ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

.

.

.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

.

.
.
Πρό Χριστού
2800 καί εφεξής—Ανάπτυξις τού Αιγαίου πολιτισμού. Κτίζονται αί πρώται πόλεις είς Κρήτην, ηπειρωτικήν Ελλάδα και τάς νήσους.
1124.—Τρωϊκός πόλεμος.
1103.—Κάθοδος τών Δωριέων είς Πελοπόννησον.
820.—Νομοθεσία τού Λυκούργου.
683.—Ή βασιλεία καταργείται έν Αθήναις και εισάγεται ο θεσμός τών εννέα ενιαυσίων αρχόντων.
621.—Νομοθεσία Δράκοντος έν Αθήναις.
585.—Ο Θαλής ό Μιλήλιος προαναγγέλλει έκλειψιν του ηλίου.
570.—Νομοθεσία τού Σόλωνος.
500.—Κτίσις τού πρώτου θεάτρου έν Αθήναις.
490.—Η έν Μαραθώνι μάχη.
480.—Μάχη Παρά τάς Θερμοπύλας (μέσα Σεπτεμβρίου)
.—Τρείς ναυμαχίαι παρά τό Αρτεμίσιον
.—Άλωσις τών Αθηνών καί πυρπόλησις της Ακροπόλεως
.—Η έν Σαλαμίνι ναυμαχία.
479.—Η έν Πλαταιαίς μάχη (Σεπτέμβριος ).—Μάχη Παρά τήν Μυκάλην.
456.—Αρχίζει ή ανέγερσις τού έν Ολυμπία ναού τού Διός.
448—438.—Ανέγερσις τού Παρθενώνος.
437—433.—Ανέγερσις τών Προπυλαίων.
431.—Έναρξης τού Πελοποννησιακού πολέμου.
404.—Οί Τριάκοντα τύραννοι έν Αθήναις.— Ειρήνη Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων.
403.—Παλινόρθωσις τής Δημοκρατίας.
401.—Κάθοδος τών Μυρίων υπό τόν Ξενοφώντα.
400.—Θάνατος τού Αγιδος.—Δίκη καί θάνατος τού Σωκράτους (Απρίλιος—Μάϊος).—Πόλεμος Σπάρτης καί Περσών.
371.—Ο Επαμεινώνδας Βοιωτάρχης.—Μάχη παρά τά Λεύκτρα.
362.—Η έν Μαντινεία μάχη. Θάνατος τού Επαμεινώνδα.
338.—Μάχη παρά τήν Χαιρώνειαν.
335.—Ο Μ. Αλέξανδρος διαβαίνει τόν Δούναβιν καί υποτάσσει τούς Τριβαλλούς καί Γέτας.—Καταστροφή τών Θηβών. Υποταγή τών Αθηνών.
334.—Ο Μ. Αλέξανδρος διαβαίνει τόν Ελλήσποντον.—Η έν Γρανικώ μάχη (Μάϊος).—Άλωσις τής Αλικαρνασσού.
333.—Γόρδιος δεσμός.—Η έν Ισσώ μάχη.
331.—Ο Μ. Αλέξανδρος υποτάσσει τήν Αίγυπτον.—Η έν Γαυγαμήλοις μάχη.
327.—Εκστρατεία τού Μ. Αλεξάνδρου είς Ινδίας.
279.—Ο Πύρρος νικά τούς Ρωμαίους παρά τό Ασήλον.
263.—Άλωσις τών Αθηνών υπό τού Αντιγόνου.
212.—Άλωσις Συρακουσών υπό τών Ρωμαίων. Θάνατος το Αρχιμήδους.
199.—Οί Ρωμαίοι εισβάλλουν είς Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν.
188.—Άλωσις τής Σπάρτης υπό το Φιλοποίμενος καί κατάργησις τής Λυκουργείου πολιτείας.
146.—Ο Μόμμιος καταστρέφει τήν Κόρινθον.
66.—Ο Σύλλας τιμωρεί τάς Αθήνας καί καταστρέφει τόν Πειραιά.
42.—Αί Αθήναι παραδίδονται είς τόν Καίσαρα. Έξανδραποδισμός τών Μεγάρων.

.
.
Μετά Χριστόν:
.

.
267.—Οί Γότθοι καταλαμβάνουν τάς Αθήνας.
303—305.—Φοβερός διωγμός τών Χριστιανών επί Διοκλητιανού.
323—378 —Δυναστεία τού Μ. Κωνσταντίνου.
379—518.—Δυναστεία Θεοδοσίου.
393.—Ο Μέγας Θεοδόσιος καταργεί τούς Ολυμπιακούς αγώνας.
395—397.—Οί Γότθοι υπό τόν Άλάριχον εισβάλουν είς την Ελλάδα.
438.—Εισβολή τών Ούννων.
518—610.—Δυναστεία Ιουστινιανού.
529.—Διατάσσεται τό κλείσιμον τών σχολών τών Αθηνών.
610—717.—Δυναστεία Ηρακλείου.
626.—Αποκρούονται οί επιτεθέντες κατά τής Κωνσταντινουπόλεως Πέρσαι καί Άραβες. «Ακάθιστος Ύμνος».
671.—Οί Άραβες πολιορκούν τήν Κωνσταντινούπολιν καί αποδιώκονται μέ το υγρόν πύρ».
717—867.—Δυναστεία Ισαύρων.
877—1057.—Μακεδονική δυναστεία.
971.—Η Ανατολική Βουλγαρία προσαρτάται είς τό Βυζαντινόν Κράτος.
1022.—Η Αρμενία προσαρτάται είς τό Βυζαντινόν Κράτος.
1054.—Οριστικόν σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.
1057—1185.—Δυναστεία Δουκών καί Κομνηνών.
1185—1204.—Δυναστεία Αγγέλων.
1204.—Οί Λατίνοι κυριεύουν τήν Κωνσταντινούπολιν.
1204—1461.—Αυτοκρατορία Τραπεζούντος.
1204—1261.—Αυτοκρατορία Νικαίας.
1261—1453.—Δυναστεία Παλαιολόγων.
1348.—Ο Μανουήλ Καντακουζηνός ιδρύει τό Δεσποτάτον τού Μυστρά, τό οποίον διετηρήθη μέχρι τού 1460.
1430.—Οί Τούρκοι καταλαμβάνουν τήν Θεσσαλονίκην καί τά Ιωάννινα.
1453.—Άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων.
1456.—Οί Τούρκοι κυριεύουν τάς Αθήνας.
1667.—Αναχωρούν έκ Μεθώνης οί πρώτοι Έλληνες μετανάσται είς Αμερικήν, ένθα ίδρυσαν τήν πόλιν Νέαν Σμύρνην.
1766.—Τά Ορλωφικά. Οί Μανιάται επαναστατούν κατά τών Τούρκων.
1809.—Οί Άγγλοι καταλαμβάνουν τήν Επτάνησον.
1821 (23—25 Μαρτίου ).—Κήρυξις τής Επαναστάσεως είς Καλάμας, Πάτρας καί άλλας πόλεις τής Πελοποννήσου.
1826.—Έξοδος Μεσολογγίου.
1828.—Ο Ι. Καποδίστριας κυβερνήτης τής Έλλάδος.—Α’ απογραφή έν Ελλάδι. Έκτασις 47.516 τετρ. χιλιόμ. Πληθυσμός 753.000. Πυκνότης 15,8 κατά τρετρ. χιλιόμ.
1830.—Πρωτόκολλον τού Λονδίνου διά τού οποίου ή Ελλάς ανακηρύσσεται ανεξάρτητον Κράτος.
1833.—Ο Όθων βασιλεύς τής Ελλάδος.
1835.—Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από Ναυπλίου είς Αθήνας.
1843.—Επανάστασις τής 3ης Σεπτεμβρίου. Η μοναρχία μεταβάλλεται είς συνταγματικήν.
1862.—Μεταπολίτευσις. Ο Όθων κηρύσσεται έκπτωτος.
1863.—Ο Γεώργιος Α’ εκλέγεται βασιλεύς τής Ελλάδος.— Τά Επτάνησα παραχωρούνται είς τήν Ελλάδα.
1881.—Επιδικάζονται είς τήν Ελλάδα ή Θεσσαλία καί ή Άρτα.
1882.—Αρχίζει ή τομή τού Ισθμού τής Κορίνθου.
1896.—Τελούνται έν Αθήναις οί πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες (Α’ Ολυμπιάς).
1897.—Η Κρήτη κηρύσσεται αυτόνομος.—Ατυχής Ελληνοτουρκικός πόλεμος.
1909.—Επανάστασις τού Γουδή.
1912.—Κηρύσσεται ό πόλεμος κατά τής Τουρκίας.—Οί Ιταλοί προσαρτούν τά Δωδεκάνησα.
1913.—Κηρύσσεται ό πόλεμος κατά τής Βουλγαρίας.
1919.—Συνθήκη τού Νεϊγύ, δι’ ής ή μεσημβρινή δυτική Θράκη παρεχωρήθη είς τήν Ελλάδα.
.—Ο Ελληνικός στρατός αποβιβάζεται είς Σμύρνην.
1920.—Συνθήκη τών Σεβρών, δι’ ής πραγματοποιούνται οί κυριώτεροι ελληνικοί πόθοι.
1922.—Μικρασιατική καταστροφή.
1923.—Ελληνοτουρκική σύμβασις τής Λωζάννης περί ανταλλαγής τών πληθυσμών.—Καθιερούται τό Γρηγοριανόν Ημερολόγιον.
1924.—Ανακηρύσεται ή Δημοκρατία.
1935.—Στασιαστικόν Κίνημα τής 1ης Μαρτίου.—Καταργείται τό Δημοκρατικόν πολίτευμα.
1936.—Δικτατορία Μεταξά (4η Αυγούστου).
1940.—Ελληνοϊταλικός πόλεμος.
1941.—Ελληνογερμανικός πόλεμος.
1944.—Απελευθέρωσις τής Ελλάδος.—Δεκεμβριανόν κομμουνιστικόν κίνημα.
1948.—Τά Δωδεκάνησα ενσωματούνται είς τήν ‘Ελλάδα.
1959.—Συμφωνίαι τής Ζυρίχης, δι’ ών ή Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητος Δημοκρατία.

.
.
Βασική πηγή: www.e-istoria.com
.
.
.

Αφήστε μια απάντηση