Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Δυτικὴ Μάνη. Βυζαντινὸ μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος, ποὺ εἶχε κλαπεῖ ἀπό τὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

 

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

,
……….Σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν βυζαντινὴ ζωγραφικὴ καὶ μαζὶ μὲ ὅλες τὶς μορφὲς καὶ τὰ εἶδη της, δηλαδὴ εἰκονογραφία, ψηφιδογραφία, ἁγιογραφία κ.λπ., ἡ βυζαντινὴ γλυπτικὴ εἶναι ἕνα ἀπό τὰ λιγώτερο γνωστὰ εἶδη τῆς τέχνης ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν περίοδο τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ὅταν γίνεται λόγος γιὰ θέματα γλυπτικῆς, αὐτόματα μᾶς ἔρχεται στὸν νοῦ ἡ εἰκόνα τοῦ ὁλογλύφου, δηλαδὴ τοῦ ἀγάλματος, ὅπως τοῦτο ἀναπτύχθηκε κατὰ τὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα, συνεχίσθηκε κατὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους καὶ ὡς τὶς ἡμέρες μας.

……….Διακοπὴ στὴν μορφὴ καὶ στὴν ἐξέλιξι τῆς γλυπτικῆς, στὸ παραπάνω χρονοδιάγραμμα, καὶ μάλιστα πολὺ μεγάλη, ἀποτελεῖ ἡ ὑπερχιλιετής παρένθεσις τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Εἰδικώτερα ἡ γλυπτικὴ στὸ Ὀρθόδοξο Βυζάντιο, δὲν συνέχισε τὴν μορφὴ ποὺ εἶχε κατὰ τὴν ἑλληνική καὶ ρωμαϊκὴ περίοδο, ἀλλά καὶ οὔτε καμμιὰ ἀπολύτως συσχέτισις ἤ ὁμοιότης ὑπάρχει μὲ τὴν γλυπτικὴ τῶν Δυτικῶν Ἐκκλησιῶν, στὴν ὁποία εἶναι ἔκδηλη ἡ ἐπίδρασις τῆς ἀρχαίας τέχνης.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

……….Στὶς 30 Μαΐου 2012, ἐπιστράφηκε στὸν τόπο του, ὕστερα ἀπό 16 χρόνια, βυζαντινὸ μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος, ποὺ εἶχε κλαπεῖ ἀπό τὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τῆς κοινότητος Νομιτσί, τοῦ Δήμου Δυτικῆς Μάνης. Παραδόθηκε γιὰ προσωρινὴ φύλαξη στὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Ὁ ἐλκυστήρας ἐντοπίστηκε στὸ διαδίκτυο τὸ 2011, ἀπό τὸν λέκτορα Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γιῶργο Πάλλη, σὲ δημοπρασία τοῦ οἴκου Christie’s τοῦ Λονδίνου, νὰ ἔχει ἤδη πωληθεῖ ἔναντι μεγάλου χρηματικοῦ ποσοῦ.

Αφήστε μια απάντηση