Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ (3/7/1908)

,

 

,

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

(ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ 1906-1908)

ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Δρος ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΕΡΝΙΕ, Διευθυντοῦ τῆς ἐν Κρήτῃ Ἀρχαιολογικῆς Ἰταλικῆς Ἀποστολῆς.

.

……….Στὶς 3 Ἰουλίου τοῦ 1908, ὁ Ιταλός αρχαιολόγος Λουΐτζι Περνιέ διευθυντής της Ιταλικής αρχαιολογικής αποστολής, ανακαλύπτει τον περίφημο Δίσκου τής Φαιστού. Ο Δίσκος φυλάσσεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο τού Ηρακλείου Κρήτης.  Ο ίδιος περιγράφει την ανακάλυψη γράφοντας μεταξύ άλλων·

……….«….Ἀλλ’ ἐντελῶς νέα καὶ ἀπροσδόκητα εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἀνασκαφῆς ἐνεργηθείσης ὑφ’ ἡμῶν κατὰ τὸν λήξαντα Ἰούνιον ἐπί τῆς νοτιοανατολικῆς γωνίας τῆς ἀκροπόλεως Φαιστοῦ, ἔνθα ὑπεθέτομεν, ὅτι ἠδύναντο νὰ εὑρίσκωνται κατοικίαι συνεχόμεναι μετὰ τοῦ μινωϊκοῦ ἀνακτόρου. Ὑπό οἰκοδομήματα τῆς ἑλληνικῆς Φαιστοῦ ἀπεκαλύψαμεν τῷ ὄντι ἐρείπια οἰκιῶν συγχρόνων τοῦ ἀρχικοῦ ἀνακτόρου, ἀλλά χρησιμοποιηθεισῶν καὶ εἰς τὴν ἐποχήν τοῦ μεταγενεστέρου, μάλιστα σχηματίζουσῶν τὴν προέκτασιν πρὸς ἀνατολὰς τῆς μεσημβρινῆς προσόψεως τούτου. (…)

……….«….τὴν ἐσπέραν τῆς Παρασκευῆς 3ης Ἰουλίου, ἐνῷ προσείχομεν εἰς τὴν μετακόμισιν καὶ ἐξέτασιν σωροῦ τοιούτων ἀγγείων, ὁ δραστήριος ἐπιστάτης ἡμῶν Ζαχαρίας Ἠλιάκης, ὄστις ἐπέβλεπε τὴν ἐργασίαν ἔν τινι πλησίον χώρῳ, παρέδωκεν ἡμῖν δίσκον πλίνθου διαμέτρου 16 περίπου ὑφεκατομέτρων, μαυρισμένον, ὑπό τῶν ἀνθράκων καὶ τῆς τέφρας μεθ’ ὧν οὗτος ἦτο εἰς ἐπαφήν, κεκαλυμμένον ὑπὸ χώματος καὶ φλοιοῦ ἀσβεστώδους, δι’ οὗ διεφαίνετο ποιὸν τι σημεῖον.

……….Ἤδη κατὰ τὸ πρῶτον βλέμμα ἐπ’ ἐκείνου τοῦ δίσκου, ὅστις θὰ ἠδύνατο νὰ ἐκληφθῇ ὡς ὁ πυθμήν ἀγγείου τινός, συνῃσθάνθημεν ἄπειρον συγκίνησιν, ὅτι εὑρισκόμεθα πρὸ ἐκτάκτου μνημείου. Εὐθύς ὡς ἠρχίσαμεν νὰ καθάρωμεν τὸν δίσκον ἀπό τὸ καλύπτον τὰς ἐπιφανείας αὐτοῦ χῶμα, ἐφάνησαν ἀμφότεραι αὗται κεκαλυμμέναι ὑπό σημείων καὶ μικρῶν μορφῶν ἀνθρώπων, ἰχθύων καὶ πτηνῶν, δένδρων καὶ φυτῶν, σκευῶν διαφόρων, μορφῶν ἐντυπωμένων τῆς μιᾶς μετὰ τὴν ἄλλην ἐντός ζώνης διπλῆς χαρακτῆς γραμμῆς, ἀναπτυσσομένης ἑλικοειδῶς ἐκ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν. Τὰ σχήματα εἶναι συνηνωμένα κατὰ συμπλέγματα διακεκριμένα ἀπ’ ἀλλήλων διὰ γραμμῶν χαρακτῶν καὶ ἰσοδυναμοῦσιν ἀναμφιβόλως πρὸς σημεῖα γραφῆς ἀρχαιοτάτης, τύπου εἰκονογραφικοῦ, κατὰ τὸ εἶδος ἐκείνης τῆς γραφῆς, ἧς μόνον συμπλέγματα ὀλίγων σημείων φαίνονται ἐπί τῶν ἐγγεγλυμμένων λίθων, ἄς ὁ κ. Ἔβανς, ὁ ἐξερευνητής τῆς Κνωσοῦ, συνέλεξεν ἐν Κρήτῃ καὶ ἡρμήνευσε πρῶτος ὡς στοιχεῖα τῆς ἀρχαιοτάτης γραφῆς τῆς νήσου.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com
Στο κάτωθι οπτικοακουστικό, ο αφηγητής τής εκπομπής, Χάρης Σώζος, και αρχαιολόγος παραθέτουν σημαντικές πληροφορίες γιά τα ΜΙΝΩΙΚΑ Ανάκτορα τής ΦΑΙΣΤΟΥ και τής ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, καθώς και γιά τον ΜΙΝΩΙΚΟ Πολιτισμό.

Αφήστε μια απάντηση