Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ

..

.

Η ανάπτυξη τού αλβανικού εθνικισμού και οι επιπτώσεις επί τού  Βορειοηπειρωτικού

,

 Σαράντου Καργάκου

,

……….(Προσημείωση: Το κείμενο αυτό γράφεται με το ακόλουθο σκεπτικό: Αν δεν γνωρίζεις τούς γείτονές σου, δεν γνωρίζεις ούτε τον εαυτό σου.)

……….Το 1901 τυπώθηκε στην Αθήνα από το τυπογραφείο τού Υπουργείου Στρατιωτικών, κατά μετάφραση εκ τού γερμανικού από τον ίλαρχο Ευγένιο Ρίζο Ραγκαβή, το βιβλίο τού Αυστριακού αντιστράτηγου και Ιππότη τού «Τάγματος τού Φραγκίσκου Ιωσήφ», Αντωνίου Τούμα φον Βάλδκαμπφ με τίτλο «Ελλάς, Μακεδονία και Νότιος Αλβανία, ήτοι η Μεσημβρινή Ελληνική Χερσόνησος». Από το βιβλίο αυτό αποσπώ μερικές φράσεις που ενδιαφέρουν το θέμα μας:

 • «Το μέγιστον μέρος των κατοίκων τού προς νότον τής Χερσονήσου τού Αίμου ανήκει εις το ελληνικόν στοιχείον. Εις τούτο δέον να καταλογισθώσι και αι εξελληνισθείσαι ήδη φυλαί των νοτιοαλβανών ή Τόσκων…» (σ. 176).
 • «Οι Ηπειρώταί εισι σήμερον έτι επίσης γενναίοι, ως και κατά την εποχήν τού Πύρρου, και η ανάμειξις αυτών μετʹ Αλβανών ουδόλως επηρέασεν επί τής αρετής ταύτης…» (σ. 178).
 • «Η νεοελληνική γλώσσα ωμοίαζε, προ 60 ετών ιδίως, εν Ηπείρω εγγύτατα προς την αρχαίαν ελληνικήν…» (σ. 180).
 • «Οι Αλβανοί έπονται αριθμητικώς των Ελλήνων.»
 • «Το εγχώριον όνομα των Αλβανών είναι ʺΣκιπιτάρʺ (κάτοικοι των βράχων), υπό δε των κυριάρχων αυτών Τούρκων καλούνται “Αρναούται”» (σ. 184).
 • «Υπό το όνομα Αρβανίται αναφέρονται οι Αλβανοί κατά πρώτον τον 11ov αιώνα» (σ. 184).
 • «Οι Αλβανοί υποδιαιρούνται εις δύο κυρίως φυλάς, προς βορράν μεν των Γκέκιδων και προς νότον των Τόσκων, ους χωρίζει αρκούντως ακριβώς ο ποταμός Σκούμπης, όστις αποτελεί και το προς βορράν όριον τής χώρας περί ης πραγματεύεται το παρόν βιβλίον.» (σ. 185).
 • «Οι Γκέκαι και οι Τόσκαι διαφέρουσιν αλλήλων περισσότερον αφʹ ότι συνήθως υποθέτει τις. Καίτοι η γλώσσα αυτών είναι η αυτή, μετά δυσχερείας εννοούσι αλλήλους και τρέφουσιν αμοιβαίον μίσος, βέβαιον δʹ είναι ότι οι βόρειοι Γκέκαι δύνανται έτι να θεωρηθώσιν ως ημιβάρβαροι, ενώ οι νότιοι Τόσκαι, και ιδίως οι Αλβανοί της Ελλάδος, ίστανται επί ανωτέρας βαθμίδος πολιτισμού.» (σ. 185).
 • «Περίεργον είναι ότι τούς εν μεσημβρία Τόσκους χαρακτηρίζει ιδίως ξανθή κόμη και φαιοί οφθαλμοί, ενώ αι βόρειαι φυλαί εισί μάλλον μελαψαί…» (σ. 185).

 • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com

3 απαντήσεις στο “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ”

  1. Μάλλον δεν κατάλαβες το κείμενο και γι’ αυτό έμεινες μόνον σε ένα σημείο.
   Το σκιπτάρ, λοιπόν, κατά την πλέον επικρατούσα γλωσσολογική ερμηνεία, προέρχεται από το λατινικό scipio που σημαίνει ράβδος και προέρχεται από το ελληνικό σκήπτρο. Από αυτήν την λέξη, βγαίνει και το skapt που είναι το δόρυ, skaptas είδος σπαθιού, σκεπάρνι, schkeps η λόγχη και Ιταλικά (που είναι η μητέρα όλων των παραπάνω, με την διαφορά ότι πρόκειται για ελληνικό –και πάλι- δάνειο) schioppo = όπλο και τουφέκι. Κατ’ επέκταση σκιπτάρ είναι αυτός που κουβαλάει κάτι σαν όπλο, ή κάτι που χρησιμοποιεί ως όπλο.
   Τα περί αετών που αναφέρεσαι, απλώς δικαιολογούν τον τίτλο του άρθρου και σε ευχαριστούμε γι’ αυτό.

   .
   ΥΓ (δηλαδή υστερόγραφο). Αν μπορείς σε παρακαλώ, μην χρησιμοποιείς “γκρίκλις” γιατί δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγραψες.

Αφήστε μια απάντηση