ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

,

plateia-xoriou-kerasovo
Η πλατεία τού χωριού προπολεμικά. Οι κάτοικοι χαρούμενοι διασκεδάζουν μπροστά από την εκκλησία τής οποίας διακρίνεται το πρώτο καμπαναριό.

.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

(Από Έκθεση ζημιών στην Ήπειρο, διαταχθείσα τω 1945.)

 

«Οικογένειαι 57 (άτομα 236).

……….Κατά τας επιχειρήσεις τού 1940, το χωρίον τούτο, μικράς υπέστη ζημίας. Δύο μήνας προ τής απελευθερώσεως (1944) το χωρίον τούτο υπέστη την οριστικήν καταστροφήν.

……….Την 12ην Αύγουστου 1944, ημέραν Σάββατον, το Κεράσοβον εκυκλώθη υπό Γερμανικών αποσπασμάτων, τα όποια αφού ετοποθέτησαν το πεδινόν πυροβολικόν των εις θέσιν Ζαμπιράχη, το δε ορειβατικόν των παρά το Σχολείον, εισήλθον εις τούτο και συνέλαβον τον Δημ. Παππάν ετών 52, παρά τού οποίου εζήτησαν όπως τοις υποδείξει την οικίαν τού Προέδρου τής Κοινότητος και τού ιερέως ταύτης. Επειδή ο Πρόεδρος τής Κοινότητος, Ηλίας Πάσχος, απουσίαζεν, οι Γερμανοί συνέλαβον και έκλεισαν εις το Σχολείον την σύζυγόν του ως και την αδελφήν αυτού, την οποίαν και εκακοποίησαν διά να την αναγκάσουν όπως υποδείξη πού ευρίσκετο ο αδελφός της, απειλήσαντες ότι εάν δεν παρουσιάζετο μέχρι τής 10 π.μ. τής επομένης θα έκαιον όλον το χωρίον.

……….Τον Δημ. Παππάν έδεσαν σχεδόν κρεμασμένον εις μίαν κυπάρισσον τού νεκροταφείου και μετ’ ολίγον και τον Νικόλαον Δρούγκλαν, ετών 70. Μετά τινας ώρας τούς έκλεισαν εις την εκκλησίαν. Την επομένην μετέφεραν εκεί την Αγγελικήν, σύζυγον Χαραλ. Κολιμάντζη, ετών 43, την θυγατέρα της Κλεοπάτραν, ετών 19 και τον Χρ. Ξύνην, ετών 72. Καθ’ όλην την ημέραν τής Κυριακής οι Γερμανοί προέβησαν εις γενικήν λεηλασίαν. Είδη οικιακά, ήτοι ιματισμού, κλινοστρωμνής, τρόφιμα, άλλα γεωργικά προϊόντα εφορτώθησαν εις τα αυτοκίνητά των. Την ιδίαν ημέραν συνελήφθησαν οι Χρ. Κολιμάντζης, ετών 45, Γεώργιος Δ. Παππάς, ετών 16 και Κωνσταντίνος Διάγκος ετών 60.

……….Η λεηλασία εξηκολούθησε και την επομένην καθ’ όσον οι Γερμανοί εύρον τας κρύπτας εις τας οποίας οι κάτοικοι είχον τοποθετήσει τα προϊόντα και οικιακά των είδη.

……….Την Τρίτην συνέλαβον τον Δημ. Πάσχον, ετών 65, Γεώργιον Βενέτην, ετών 75, Πέτρον Μακκάν ετών 85 και τον Γεώργιον Π. Παππάν ετών 47, ως και τινας άλλους τούς οποίους όμως κατόπιν άφησαν. Τούς ως άνω συλληφθέντας μαζί με την δωδεκαετή θυγατέρα τού X. Κολιμάντζη, Βασιλικήν, τούς ωδήγησαν εις την άνωθι τού χωρίου σπηλιάν την ονομαζομένην «Χτικιαρότρυπα» εις την οποίαν οι κάτοικοι είχον κρύψει διάφορα είδη των, τα όποια όμως ήρπασαν οι Γερμανοί και ηνάγκασαν να συγκεντρώσουν εις αυτήν δεμάτια σιτηρών και ξύλα, αφού άναψαν φωτιάν, διέταξαν τούς κρατουμένους να πέσουν μέσα στην φλεγομένη σπηλιάν. Επειδή όμως εδίστασαν ήρχισαν να τούς πυροβολουν. Τούτο βλέπων ο Δημ. Παππάς φωνάζει το παιδί του Γεώργιον, ετών 16, να πέση στην σπηλιάν, τούτο έκαμε και ο ίδιος. Αυτό τούς έσωσε διότι κατώρθωσαν να παραμείνουν στο βάθος και με ολίγα εγκαύματα εσώθησαν. Όλοι οι άλλοι ετυφεκίσθησαν. Οι βάρβαροι δεν εχάρισαν την ζωήν ούτε εις την 13έτιδα Βασιλικήν Κολιμάντζη.

……….Μετά τούτο επυρπόλησαν τας οικίας και σήμερα μόνον το Σχολείον και η εκκλησία, αλλά και αυτά λεηλατημένα σώζονται.

1939-anegersi-dimotikou-sxoleiou-kerasovou
1939. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου.

……….Την 14ην Αύγούστου εφόνευσαν έξωθι τού χωρίου τον Βασίλειον Ξύνην, την δε 17ην τον Κωνσταντίνον Πάσχον.

……….Οι κάτοικοι μετά 10ήμερον ήρχισαν να επιστρέφουν εις το χωρίον των διά να συντηρηθούν με ολίγα σταφύλια.

oik-nikou-zika-kerasovo
 Η οικογένεια Νικ. Ζήκα

……….Οι Γερμανοί οι οποίοι δεν είχον εγκαταλείψει την περιοχήν, συνέλαβον τούς Σταύρον Γκόλαν ετών 23, Κων. Στάθην ετών 20, την Ελένην Σπυρ. Γκόλα ετών 80 μάμμην τού πρώτου και την μητέρα του και τούς εφόνευσαν.»

***

Πηγή: «Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν γένει τής Ηπείρου από κηρύξεως τού Ελληνο – Ιταλικού πολέμου (28-10-40) μέχρι τής τελικής απελευθερώσεώς της, Οκτώβριος 1944». Χρησιμοποιήθηκε  η έκδοση τής «Βιβλιοθήκης Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών», αριθ. 58, η οποία εκδόθηκε το 1987.

Πηγή εικόνων :  http://www.kerasovo.gr/
Επιμέλεια εικόνων : Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο 

Μία απάντηση στο “ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”

Αφήστε μια απάντηση