου καὶ ἡ ἐκ μέρους τοῦ Δήμου παροχὴ συνδρομῆς. Αἱ εἰς τὰς ἀρχαιότητας ἐπελθοῦσαι ζημίαι, μετὰ τὴν ἐπιμελῆ περισυλλογὴν καὶ διαχωρισμὸν τῶν συντριμμάτων, ἀπεδείχθησαν ἐν μέρει ἀπανορθώσιμοι…

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ κείμενο στὸ: www.e-istoria.com

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κεραμικό 1500 π.Χ.

Αφήστε μια απάντηση