Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ’40-41

,

Γερμανικά στρατεύματα επιβιβάζονται με προορισμό την Κρήτη.
Γερμανικά στρατεύματα επιβιβάζονται με προορισμό την Κρήτη.

.

Η μάχη τής Κρήτης ως επίλογος τού αλβανικού έπους 

,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ
Κοσμήτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Γλωσσολογίας.

,

……….(…) Ἡ περιώνυμος μάχη τῆς Κρήτης εἶναι πρωτότυπος, εἶναι ἡ πλέον παράδοξος μάχη τῆς ἱστορίας τῶν πολέμων. Εἶναι ἡ τελευταία ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους μάχη τοῦ ἐνδόξου πολέμου 1940-1941, τοῦ ὁποίου ἡ χρονικὴ διάρκεια περικλείεται μεταξὺ τῆς χαραυγῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καὶ τῆς χαραυγῆς τῆς 29ης Μαῒου 1941, δὶς ἀποφράδος διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν χρονολογίας.

……….(…) Ἡ μάχη τῆς Κρήτης εἶναι περίεργος ὄχι μόνον διὰ τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖον ἐγένετο ἡ ἐναντίον αὐτῆς ἐχθρική ἐπίθεσις, ἀλλά καὶ διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν μαχητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβον τὴν ὑπεράσπισίν της.

……….(…) Ὅσοι ἐκ τῶν κατοίκων τῆς νήσου, κατώρθωσαν νὰ ὁπλισθοῦν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, προσετέθησαν ἀπό τὴν πρώτην στιγμὴν εἰς τὴν μάχιμον δύναμιν.

……….(…) Εἰς τὴν δευτέραν φάσιν τῆς πολεμικῆς τριλογίας τῶν Ἑλλήνων, θὰ σταματήσωμεν μόνον διὰ νὰ ὑποκλιθῶμεν πρὸ τῆς ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς ἀρετῆς, ἡ ὁποία ἐθάμβωσε καὶ ἐκάρφωσε πρὸ τῶν ὀχυρῶν τῆς Μακεδονίας τὸν δεύτερον κατὰ σειρὰ ἐπιδρομέα, τοὺς Γερμανοὺς, εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν καὶ μόνη ἡ ἐμφάνισίς των, διέλυε τὰς στρατιὰς τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.

……….Μετὰ ταῦτα, τὰ γεγονότα ἐξειλίχθησαν μὲ δραματικὴν γοργότητα. Ὁ στρατὸς εἰς τοῦ ὁποίου τὴν γενναιότητα ἀπέτισε φόρον τιμῆς ὁ ἐχθρός καὶ τοῦ ὁποίου τὰ κατορθώματα παρηκολούθησεν ἐπί ἕξ ἀλησμονήτους μῆνας ἔκπληκτος ἡ ἀνθρωπότης, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπομείνῃ τὴν πίεσιν τοῦ ἐκ τῶν πλαγίων του ἐμφανισθέντος γερμανικοῦ κολοσσοῦ. Αἱ σάλπιγγες τῆς στρατιᾶς τῶν ἀηττήτων τῆς ἀλβανίας, ἐσάλπισαν τὸ τραγικὸν «παύσατε πῦρ» καὶ τότε….τότε

ὧ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει.

………..Ἡ Ἑλλάς ἐγονάτισε. Τὸ καθῃμαγμένον τίμιον σῶμα της, ἐπάτησαν καὶ συνέθλιψαν σιδηρόφρακτοι ἐπιδρομεῖς τοῦ βορρᾶ. Ἀπηλπισμένος ὁ ἑλληνικός λαὸς ἠτένιζε τὸ ἐπερχόμενον «δούλιον ἧμαρ». Βασιλεὺς καὶ Κυβέρνησις μετασταθμεύουν ἐν τάχει εἰς Κρήτην, τὴν μόνην πλέον ἐλευθέραν λωρίδα τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος.

1941 ΜΑΪΟΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ……….Ἐφαίνετο ὅτι τὸ πᾶν εἶχεν ἀπολεσθῆ πλὴν τῆς τιμῆς. Καὶ ὅμως: Τὰ συντρίμματα τῆς ἑλληνικῆς ὑποστάσεως, ὅ,τι ἐν σπουδῇ κατώρθωσε νὰ φθάσῃ μέχρι Κρήτης, διετήρουν ἀνέπαφον καὶ ἀμείωτον τὴν ψυχικὴν ἔξαρσιν τῶν ἐνδόξων ἡμερῶν.

……….(…) Ὅτε μετὰ ἀνάπαυλαν μηνὸς περίπου, οἱ Γερμανοὶ ἠθέλησαν νὰ γίνουν κύριοι καὶ τοῦ τελευταίου ὑπολειφθέντος ἐλευθέρου τμήματος τῆς ἑλληνικῆς γῆς, εὗρον εἰς τὴν Κρήτην, ὄχι μίαν ἑτοιμοπαράδοτον ἑλληνικήν ἐπαρχίαν, ἀλλά μίαν μικρογραφίαν τῆς Ἑλλάδος ἀποφασισμένην νὰ ἀντινάξῃ τὴν μέχρις ἐσχάτων ὑστάτην ἄμυναν.


  • Τὴν συνέχεια τοῦ  κειμένου μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση