ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (12/12/2014-9/10/2016)

,

88,

Οἱ Ἕλληνες. Ἀπὸ τὸν Ἀγαμέμνονα ἔως τὸν Μέγα Ἀλεξάνδρο 12/12/2014-9/10/2016

Ὅταν ἡ ἱστορία καὶ ἡ ἀρχαιολογία ἀποστομώνουν τοὺς ἱστοριοκάπηλους καὶ παραχαράχτες

……….Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔκθεση μὲ τίτλο «Οἱ Ἕλληνες: Ἀπὸ τὸν Ἀγαμέμνονα ἔως τὸν Μέγα Ἀλεξάνδρο», ἐγκαινιάστηκε στὶς 12 Δεκεμβρίου 2014 στὸ Μουσεῖο (Pointe-à- Calliere)  Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Μόντρεαλ, παρουσιάζοντας σὲ ἕνα πολυπληθὲς κοινό, πέντε χιλιάδες χρόνια Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Περισσότερα ἀπὸ πεντακόσια ἔργα τέχνης, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ταξίδεψαν ἐκτὸς Ἑλλάδος γιὰ πρώτη φορά, παρουσιάστηκαν στὸ Μουσεῖο Ἀρχαιολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Μόντρεαλ, μέχρι τὸ τέλος Απριλίου τοῦ 2015.

11

……….Τὰ ἀρχαιολογικὰ ἀντικείμενα (τόσο πρωτότυπα ὅσο καὶ ἀντίγραφα), προερχόμενα ἀπὸ 22 διαφορετικὰ Ἑλληνικὰ Μουσεῖα, ὅπως τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, τὸ Νομισματικὸ Μουσεῖο, τὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Ἠρακλείου, ἔφτασαν στὸ Μόντρεαλ ὑπὸ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας διασχίζοντας χιλιάδες μίλια. Οἱ Ἑλληνικοὶ θησαυροί, καλύπτουν πέντε χιλιετίες καὶ ἐννέα ἱστορικὲς περιόδους, ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ ἔως τὴν ὕστερη Ἑλληνιστική· στόχος τῆς ἐκθέσεως εἶναι ἡ γνωριμία τοῦ ἐπισκέπτη μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.

22

……….Διαχωρισμένη σὲ διακριτᾶ μέρη, πρώτη ἑνότητα, μὲ τίτλο «Ὁ ἄνθρωπος στὸ προϊστορικὸ Αἰγαῖο», παρουσιάζει ἔργα ἀπὸ τὴν Νεολιθικὴ ἐποχὴ ποὺ ἀπεικονίζουν τὰ ταφικὰ εὑρήματα τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυτικῶν ἀπὸ τὰ νησιᾶ τῶν Κυκλάδων, τὴν Ἀμοργό, Νάξο καὶ Πάρο, καθὼς καὶ πολυάριθμα χάλκινα καὶ πήλινα ἀντικείμενα ἀπὸ τὸν Μινωικὸ πολιτισμό .

333

………. δεύτερη ἑνότητα, «Ὁ Ἀγαμέμνων καὶ ὁ κόσμος τῶν Μυκηνῶν», ἐκτυλίσσεται ἀπὸ τὶς πρώιμες σχέσεις τῶν Μυκηναίων μὲ τοὺς ἀντίστοιχους Μινωίτες, ἀπὸ τοὺς Βασιλικοὺς Τάφους τῶν Μυκηνῶν (16ο αἰ.π.Χ.), ἔως τὰ διοικητικά , οἰκονομικὰ καὶ θρησκευτικὰ κέντρα, ποὺ τελικὰ ἐξελίχθηκαν στὴν συνέχεια.

111

………. τρίτη ἑνότητα, «Ἥρωες καὶ Ἀριστοκρᾶτες», ἀναμετρᾶ τὴν ἀκολουθία τῶν γεγονότων ποὺ ὁδήγησαν στὴν μετάβαση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ μία χώρα τῶν Πόλεων-Κρατῶν, ὅπως ἡ Κλασσικὴ Ἀθήνα, στὴν ἑδραίωση τῶν ἀποικιῶν, ὡς οἰκονομικῶν κέντρων.

55

………. τέταρτη καὶ πέμπτη ἑνότητα, μὲ τὴν ὀνομασία, «Ἀθλητὲς καὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες» καὶ «Κοῦρος καὶ Κό(υ)ρη», εἶναι αὐτόνομα ὡς πρὸς τὰ θέματά τους, ἐνῶ ἡ ἕκτη, «Λεωνίδας ὁ βασιλιᾶς τῆς Σπάρτης», περιέχει τὸ διάσημο γλυπτὸ τοῦ Λεωνίδα (5ος π.Χ.), ἀπὸ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Σπάρτης.  Πρόκειται γιὰ γλυπτὸ ὁπλίτη μὲ κράνος τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται τὴν ἐποχὴ τοῦ βασιλέα Λεωνίδα, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε «Λεωνίδας».

33

………. ἕβδομη καὶ ὀγδόη ἑνότητα ἑστιάζουν στὴν Μακεδονική Αὐτοκρατορία καὶ τὰ ὑπέροχα ἔργα τέχνης της, ἀπὸ πήλινα ἔως κοσμήματα, προερχόμενα ἀπὸ τὰ ἀρχαιολογικὰ Μουσεῖα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Πέλλας. Αὐτὲς οἱ ἑνότητες καλύπτουν πανοραμικὰ τὴν περίοδο τοῦ Φιλίππου Β΄καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μὲ παρουσίαση ἀσημένιων σκευῶν ποὺ βρέθηκαν στὸν τάφο τοῦ Φιλίππου Β΄στην Βεργίνα, μαζὶ μὲ χρυσᾶ στεφάνια ἀπὸ τὴν Μακεδονικὴ πρωτεύουσα τῶν Αἱγῶν καὶ Ὀλυμπιακὰ χρυσᾶ μετάλλια, γιὰ νὰ ἀναφέρουμε μόνο μερικά.

555

……….Τέλος, ἡ ἔνατη ἑνότητα, «Αὐγὴ τοῦ Νέου Κόσμου», καλύπτοντας τὴν περίοδο  τῶν διαδόχων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, περιγράφεται μὲ ὅμορφα ἑλληνιστικὰ εἰδώλια ἀπὸ τὰ Ἀρχαιολογικὰ Μουσεῖα τῆς Πέλλας καὶ τῆς Βέροιας στὴν Βόρειο Ἑλλάδα.

66

……….Μετὰ ἀπὸ τέσσερεις μῆνες στὸ Μουσεῖο Pointe-à- Calliere τοῦ Μόντρεαλ, ἡ πολύτιμη Ἔκθεση μεταφέρθηκε στὸ Καναδικὸ Μουσεῖο τῆς Ἱστορίας στὴν Ὁττάβα (Canadian Museum of History in Ottawa) ὅπου καὶ παρέμεινε ἀπὸ τὶς 5 Ἰουνίου ἔως τὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 2015· στὴν συνέχεια μεταφέρθηκε στὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας στὸ Σικάγο-ἀπὸ 25/11/2015 ἔως 10/4/2016 – (Field Museum of Natural History in Chicago) ἔχοντας ὡς τελευταῖο σταθμὸ τὸ Ἐθνικὸ Γεωγραφικὸ Μουσεῖο στὴν Οὐάσιγκτον (National Geographic Museum in Washington), ὅπου καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ στὶς 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 2016.

***
Ἐνδιαφέροντες σύνδεσμοι :
Ἀργαιάδαι, Τημενίδαι  – Καταγωγὴ καὶ ἱστορικὴ ἀπαρχῆ τοῦ βασιλικοῦ Οἴκου τῆς Μακεδονίας
Τὸ Ἑλληνικὸ Θαῦμα ἀπὸ τὴν μαγεία στὴν ἐπιστήμη
Δεινοκράτης, ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου…
Μυκῆναι, Νοέμβριος 1876…
Τὰ μαρμάρινα παιδιὰ τῆς Ἀρτέμιδος…
Σύντομος Ἱστορία Συλήσεως Μνημείων ὑπὸ Ξένων…
Ἀπόλλων Σαυροκτόνος…
Ἡ Σφίγγα τῆς Αἴγινας
6ος αἰῶνας π.Χ. Ἡ Θεμελίωσις τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν ἀπὸ τοὺς Ἲωνες φιλοσόφους…
Ὁ Κίων τοῦ Θησαυροῦ τοῦ Ἀτρέως
Ἰδῶ κύργοι τὰ οὐραῖα κὶ τ’ ἀρχαῖα!…. Ἰένα φράγκου τοὺ κουμμάτ’…
Σάρδεις: Τὸ χρονικὸ μιᾶς λεηλασίας
Κυριᾶκος τῆς Ἀνκόνα. Ὁ πρόδρομος τῶν περιηγητῶν
Ἡ θεοποίηση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τὰ σχέδια Ἑλληνοασιατικῆς Αὐτοκρατορίας 
****

Ὀπτικοακουστικὴ παρουσίαση τῆς Ἐκθέσεως  τοῦ Καναδικοῦ Μουσείου 

(Μελανὸ σημεῖο στὰ εἰσαγωγικὰ σχόλια παρουσιάσεως τῆς ἐκθέσεως,  ἡ ἀναφορὰ τοῦ Πρέσβυ τοῦ Καναδᾶ κ. Πέκ στὸ ὅτι -ἡ ἔκθεση- «…ἔρχεται σὲ μία στιγμὴ ποὺ μεγᾶλες ἑταιρεῖες τοῦ Καναδᾶ, ὅπως Fairfax , PSP και Eldorado, ἔχουν δείξει ἐμπιστοσύνη στὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος μὲ σημαντικὲς ἐπενδύσεις τους» -βλ. μεταλλεῖα χρυσοῦ Χαλκιδικῆς-.

Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ Φῶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μὲ τὶς «ἐπενδύσεις» κάποιων ἑταιρειῶν…)

Βασικὲς πηγές:
http://www.e-istoria.com/
http://anihneftes.blogspot.gr/
Πηγή πληροφοριῶν γιὰ τὴν ἔκθεση, τὸ ἄρθρο τῆς Ἰουστίνης Φραγκούλη Ἀργύρη, στό : http://www.huffingtonpost.com/

Αφήστε μια απάντηση