ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

,

ΡΟΥΠΕΛ 1941

 

……….Μετά την διάσπασιν της γιουγκοσλαβικής αμύνης, οι Γερμανοί εισέρχονται εις την Θεσσαλονίκην στις 9 Απριλίου 1941. Κατόπιν τούτου, διατάσσεται η κατάπαυσις τού αγώνος εις Ανατολικήν Μακεδονίαν. Εις την υπογραφείσαν εν Θεσσαλονίκη συμφωνίαν, οι εκπρόσωποι τού Γερμανικού Στρατηγείου τονίζουν :

……….«Αναγνωρίζεται ρητώς, ότι, μέχρι τής στιγμής τής επιτεύξεως συμφωνίας διά την συνθηκολόγησιν, τα ελληνικά στρατεύματα εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν επολέμησαν με ηρωϊσμόν εναντίον των γενναίων γερμανικών στρατευμάτων.

……….Καίτοι τα ελληνικά στρατεύματα εκράτησαν μέχρι της τελευταίας στιγμής τας θέσεις των, ο διοικητής τού Τ.Σ.Α.Μ. απεφάσισε να συνθηκολογήση κατόπιν τής από Σερβίας προελάσεως των γερμανικών στρατευμάτων διά τής κοιλάδος τού Αξιού, ίνα παρεμποδισθή περαιτέρω αιματοχυσία».

……….Ο διοικητής τής LΧΧΙΙ γερμανικής μεραρχίας εις υποβληθείσαν προς το Γερμανικόν Στρατηγείον αναφοράν του, τονίζει ότι η γραμμή Μεταξά, λόγω τής καλής χρησιμοποιήσεως τού εδάφους και τής επιτυχούς τεχνικής εκτελέσεως, υπερείχε εις αμυντικήν αξίαν καί αυτής τής γραμμής Μαζινώ.

……….Οι υπερασπισταί τού οχυρού Λύσσε, αφού απέκρουσαν επί τετραήμερον τας θυελλώδεις γερμανικάς επιθέσεις, υποστέλλουν δακρύοντες την ελληνικήν σημαίαν, κατόπιν της γενομένης συνθηκολογήσεως. Ο διοικητής τής επιτεθείσης γερμανικής μεραρχίας προσκαλεί εις το Στρατηγείον του τον διοικητήν τού οχυρού ταγματάρχην Γ. Δετυράκην, και παρατάσσει λόχον πεζικού γιά να τού απονείμη τιμάς, κατά την προσέλευσιν και την αποχώρησίν του.

……….Ο παραλαβών το οχυρόν τού Ρούππελ Γερμανός αξιωματικός, παρατάσσει το τάγμα του καί διατάσσει τους άνδρας του να παρουσιάσουν όπλα εις την εξερχομένην ελληνικήν φρουράν.

……….Ο παραλαβών το οχυρόν Παληουρώνες, Γερμανός συνταγματάρχης, προσφωνεί διά διερμηνέως τους Έλληνας υπερασπιστάς του, εξαίρων τον ηρωϊσμόν των, καί λέγει ότι οι Γερμανοί στρατιώται είναι υπερήφανοι διότι είχαν τοιούτους αντιπάλους. Παρέταξε ακολούθως ολόκληρον τάγμα και παρεκάλεσε τον επί κεφαλής του οχυρού Έλληνα αξιωματικόν, να το επιθεωρήση.

……….Τα περισσότερα οχυρά, που παρέμεναν απόρθητα, αποχώρησαν ή παραδόθηκαν στις 10 Απριλίου, μετά την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου (9 Απριλίου 1941) και κατόπιν διαταγής των προϊσταμένων τους.

……….Με την είσοδο των Γερμανών εις την Θράκη, η Ταξιαρχία Έβρου εισήλθε εις το υπό τουρκική κατοχή έδαφος της Ανατολικής Θράκης όπου και αφοπλίστηκε από τους τούρκους. Ο Διοικητής της, Υποστράτηγος Ιωάννης Ζήσης, όταν οι τούρκοι τού ζήτησαν το πιστόλι του, αυτοκτόνησε.

……….Ο Συνταγματάρχης Χονδρός, όταν κυκλώθηκε από τους Γερμανούς μεταξύ Νυμφαίου-Κλειδίου, στην πρώτη διάσπαση του μετώπου, αυτοκτόνησε.

……….Ο Ταγματάρχης (ΠΒ) Κωνσταντίνος Βερσής, όταν διατάχθηκε να παραδώσει στους Γερμανούς τα πυροβόλα του, τα παρέταξε, διέταξε τους άνδρες να αποδώσουν τιμές στα όπλα και αυτοκτόνησε υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου που έψαλλαν οι πυροβολητές του!

Γράφει ο Νικόλαος Μάρτης, «Η σημαντική επέτειος της 6ης Απριλίου 1941», στην «Στρατιωτική Επιθεώρηση», Μαρ.-Απρ. 2000:

……….«Οι μαχητές των Οχυρών δεν παρεδίδοντο και μόνο όταν έλαβαν διαταγή της Στρατιάς παρεδόθησαν. Οι Γερμανοί παρουσίαζαν όπλα στις εγκαταστάσεις, ως ένδειξη τιμής για τον ηρωισμό τους και η Γερμανική σημαία ανυψούτο μόνον όταν χανόταν και ο τελευταίος Έλλην στρατιώτης εις τον ορίζοντα….

……….[]Χαρακτηριστικό περιστατικό του πνεύματος αυτοθυσίας, αποτελεί το γεγονός ότι ένα μεμονωμένο πολυβόλο, εκτός των οχυρών, αντιστάθηκε όλη την ημέρα και σταμάτησε μόνο όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά του.


Σχετικοί σύνδεσμοι: 

Αφήστε μια απάντηση