Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

.

Λιθογραφία που απεικονίζει την καταστροφή των Ψαρών

.

Η καταστροφή των Ψαρών

.

1824.—Ο Χοσρέφ, με 140 πλοία και 14.000 γενιτσάρους και Αλβανούς, καταπλέει εις τα Ψαρά, όπου, παρά την ηρωϊκήν αντίστασιν των κατοίκων, κατορθώνει ν’ αποβιβάσει ισχυράς δυνάμεις.

……….Σκληραί μάχαι διεξάγονται παντού. Οι γενναίοι υπερασπισταί τού Φτελειού, αφού συνεκράτησαν όσον ηδύναντο τους εχθρούς, έθεσαν πυρ εις την πυριτιδαποθήκην και ανετινάχθησαν μετά πολλών τούρκων, οίτινες είχον συρρεύσει εκεί. Οι τούρκοι, έπειτα από πολλάς μάχας πέριξ τής πόλεως, κατώρθωσαν να εισέλθουν εις αυτήν.

,,,,,,,,,,Οι ευρισκόμενοι εις το Πλαιόκαστρον Ψαριανοί εξηκολούθουν, εν τούτοις, να αμύνωνται ακόμη. Όταν, τέλος, εξέλιπε πάσα ελπίς, ο Αντώνιος Βρατσάνος έθεσε πυρ εις την πυριτιδαποθήκην και ανετινάχθη εις τον αέρα μετά των ευρισκομένων εντός αυτού και πολλών τούρκων, αίτινες είχον διεισδύσει.

……….Οι τούρκοι έθραυσαν κατόπιν την αντίστασιν τής μικράς νησίδος Δασκαλιό, όπου είχον οχυρωθεί ελάχιστοι Ψαριανοί υπό τον Βουρέκαν και, αφού επυρπόλησαν την πόλιν, απήλθον συναποκομίζοντες χιλιάδας αιχμαλώτων. Εις τα Ψαρά δεν είχε απομείνει πλέον τίποτε άλλο εκτός από την ερήμωσιν, την τέφραν και την δόξαν. Εκ των πλοίων των Ψαρών, ο Κ. Κανάρης κατώρθωσε να διασώσει 16, καθώς και 7 πυρπολικά.

……….Οι ελάχιστοι διασωθέντες Ψαριανοί  εγκατεστάθησαν εις την Μονεμβασίαν και βραδύτερον εις την αρχαίαν Ερέτρειαν, ήτις ωνομάσθη Νέα Ψαρά. Η καταστροφή των Ψαρών προεκάλεσε μεγάλην συγκίνησιν εις όλον τον πολιτισμένον κόσμον, ο δε εθνικός ποιητής Δ. Σολωμός έγραψε το περίφημον επίγραμμα:

«Στῶν Ψαρῶν τὴν ὀλόμαυρη ράχη

περπατώντας ἡ Δόξα μονάχη

μελετᾶ τὰ λαμπρὰ παλληκάρια

καὶ στὴν κόμη στεφάνι φορεῖ

καμωμένο ἀπὸ λίγα χορτάρια

ποὺ εἶχαν μείνει στὴν ἔρημη γῆ».

Αφήστε μια απάντηση