ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕΙΝ… ΣΤΑ 1856

.

.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περὶ ἀπαγορεύσεως τοῦ καπνίζειν ἐντὸς τῶν δημοσίων γραφείων καὶ καταστημάτων.

.

Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ω ι   Θ Ε Ο Υ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

……….Θέλοντες νὰ προλάβωμεν ὅσον ἔνεστι τὰ ἐξ ἐνδεχομένων πυρκαϊῶν δυστυχήματα, ἐπὶ τῇ προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν.

……….Α΄. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ καπνίζειν εἴτε διὰ καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), εἴτε διὰ σιγάρων, εἰς πάντας ἐν γένει τοὺς ὑπαλλήλους καὶ ὑπηρέτας τοῦ Κράτους, ἐντὸς τῶν δημοσίων γραφείων καὶ καταστημάτων.

……….Β΄) Ἡ ἀπαγόρευσις αὕτη ἐπεκτείνεται καὶ εἰς πάντα ἄλλον προσερχόμενον εἰς τὰ εἰρημένα καταστήματα καὶ γραφεῖα χάριν ὑποθέσεως ἤ ἄλλης τινος αἰτίας.

……….Γ΄. Ὁ Ἡμέτερος ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργὸς θέλει δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ παρὸν Διάταγμα.

Ἐν Ἀθήναις, τὴν 31 Ἰουλίου 1856.

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ἡ Β α σ ί λ ι σ σ α

Α Μ Α Λ Ι Α.

Πληροφορίες εἰκόνων: