ΚΡΗΤΗ 1866 – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

..

1866 Ἐπαναστατική Σημαία Κρήτης
1866 Ἐπαναστατική Σημαία Κρήτης

.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
.

Ο «Κεντρικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος εν Δακία», σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος, συνεγείρει τούς Έλληνες τής Ρουμανίας για την οικονομική ενίσχυσι τής Κρητικής Επαναστάσεως και την αποστολή πολεμικού υλικού στην Μεγαλόνησο.

Το κείμενο εγράφη για την «‘Ιστορία» από τον Έλληνορρουμάνο Διευθυντή των Γεν. Αρχείων τής Ρουμανίας κ Δημ. Λιμόνα.

Ένα από τα επαναστατικά Κινήματα, πού εξεδηλώθησαν κατά τον 19ον αιώνα, από χριστιανικών υποδούλων λαών, εναντίον τής «ουσίας τής ‘Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήτο και εκείνο τής Κρήτης, κατά το 1866.

Η εξέγεργερσις αύτη, η οποία είχεν ως αφορμήν την άρνησιν τής Πύλης όπως ικανοποιήση το αίτημα των Κρητών περί μετριάσεως των φόρων και ελαττώσεως τού ποσού εξαγοράς τής στρατιωτικής θητείας και απέβλεπεν εις την αττελευθέρωσιν τής ηρωικής μεγαλονήσου, έλαβεν ταχέως διαστάσεις, χάρις εις την δυναμικήν συμμετοχήν των επαναστατών ηγετών Καλλέργη, Κορωναίου, Ζυμπρακάκη, Κόρακα και άλλων διακεκριμένων αγωνιστών.

Η επαναστατική Εθνοσυνέλευσις, η οποία συνήλθεν εις τα Σφακιά, ανεκήρυξε, την 2αν Σεπτεμβρίου 1866, την «αδιάρρηκτον και αιωνίαν Ένωσιν τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος».

Διά την καταστολήν τής επαναστάσεως, τα τουρκικά στρατεύματα τής νήσου, η οποία είχε 150.000 Έλληνας κατοίκους και 50.000 Μωαμεθανούς, ηυξήθησαν από 6.000 εις αριθμόν υπερβαίνοντα τας 40.000 ανδρών.

Τα αντίποινα εις τα οποία προέβη ο Ομέρ – Πασάς και ο αποκλεισμός που διέταξεν ο Άγγλος μισθοφόρος των Τούρκων Χόμτταρτ, συγκινούν όλον τον κόσμον και αφυπνίζουν τα αισθήματα αλληλεγγύης των απανταχού Ελλήνων προς τούς πάσχοντας συμπατριώτας των.

Την συνεισφοράν των Ελλήνων των ρουμανικών ηγεμονιών εις τον απελευθερωτικόν αγώνα των Κρητών, απεικονίζει το Αρχείον Ιωάννου Στάμμου, ενός εκ των επιφανεστέρων εμπόρων τής εποχής, ο οποίος κατήγετο από το Μέτσοβον τής Ηπείρου και είχεν εγκατασταθή εις Βουκουρέστιον προ τού 1820.

Η αλληλογραφία τού Ιωάννου Στάμμου μετά μελών τινων τής «Φιλικής ‘Εταιρίας» των Αθηνών, καθώς και η εσωτερική του αλληλογραφία μεθ’ ωρισμένων ομογενών, οι οποίοι ειργάζοντο εις τας ρουμανικάς ηγεμονίας, ως έμποροι ή ενοικιασταί κτημάτων, αποτελεί πολύτιμον πηγήν ενημερώσεως επί τού θέματος τούτου.

.
Μία ομάς Ελλήνων πατριωτών, εξ ων οι περισσότεροι είχον καταφύγει εις Ρουμανίαν εκ των εισέτι υποδούλων ελληνικών εδαφών, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, επιλέγουν μίαν επωνυμίαν με βαθείαν απήχησιν εις την καρδίαν οιουδήποτε Έλληνος — αναγεννώντες κατ’ ουσίαν μίαν ιδέαν η οποία πηγάζει από το ιδεολογικόν κίνημα τού Ρήγα Φεραίου τού Βελεστινλή και το εθνικόν κίνημα τού Αλεξάνδρου Υψηλάντη, το 1821 — και συγκροτούν εις Αθήνας, το 1866, μίαν νέαν «Φιλικήν Εταιρίαν», με σκοπόν όχι μόνον την υποστήριξιν των Κρητών αγωνιστών, αλλά και την επέκτασιν τής εξεγέρσεως και εις τας υπολοίπους υποδούλους περιοχάς….

.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο :www.e-istoria.com

 

Αφήστε μια απάντηση