ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

,

,

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας,
Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
Εορτές: 18 Ιανουαρίου / 2 Μαΐου

Ερμηνεία στο Σύμβολο τής Πίστεως

.

……….Πιστεύουμε σε έναν Θεό, Πατέρα, παντοκράτορα, δημιουργό όλων των ορατών και των αόρατων, και σε έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό τού Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα, Θεό από Θεό, φως από φως, αληθινό Θεό από αληθινό Θεό, που γεννήθηκε, που δεν δημιουργήθηκε, που έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα. Μέσω τού Υιού έγιναν τα πάντα, και τα ουράνια και τα επίγεια, ορατά και αόρατα. Ο ίδιος, γιά εμάς, τους ανθρώπους, και γιά την δική μας σωτηρία κατέβηκε, σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, δηλαδή γεννήθηκε τέλεια από την αειπάρθενο Μαρία μέσω τού αγίου Πνεύματος, και έχει – αληθινά, όχι φαινομενικά – σώμα και ψυχή και νου και όλα όσα υπάρχουν στους ανθρώπους, αλλά χωρίς αμαρτίες. Ο ίδιος έπαθε, δηλαδή σταυρώθηκε, θάφτηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ένδοξα ανέβηκε στους ουρανούς μέσα στο ίδιο το σώμα του και κάθισε στα δεξιά τού Πατέρα και ένδοξα θα έρθει μέσα στο ίδιο το σώμα του γιά να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Πιστεύουμε και στο άγιο Πνεύμα, που δεν είναι ξένο προς τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, που είναι άκτιστο, τέλειο, Παράκλητο, που έχει μιλήσει μέσω τού νόμου και των προφητών και τού Ευαγγελίου, που κατέβηκε επάνω από τον Ιορδάνη, που κήρυξε στους αποστόλους, που κατοικεί στους αγίους. Πιστεύουμε και σε μία, μόνη, αυτήν την καθολική και αποστολική Εκκλησία, σε ένα βάπτισμα μετανοίας και συγχώρεσης των αμαρτιών, στην ανάσταση των νεκρών, στην αιώνια κρίση των ψυχών και των σωμάτων, στην βασιλεία των ουρανών και στην αιώνια ζωή.

……….Εκείνους, που λένε ότι κάποτε δεν υπήρχε ο Υιός ή ότι κάποτε δεν υπήρχε το άγιο Πνεύμα ή ότι προήλθε από τα ανύπαρκτα ή ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι από ξεχωριστή υπόσταση ή ουσία ή ότι το άγιο Πνεύμα μετατρέπεται ή αλλοιώνεται, τους αναθεματίζουμε διότι αυτούς τους αναθεματίζει η καθολική μητέρα μας και αποστολική Εκκλησία. Αναθεματίζουμε και όλους όσους δεν ομολογούν την ανάσταση τής σάρκας, αναθεματίζουμε και κάθε αίρεση, δηλαδή όσους δεν έχουν την ίδια πίστη με την αγία και μόνη καθολική Εκκλησία.


Πηγή: J. P. Migne, Ελληνική Πατρολογία, τόμος 26ος.
Μετάφραση: Αθανάσιος Τσακνάκης, Θεολόγος – Φιλόλογος.