ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (12/11/1848-28/06/1941)

,

Χατζηδάκις ,

Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις – Ὁ θεμελιωτής τῆς ἐπιστήμης τῆς γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα
(12/11/1848-28/06/1941)

λ

……….Στὶς 12 Νοεμβρίου 1848, γεννήθηκε στὸ Μύρθιο Ἁγίου Βασιλείου Κρήτης, ὁ μεγάλος Ἕλληνας γλωσσολόγος, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις, θεμελιωτὴς καὶ πρῶτος καθηγητὴς τῆς ἐπιστήμης τῆς γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα.

……….Εἶναι ὁ κύριος μελετητὴς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῶν διαλέκτων της. Χάρις στὴν ἐπιστημονική του ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι ὁ χαρακτῆρας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι ἑνιαῖος καὶ ὅτι ὅποιος ἐπιχειρήσει χωρὶς τὴν γνώση τῆς ἀρχαίας νὰ ἑρμηνεύσῃ τὴν νέα ἑλληνική, «ἀπατᾶται ἤ ἀπατᾶ». Ἀπέδειξε καὶ «ἐπέβαλε» στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα (καὶ στὸ ἐξωτερικό), τὸ ὅτι ἡ νεοελληνικὴ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ γίνῃ εἰς βάθος ἔρευνα τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς.

……….Γιὰ τοὺς γλωσσολόγους, ἡ ἔρευνα τῆς νεοελληνικῆς εἶναι λαμπρὸ παράδειγμα τῆς ἐξέλιξης μίας φυσικῆς πολιτισμικῆς γλώσσας μὲ ἀδιάκοπη γραπτὴ καὶ προφορικὴ παράδοση. Βάσει τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπιστημονικῆς του προσφορᾶς, ἱδρύθηκαν ἕδρες ἔρευνας καὶ διδασκαλίας τῆς Νέας Ἑλληνικῆς σὲ εὐρωπαϊκὰ πανεπιστήμια καὶ ἐνασχολήθηκαν μὲ τὴν σπουδὴ της, πλῆθος ἐπιστημόνων, ὄχι μόνον Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ξένων.

22222……….Μὲ δικὴ του πρωτοβουλία ξεκίνησε ὀργανωμένα ἡ σύνταξις τοῦ Λεξικοῦ «ὁλοκλήρου τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἀπὸ τῆς πρώτης ἐμφανίσεώς της, μέχρι σήμερον», ὄχι περιορισμένο στὴν νέα Ἑλληνικὴ κοινὴ καὶ τὰ ἰδιώματα, ἀλλὰ ἑνιαῖο, ὡς μέγα θησαυρὸ τῆς ἀρχαίας, μεσαιωνικῆς καὶ νέας. Στὴν μάχη γιὰ τὸ περιβόητο «γλωσσικὸ ζήτημα», ἡ θέση του εἶναι ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἰσορροπημένες καὶ μὲ βαθιὰ γνώση, μέσα σὲ ἕνα κλῖμα φανατισμοῦ καὶ σκοπιμοτήτων, ποὺ τελικὰ μόνο τὴν ἑλληνική γλῶσσα δὲν ὡφέλησαν. Ἦταν ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως καὶ τοῦ ἐξωραϊσµοῦ τῆς Καθαρεύουσας, ἐν ἀναµονῇ τῆς ἐξελίξεως τῆς ὁµιλουµένης. «…Οὐδέποτε ἤμην ἐχθρὸς καὶ μάλιστα κεκηρυγμένος τῆς δημοτικῆς, ἀλλ’ ἀεὶ τὴν μέσην ἔβαινον ὁδόν, ἀντετάχθην δ’ ἀρχῆθεν κατ’ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων…».

……….Τὸ τεράστιο ἐπιστημονικὸ του ἔργο ἀνέρχεται σὲ 650 δημοσιεύματα σὲ διάφορα διεθνὴ καὶ ἑλληνικὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικά.

……….Ὁ Γεώργιος Χατζιδάκις, ἐκτὸς ἀπὸ μέγας ἐπιστήμων, ὑπῆρξε καὶ ἐθνικὸς ἀγωνιστής, καθὼς πολέμησε δύο φορὲς γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης· τῷ 1866-1869 σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν καὶ τῷ 1897 στὰ 49 του, ἐνῷ ἦταν ἤδη καθηγητὴς τῆς ἕδρας τῆς Γλωσσολογίας.

……….Ἀπεβίωσε στὶς 28 Ἰουνίου 1941.


Πηγές: 

Αφήστε μια απάντηση